Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Value of urban forest fragments : a Q analysis on value patterns among city officials

Show full item record

Title: Value of urban forest fragments : a Q analysis on value patterns among city officials
Author(s): Hakala, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master's Programme in Urban Studies and Planning
Specialisation: USP Peoples
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Käsillä oleva pro gradu –tutkielma tarkastelee arvopohjaisten järjestelmien kautta argumentaatiota, jota virkamiehet hyödyntävät perustellakseen pienten viheralueiden maankäyttöön liittyviä näkemyksiään. Lähtökohtana arvopohjaiselle keskustelulle toimii Boltanskin ja Thévenot´n oikeuttamisen maailmojen teoria (the common worlds) sekä teorian laajennukset. Kaupungin viher- ja virkistysalueilla on runsaan tutkimustiedon valossa paljon positiivisia vaikutuksia sekä kaupunkirakenteeseen että kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Pienet suojaviheralueet, joille ei ole osoitettu virkistyskäyttöä, esitetään kuitenkin usein potentiaalisina täydennysrakentamisen paikkoina erityisesti kaupungeissa, joissa voimakas väestökasvu aiheuttaa paineita nopeatempoiselle kaupunkikehitykselle. Pro gradu –tutkielma täydentää näiden pienten viheralueiden suunnittelukontekstin kautta kaupunkisuunnittelun toimijoiden välistä keskustelua koskevaa tutkimusta arvojärjestelmillä, jotka valottavat maankäyttöä ohjaavien päätösten, intressien ja näkemyksen kautta näiden taustalla vaikuttavaa arvomaailmaa. Tutkimuksen aineisto (N=27) on kerätty Espoon kaupungin virkamiehiltä useilta eri toimialoilta. Semikvantitatiivisen Q-metodologian avulla toteutetun tutkimuksen empiirisessä osassa vastaajien arvottamat pienien viheralueiden suunnittelua koskevat väittämät (Q=35) analysoitiin pääkomponenttianalyysillä. Aineistosta analysoidut 7 faktoria muodostavat selkeitä arvojärjestelmiä, joiden avulla pienten viheralueiden suunnittelua koskevia näkemyksiä on mahdollista selittää ja tulkita Yksittäisissä arvojärjestelmissä korostuu joko paikallisen ympäristön ominaispiirteisiin kohdistuva arvostus, yhteisen hyvän tavoittelu tai yksilön oma etu. Oikeuttamisen maailmoista teollinen (industrial world) ja markkinoiden (market world) maailmat luovat pohjan pääasiassa omaa etua tavoittelevalle argumentaatiolle, kun taas yhteiskunnalliseen (civic world) ja lähipiirien (domestic world) maailmoihin nojaavissa arvojärjestelmissä painottuvat sosiaaliset arvot ja yhteinen hyvä. Vahvin selitysvoima on ihmiskeskeisen biofiilian (human-centred biophilia) arvostuksella, jonka perusteella pienet viheralueet nähdään tärkeänä osana kaupunkia erityisesti niiden kaupunkilaisille tarjoamien kulttuuristen ekosysteemipalveluiden, kuten elpymisen, ympäristövastuullisuuden kehittymisen sekä lähiympäristön muuttumattomuuden kautta.
The Master´s thesis examines the conceived value patterns the city officials use in the context of land-use regulation of small forest fragments. As a theoretical framework, the study utilises Boltanski and Thévenot´s theory on the common worlds with complementary literature, such as Thévenot’s cognitive formats and engagements. In light of extensive scientific research, urban greenspaces have multiple positive impacts to both urban structure and wellbeing of the residents. Small greenspaces, so-called forest fragments with no appointed recreational activities are, nevertheless, often presented as potential sites for infill construction. This appears especially in cities where strong population growth causes pressure for urban development. This Master´s thesis complements existing research in this regard by revealing the diversity of valuation that form the basis to differing interests, perspectives and decisions that direct urban land-use policy in these forest fragments. The empirical phase has been conducted among city officials in the City of Espoo (FI), who represent different operative units and positions. The analysis was conducted through an exploratory and semiquantitative Q methodology. In the study, the respondents (N=27) validated statements (Q=35) related to planning decisions on small forest fragments. The factor extraction was conducted by principal component analysis. The seven analysed factors form consistent value patterns, which may be used when describing and interpreting the justification of urban planning regulation in forest fragments. In each individual value pattern, either valuation of the local landscape, public good or personal advantage is emphasised. From the common worlds, argumentation based on the industrial or the market worlds highlight personal affinity, whereas, for instance, the civic or the domestic world form a basis for argumentation on social values and the common good. Human-centred biophilia is the most explanatory of the value patterns. Based on the valuation, forest fragments are seen as an integral part of the urban structure especially due to their cultural ecosystem services, such as recreational possibilities, effect on residents´ environmental consciousness and stability of the local landscape.
Keyword(s): arvostus arvojärjestelmä argumentaatio Q-metodi kaupunkisuunnittelu maankäyttö jäännösvihreä viheralue kaupunkiluonto value valuation value pattern argumentation Q methodology urban planning land-use regulation forest fragment greenspaces urban nature


Files in this item

Files Size Format View
Master´s thesis_Anna Hakala 2021.pdf 11.77Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record