Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ajattelutyylin yhteys yliluonnollisiin uskomuksiin, sekä sukupuolen ja iän moderoiva vaikutus tuohon yhteyteen

Show full item record

Title: Ajattelutyylin yhteys yliluonnollisiin uskomuksiin, sekä sukupuolen ja iän moderoiva vaikutus tuohon yhteyteen
Author(s): Tanskanen, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
People have had supernatural beliefs through the ages. Explanation for supernatural beliefs is sought in the thinking styles. Studies in this area have systematically reported that intuitive thinking style is positively related to supernatural beliefs, while findings about connections between analytical thinking and supernatural beliefs are more controversial. From standpoint of dual-process theory analytical and intuitive thinking consist several dimensions. Moreover, thinking styles have been conceptualized and assessed different ways in different studies. These might be the explanations for controversial results. Research questions were: How are thinking styles related to supernatural beliefs? Are components of analytical thinking related to supernatural beliefs in the same way? How are these components related to each other? What is the role of participant's sex and age in moderating the association between thinking styles and supernatural beliefs? Participants (n=3084) were recruited via internet discussion forums and electronic students mailing lists. Recruitment message provided a link to the online questionnaire. Thinking style was measured using CRT-, REIm- and AOT -scales. Religious and paranormal beliefs were assessed by questionnaires. This study replicated previous results in order that analytical thinking was inversely related, and intuitive thinking positively related to supernatural beliefs. When all the other sub dimensions of different thinking styles were controlled, it appeared that only actively open-minded thinking and intuitive thinking (when assessed by self-report questionnaire) showed unique effects on supernatural beliefs. Regarding sub dimensions of analytical thinking and their mutual connections, only need for cognition and ability to reflect were related to each other moderately. Ability to reflect and actively open-minded thinking, as well as need for cognition and actively open-minded thinking were connected to each other only quite weakly. Results showed that subject's sex and/or age moderated partially connections between thinking styles and supernatural beliefs: With men need for cognition was more strongly connected to paranormal beliefs, than with women. In case of actively open-minded thinking the situation was opposite. In cognitive reflection there was no such sex-differences. Respondent's sex and age moderated the association between actively open minded-thinking and paranormal beliefs. This connection didn't occur anymore with men in elder age group but with women it existed. Connection between intuitive thinking and paranormal beliefs was also moderated by subject's sex and age. With men intuitive thinking was more strongly associated to religious beliefs, than with women. The current study contributes new information concerning the moderating role of subject's sex and/or age in the association between thinking styles and supernatural beliefs.
Ihmisillä on kautta aikojen ollut yliluonnollisia uskomuksia. Ajattelutyylin ajatellaan olevan eräs yliluonnollisia uskomuksia selittävä tekijä. Intuitiivisen ajattelutyylin on systemaattisesti todettu olevan yhteydessä runsaampiin yliluonnollisiin uskomuksiin, kun taas analyyttisen ajattelutyylin kohdalla tilanne ei ole näyttäytynyt näin yksiselitteisenä. Kaksoisprosessointiteorian näkökulmasta intuitiivisen ja analyyttisen ajattelutyylin katsotaan koostuvan useasta osa-alueesta, ja ajattelutyylejä on myös käsitteellistetty ja arvioitu eri tutkimuksissa hieman eri tavoin, mikä voi osaltaan selittää ristiriitaisia tuloksia. Tutkimuskysymykset käsittelivät sitä, millainen yhteys ajattelutyylillä on yliluonnollisiin uskomuksiin, onko analyyttisen ajattelutyylin osa-alueiden yhteys yliluonnollisiin uskomuksiin toistensa kaltainen, ja millaisia osa-alueiden keskinäiset yhteydet ovat. Lisäksi tarkasteltiin sitä, onko ajattelutyylin yhteys yliluonnollisiin uskomuksiin samanlainen eri sukupuolisilla ja -ikäisillä ihmisillä. Tutkittavat (n=3084) rekrytoitiin internetin avoimien keskustelufoorumeiden ja opiskelijoiden sähköpostilistojen, sekä muuta kautta osallistumishalukkuutensa ilmaisseiden henkilöiden joukosta. Tutkittavat vastasivat sähköisesti tutkimuskyselyyn. Ajattelutyyliä arvioitiin CRT-, REIm- ja AOT -menetelmien avulla. Uskonnollisia ja muita paranormaaleja uskomuksia kartoitettiin kyselylomakkeiden avulla. Tulokset osoittivat analyyttisen ajattelun osatekijöiden olevan käänteisessä, ja intuitiivisen ajattelutyylin suorassa yhteydessä yliluonnollisiin uskomuksiin. Ainoastaan avoimella, joustavalla ajattelulla, sekä itsearvioidulla intuitiivisuudella oli omaa yhteyttä yliluonnollisiin uskomuksiin. Analyyttisen ajattelun osa-alueista pohdinnasta nauttiminen ja reflektointikyky olivat vahvimmin yhteydessä toisiinsa. Sen sijaan reflektointikyky ja avoin, joustava ajattelu olivat yhteydessä toisiinsa vain heikosti. Avoimen, joustavan ajattelun ja pohdinnasta nauttimisen yhteys oli niin ikään yllättävän heikko. Sukupuolen ja iän havaittiin moderoivan osittain ajattelutyylien ja yliluonnollisten uskomusten välistä suhdetta: Pohdinnasta nauttiminen oli vahvemmin käänteisessä yhteydessä paranormaaleihin uskomuksiin miehillä, kuin naisilla. Avoimen, joustavan ajattelun kohdalla tilanne oli päinvastainen. Reflektiivisyyden kohdalla vastaavia sukupuolieroja ei havaittu. Avoimen, joustavan ajattelun yhteys paranormaaleihin uskomuksiin käyttäytyi eri tavoin eri sukupuolilla eri ikäryhmissä. Miehillä yhteys katosi vanhimmassa ikäryhmässä, toisin kuin naisilla. Naisilla intuitiivisen ajattelutyylin suora yhteys paranormaaleihin uskomuksiin vahvistui lineaarisesti iän karttuessa. Miehillä taas yhteyden vahvuus notkahti hieman keskimmäisessä tarkastellussa ikäryhmässä. Miehillä intuitiivinen ajattelu oli naisia vahvemmin yhteydessä uskonnollisiin uskomuksiin ikäryhmästä riippumatta. Nämä havainnot sukupuolen ja iän moderoivasta vaikutuksesta ajattelutyylien ja yliluonnollisten uskomusten väliselle suhteelle ovat ensimmäisiä lajissaan.
Keyword(s): intuitiivinen ajattelutyyli yliluonnolliset uskomukset moderaatioanalyysi analyyttinen ajattelutyyli


Files in this item

Files Size Format View
Gradu.pdf 873.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record