Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Fear and belonging in Kontula : negotiating difference in everyday urban encounters at an East Helsinki shopping centre

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-06-22T08:23:24Z
dc.date.available 2021-06-22T08:23:24Z
dc.date.issued 2021-06-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37027
dc.title Fear and belonging in Kontula : negotiating difference in everyday urban encounters at an East Helsinki shopping centre en
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Tamminen, Juuda
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Tässä tutkielmassa tarkastellaan arkisia kohtaamisia ja sosiaalista vuorovaikutusta helsinkiläisessä lähiössä. Tutkimus käsittelee, kuinka Kontulan lähiön asukkaat kohtaavat sosiaalista ja kulttuurillista erilaisuutta arkielämässään. Tutkimuksessa keskitytään Kontulan ostoskeskuksen puolijulkisiin tiloihin ja tarkastellaan asukkaiden kykyä sopeutua sekä kohdata erilaisuutta. Työ osallistuu lähiötutkimuksen tieteelliseen keskusteluun tuomalla esiin moniäänisen ja paikallishistoriaan nojautuvan käsityksen niistä prosesseista, jotka muovaavat etnisesti ja sosiaalisesti moninaista naapurustoa. Tutkimus perustuu etnografiseen kenttätyöhön, joka suoritettiin kahdessa osassa elokuun 2019 ja helmikuun 2020 välillä. Työssä sovelletaan osallistuvan havainnoinnin ja laadullisen haastattelun menetelmiä. Tutkimuksen yksitoista haastateltavaa ovat aikuisia 30 ja 71 ikävuoden väliltä. Haastateltavat asuvat Kontulassa, ja heillä on laaja kokemuspohja ostoskeskuksen arjesta. Vaikka haastatteluaineisto on tärkeä osa tutkimusta, pohjautuu työ ennen kaikkea niihin tulkintoihin ja analyysiin, jotka syntyivät osallistuvan havainnoinnin kautta ja niissä vuorovaikutustilanteissa, joista työ kertoo. Tutkimusta taustoitetaan tarkastelemalla, kuinka Kontulan alueellinen leimautuminen synnyttää monisyisiä moraalisia tulkintoja ”hyvästä” ja ”huonosta” asuinalueesta. Kun osa asukkaista vahvistaa negatiivisten stereotypioiden todenperäisyyden ja kuvailee sosiaalisten ongelmien ja turvattomuuden kasautumista ostoskeskuksen alueella, toiset asukkaat taas vähättelevät ongelmia ja painottavat, kuinka hyväksyvä ja seurallinen paikka ostoskeskus on kaupunkitilana. Havainnoinnit ostoskeskuksen negatiivisesti leimautuneissa paikoissa osoittavat, kuinka marginalisoitujen henkilöiden ja etnisten vähemmistöjen osallistuminen paikalliseen elämään haastaa niitä prosesseja ja diskursseja, jotka asettavat nämä ryhmät pelon ja riesan kohteiksi. Työssä hyödynnetään leppoisan rinnakkaiselon ja kosmopoliittisen suojan käsitteitä. Tuloksien pohjalta vaikuttaa siltä, että arkiset kohtaamispaikat, kuten baarit ja kahvilat, luovat mahdollisuuden kohdata erilaisuutta ja sopeutua paikalliseen moninaisuuteen. Vaikka etninen eronteko ja rajatyö edelleen määrittävät miten paikalliset suunnistavat ostoskeskuksen sosiaalisessa ympäristössä, kohtaamispaikat ajoittain uudelleenmäärittävät paikallisen kuulumisen rajaehtoja ja käytänteitä ja siten laajentavat paikallisia käsityksiä ”meistä”. Tutkimuksen johtopäätös on, että avoin ja monietninen yhteiskunta syntyy nimenomaan niistä prosesseista, joissa kuulumisen käytänteitä ja merkityksiä haastetaan. Tutkimus esittää, että yhteisön konsensuksen sijasta tasa-arvoinen oikeus osallistua yhteiseen kaupunkitilaan ja avoin arkinen vuorovaikutus ovat merkkejä yhteisön kyvystä kohdata erilaisuutta sekä sopeutua muutokseen. fi
dct.abstract This master’s thesis is an ethnographic study about everyday urban encounters and social interaction. It explores how residents in the suburban housing estate of Kontula in East Helsinki negotiate social and cultural difference in their everyday lives. The study focuses on the semi-public spaces of the local shopping centre and examines residents’ capacity to live with difference. The study contributes to a multi-vocal and historically informed understanding of the processes that shape the social landscapes of a socially mixed and multi-ethnic neighbourhood. The study is based on fieldwork carried out in two phases between August 2019 and February 2020. The study applies anthropological methods of participant observation and qualitative interviews. The eleven research participants are adults between the ages of 30 and 71 who live in the neighbourhood and have extensive personal experience of the shopping centre. Although the interviews were a crucial aspect of the meaning-making process, the study relies primarily on participant observation in constructing an interpretation and analysis of social interaction at an intimate scale. In order to contextualise everyday encounters at the shopping centre, this thesis assesses how Kontula, as a stigmatised territory in the urban margins, encapsulates a complex interplay between moral claims of a “good” and “bad” neighbourhood. While some residents confirm negative stereotypes about the shopping centre and bring attention to local social problems and issues of unsafety, others downplay these problems and instead emphasise how tolerant and sociable the shopping centre is. Observations of stigmatised territories reveal how the participation of marginalised individuals and ethnic minorities at the shopping centre challenges the processes and discourses that constitute them as objects of fear and nuisance. The concepts of conviviality and cosmopolitan canopies are used to analyse local social interactions. The analysis suggests that the capacity to live with difference is enabled by ordinary meeting places, such as pubs and cafés, where residents come into regular social contact and engage with diverse individuals and groups. While the maintenance of ethnic boundaries remains salient in the way residents negotiate the social landscapes, these ordinary spaces of encounter situationally reconfigure categories of “us” and “them” and thus expand local meanings of who belongs. The analysis concludes that the contested meanings of belonging and the everyday negotiation of difference are attributes of an open multi-ethnic society coming to terms with difference and change. The analysis suggests that an equal right to participate and interact in shared urban spaces, rather than community consensus, is the hallmark of a society’s capacity to live with difference. en
dct.subject Kontula
dct.subject social interaction
dct.subject ethnicity
dct.subject boundaries
dct.subject marginalisation
dct.subject belonging
dct.subject stigma
dct.subject territorial stigma
dct.subject conviviality
dct.subject cosmopolitanism
dct.subject ethnography
dct.language en
ethesis.isPublicationLicenseAccepted true
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:093f105c-a3bc-4d2d-8015-ced4f1382672
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106223219
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline USP Peoples fi
ethesis.facultystudyline USP Peoples en
ethesis.facultystudyline USP Peoples sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH50_142
ethesis.mastersdegreeprogram Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Urban Studies and Planning en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i urbana studier och planering sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH50_013

Files in this item

Files Size Format View
Tamminen_Juuda_thesis_2021.pdf 1.017Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record