Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Marine ecosystem changes and their linkages to climate and terrestrial freshwater inputs in a Northeast Greenland fjord over the Holocene

Show full item record

Title: Marine ecosystem changes and their linkages to climate and terrestrial freshwater inputs in a Northeast Greenland fjord over the Holocene
Author(s): Mäkelä, Meri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Grönlannin mannerjään sulaminen lisää tulevaisuudessa sellaisten vuonojen määrää, joita ympäröivät ainoastaan maalle päätyvät jäätiköt. Koska arktisella alueella tuottavuus on yleisesti ottaen alhaisempaa tällaisissa vuonoissa, kuin niissä, joita ympäröivät myös mereen päättyvät jäätiköt, mannerjään vetäytyminen tulee todennäköisesti vaikuttamaan tuottavuuteen ja meriekosysteemien rakenteeseen rannikkoseuduilla. Paleotutkimuksen avulla on mahdollista parantaa ymmärrystämme arktisten rannikkoalueiden muutoksien syistä ja ennustaa tulevaisuuden skenaarioita. Korkea-resoluutioisia arktisten merialueiden rekonstruktioita ei kuitenkaan ole paljoa, ja etenkin sellaiset ovat harvinaisia, jotka ottavat huomioon myös maalta peräisin olevat makean veden ja orgaanisen materiaalin virrat. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on rekonstruoida rannikon meriekosysteemin muutoksia Holoseenin aikana, sekä muutosten yhteyttä ilmastoon ja maalta peräisin oleviin makean veden ja orgaanisen aineksen virtoihin. Tutkimuksessa hyödynnettiin muun muassa panssarisiimalevien kystejä sekä siitepölyä ja geokemiallisia muuttujia (kuten orgaanisen hiilen kokonaismäärää, hiili-typpi suhdetta, biogeenista piitä sekä hiilen ja typen stabiileja isotooppeja) kahdesta radiometrisesti ajoitetusta sedimenttikoorista Young Soundin vuonosysteemistä Koillis-Grönlannista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että paikalliset tekijät, kuten maalta peräisin olevat makean veden ja orgaanisen aineksen virrat, vaikuttavat rannikon läheiseen meriekosysteemiin Young Soundin vuonossa. Tulosten mukaan nämä mantereelta peräisin olevat virrat vaikuttavat ekosysteemin rakenteeseen ja jossain määrin myös tuottavuuteen. Tutkimuksen perusteella sellaisten vuonojen määrän lisääntyminen, joita ympäröivät pelkästään maalle päättyvät jäätiköt, voi vaikuttaa Grönlannin rannikon vuonosysteemien tuottavuuteen ja ekosysteemien rakenteeseen, ja sitä kautta mahdollisesti myös biodiversiteettiin ja tärkeisiin kalakantoihin. Menneiden ekosysteemien muutosten tutkiminen erilaisissa vuonosysteemeissä, ja merellisten vastemuuttujien täydentäminen myös sellaisilla muuttujilla, jotka indikoivat maalta peräisin olevia virtoja, auttaisi selvittämään paremmin tulevaisuuden skenaarioita Grönlannin rannikkoalueella.
The present retreat of the Greenland Ice Sheet will increase the amount of fjords surrounded only by land-terminating glaciers in the future. As in the Arctic, productivity is generally lower at these kinds of fjord systems than in the ones surrounded by marine-terminating glaciers, this will most likely affect the productivity and ecosystem structure of coastal marine areas. Paleorecords of past coastal ecosystems can improve our understanding of the drivers of Arctic coastal ecosystem change and provide possible future scenarios. At present, there are not many high-resolution marine ecosystem reconstructions from the Arctic near-shore areas, and in particular those, which take into account land-derived inputs are lacking. To provide a detailed reconstruction of coastal marine ecosystem change over the Holocene and study its linkages to climate and terrestrial freshwater inputs, organic-walled palynomorphs (including e.g. dinoflagellate cysts and pollen) and some basic geochemistry (including e.g. total organic carbon, C:N ratio, biogenic silica and stable isotopes of carbon and nitrogen) were examined from two radiometrically dated sediment cores from Young Sound fjord, Northeast Greenland. The results indicate that the near-shore marine ecosystem in Young Sound is clearly influenced by local forcings, such as terrestrial freshwater and organic matter inputs, during the Holocene. The results also illustrate that these terrestrial inputs affect the ecosystem structure and at least some dimension of ecosystem productivity. This study demonstrates that increasing number of fjords with only land-terminating glaciers in the future will affect marine productivity and ecosystem structure in Greenland’s fjord systems, with potential impacts on biodiversity and important fisheries. Studying past ecosystem changes in different fjord systems, and complementing marine records with proxies for terrestrial inputs, would further help constrain the future scenarios along the Greenland shore.
Keyword(s): paleoecology the Holocene dinocysts Palynomorphs C:N δ13C δ15N Biogenic silica total organic carbon the Arctic Northeast Greenland coastal regions sea-ice terrestrial inputs


Files in this item

Files Size Format View
Makela_Meri_progradu_2021.pdf 2.629Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record