Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Intersections of sexual and reproductive health and rights and climate change : a postcolonial feminist analysis

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-06-30T05:41:47Z
dc.date.available 2021-06-30T05:41:47Z
dc.date.issued 2021-06-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37127
dc.title Intersections of sexual and reproductive health and rights and climate change : a postcolonial feminist analysis en
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Lammensalo, Linda Sofia
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Ilmastonmuutoksen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien (SRHR) väliset yhteydet ovat herättäneet sekä kansainvälisten järjestöjen että tutkijoiden kiinnostuksen. Osalle näiden yhteyksien korostaminen on tärkeää, jotta väestön aiheuttamaa painetta luonnonjärjestelmää kohtaan voidaan vähentää, kun taas toisille kyse on haavoituvassa asemassa olevien ihmisten ja yhteisöjen ihmisoikeuksista. Monet ovat korostaneet näiden yhteyksien tunnistamisen johtavan yhteishyötyihin. Vaikka tälläisen lähestymistavan etuja puolustetaan, yhteyksien luomisen taustalla olevia motiiveja ja perusteluja ei ole juurikaan tarkasteltu. Väestökontrollin ongelmallisen historian huomioon ottaen, näiden yhteyksien taustalla olevien perustelujen ymmärtäminen on kuitenkin tärkeää, jotta menneisyyden uuskolonialistisista käytännöistä pystytään irtautumaan. Tämä pro gradu -tutkielma tutkii SRHR:n ja ilmastonmuutoksen välisten yhteyksien tunnistamisessa hyödynnettäviä motiiveja ja perusteluja. Tutkielma vastaa kahteen tutkimuskysymykseen: 1) Millä tavoin SRHR:n ja ilmastonmuutoksen välisiä yhteyksiä perustellaan akateemisissa julkaisuissa? 2) Mitä vaikutuksia näillä perusteluilla on? Pohjaten postkoloniaali feministiseen teoriaan, jonka tapa lähestyä näitä yhteyksiä on kriittinen, ja joka keskittyy huolellisesti tunnistamaan näiden diskurssien vaikutuksia, tutkielma vastaa näihin kysymyksiin hyödyntämällä olemassa olevaa tutkimusta aiheesta. Tutkimuksen aineisto koostuu 88 akateemisesta julkaisusta, joiden järjestelmällisessä analyysissä hyödynnetään diskurssianalyysia. Tulosten perusteella voidaan erotella kuusi toisiaan läpileikkaavaa diskurssia, jotka heijastavat tapoja miten SRHR:n ja ilmastonmuutoksen välisiä yhteyksiä perustellaan. Nämä ovat kansanterveys-, väestödynamiikka-, lisääntymisoikeudet-, kriittinen-, kestävä kehitys- ja ympäristödiskurssi. Tulokset osoittavat, että diskurssit, perustelut ja motiviit SRHR:n ja ilmastonmuutoksen yhteyksistä pohjautuvat liberaaliin feminismiin ja väestönkasvun rajoittamista tavoitteleviin lähestymistapoihin. Näin ollen ne eivät huomioi tarpeeksi miten uuskolonialistiset käytännöt ja rakenteellinen epätasa-arvo vaikuttavat näihin yhteyksiin. Tämän tutkielman tulokset viittaavat siihen, että analyyttisesti postkoloniaali feminismi tarjoaa paremman lähestymistavan ymmärtää näitä intersektionaalisia diskursseja, sillä se tunnistaa, miten vallan epätasa-arvoinen jakautuminen niissä näkyy. Samalla se tukee oikeudenmukaisempia tapoja lähestyä kestävyyttä. fi
dct.abstract The intersections of climate change and sexual and reproductive health and rights (SRHR) have increasingly received attention from international organisations but also from academia. For some, establishing these intersections is about reducing human pressure on the Earth systems, while for others it is about the human rights of vulnerable individuals and communities. Many have lauded these connections for providing a win-win solution for both. While these benefits are championed, there has been little reflection on the underlying motives and justifications for establishing these connections in the first place. Given the problematic past of population control policies, understanding these justifications is necessary to break away from the neo-colonial practices of the past. This thesis investigates the motives and justifications for establishing such intersections between SRHR and climate change. Specifically, the thesis addresses two questions, namely: 1) In what ways are the interconnections between SRHR and climate change justified in academic literature? 2) What are the implications of the ways in which these interconnections are justified? By drawing on a postcolonial feminist theoretical framework rooted in understanding this nexus critically, and carefully reflecting on the implications of these discourses, the thesis answers these questions by systematically drawing on a sustained body of research. The data consist of 88 academic publications that are systematised through discourse analysis. The findings identify six distinctive intersectional discourses which reflect the ways in which SRHR, and climate change are justified, namely: public health, population dynamics, reproductive rights, critical, sustainable development and environment discourses. Largely reflecting adherence to liberal feminist and populationist frameworks, these findings imply that the discourses, justifications, and motives do not sufficiently address the neo-colonial practices and structural inequalities that shape intersections between SRHR and climate change. Analytically, therefore, this thesis suggests that postcolonial feminism offers a more effective way for understanding intersectional discourses because it recognises how power inequalities manifest in the discourses, while contributing towards more justice-based approaches to sustainability. en
dct.subject sexual and reproductive health and rights en
dct.subject climate change en
dct.subject feminism en
dct.subject population en
dct.subject discourse en
dct.subject justice en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Obeng-Odoom, Franklin
ethesis.supervisor Heiskanen, Eva
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:0db63d18-9347-414c-ace6-0de2262ec4c6
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-05-20 11:57:24:612
ethesis.principalprofessor Heiskanen, Eva
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106303266
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ja ilmastonmuutoksen väliset yhteydet : postkoloniaali feministinen analyysi fi
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys fi
ethesis.facultystudyline Global Sustainability en
ethesis.facultystudyline Global hållbarhet sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_115
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Lammensalo_Linda_tutkielma_2021.pdf 1.442Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record