Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Applicability of UAVs as a tool for municipal environmental monitoring

Show full item record

Title: Applicability of UAVs as a tool for municipal environmental monitoring
Author(s): Lahtela, Eero
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Kuntien ympäristöviranomaiset ovat velvoitettuja suorittamaan ympäristövalvontaa. Miehittämättömät ilma-alukset (droonit) voivat helpottaa ympäristövalvontaa mutta niiden soveltuvuutta kunnallisen ympäristövalvonnan työkaluksi ei ole tutkittu. Tässä työssä tarkasteltiin, miten kunnat ovat käyttäneet drooneja, ja testattiin droonien soveltuvuutta ympäristövalvontaan ja tarkastustyöhön roskittumisen seurantaa esimerkkinä käyttäen. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa Suomen kuntien ympäristöviranomaisille, Ruotsin kunnille ja Eurocities WG Waste -ryhmään kuuluville kunnille (n = 512) lähetettiin kysely, jossa kysyttiin droonien käyttösovelluksia, käytön tiheyttä, onnistumisastetta, epäonnistumisten syitä ja tulevaisuuden suunnitelmia. Kyselyn tulokset analysoitiin kuvailevan tilastoanalyysin avulla. Tutkimuksen toisessa osassa droonia käytettiin roskamonitorointitutkimuksessa neljässä kohteessa Helsingissä. Otetuista droonikuvista laskettiin visuaalisen havainnoinnin avulla roskat kategorioittain ja lehdet. Droonikuvahavainnoinnin tarkkuutta arvioitiin vertaamalla havaittujen roskien lukumäärää maastossa tehtyyn roskien laskentaan. Yhdessä kohteessa droonikuvahavainnointia teki myös kontrolliryhmä. Sen tarkoitus oli mitata tulosten vääristymää, joka syntyy, kun sama yksilö suorittaa sekä maastotutkimukset että laskennat kuvista. Tulosten tilastolliseen analysointiin käytettiin Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testiä ja Cronbachin α -reliabiliteettitestiä. Kyselyn osallistumisprosentti oli alhainen, 3,7 % (n = 19). Käytettyjen sovellusten kirjo oli laaja ja painottui sovelluksiin, joissa droonia oletettavasti ohjataan manuaalisesti. Käyttö oli erittäin onnistunutta. Tärkeimmät epäonnistumisen syyt olivat säätekijät sekä tietotaidon puute. Droonit olivat osa valtaosan tulevaisuudensuunnitelmia. Roskamonitorointitutkimuksessa suoritettujen droonikuvahavainnointien tarkkuus maastotutkimukseen verrattuna oli 90,5 % vain roskat ja 87,5 % myös lehdet huomioiden, eivätkä droonikuvahavainnoinnit ja maastotutkimukset erinneet toisistaan tilastollisella merkitsevyydellä. Etenkin lehdet osoittautuivat haastaviksi havaita kuvista. Kontrolliryhmän havainnointitarkkuus verrattuna maastotutkimukseen oli 67,9 % vain roskat ja 49,0 % myös lehdet huomioiden, jolloin kontrolliryhmän ja maastotutkimuksen tulokset erosivat tilastollisella merkitsevyydellä (p = 0,028). Kontrolliryhmän sisäinen reliabiliteetti oli suhteellisen korkea, α = 0,776 ilman lehtiä ja α = 0,805 lehtien kanssa. Tulosten perusteella droonit ovat tarpeeksi tarkkoja ja sovelluksiltaan monipuolisia sopiakseen kunnallisten ympäristöviranomaisten valvonta- ja tarkastustyökaluiksi. Drooneilla on kyky täydentää maastokäyntien havaintoja tai tietyin edellytyksin jopa korvata ne itsenäisenä havainnointimetodina. Sovellusten ja havainnonititapojen kehitystyölle sekä jatkotutkimukselle droonien käytöstä kunnissa on lisätarvetta.
Municipal environmental authorities are required to conduct environmental monitoring. Unmanned aerial vehicles, UAVs, may be helpful in environmental monitoring but their applicability as a tool for municipal environmental monitoring has not been studied. In this thesis it was studied, how municipalities have been utilizing UAVs. Additionally, UAVs applicability for environmental monitoring and inspection work was tested using a litter monitoring experiment as an example. In the first part of the study, a questionnaire was sent to municipal environmental authorities in Finland, to municipalities in Sweden and to those participating in Eurocities WG Waste group (n = 512), covering the used applications, their utilization frequencies and successfulness, reasons for failures and future plans. The results were analyzed using descriptive statistics. In the second part of the study, a UAV was utilized in a litter monitoring experiment on four sites in Helsinki. Litter by category and leaves were counted based on visual observations from UAV imagery. The accuracy of UAV imagery detection was assessed by comparing its and ground assessment (GA) results. On one site, a control group also carried out UAV imagery detections in order to assess the magnitude of bias or offset occurring when both the GA and the litter detection from UAV imagery are conducted by a single individual. The Wilcoxon signed rank and Cronbach’s α reliability tests were used for statistical analysis of the results. Response rate of the questionnaire was low, 3.7% (n = 19). The pool of used applications was extensive and covered a variety of monitoring and inspecting targets with emphasis on the presumably manually piloted applications. Utilization was very successful. The most important reasons for failures were poor weather followed by lack of information and expertise. UAVs were included in the future plans of most participants for municipal environmental monitoring purposes. The UAV imagery detection accuracies of litter and leaves compared to the GA results were high, 90.5% for litter and 87.5% for litter and leaves, and no statistically significant differences existed between the assessment results. Especially leaves proved challenging to detect from UAV imagery. The control group’s detection accuracies were 67.9% without and 49.0% with leaves, and with leaves the results differed with statistical significance (p = 0.028). The internal reliability of the control group was relatively high, α = 0.776 without and α = 0.805 with leaves. UAVs are deemed sufficiently accurate and versatile as monitoring and inspecting tools for municipal environmental authorities. They have the capability to complement ground assessments or, with certain prerequisites, even function as an independent monitoring method. Further application and detection method development and research on municipal UAV utilization are needed.
Keyword(s): UAV Environmental monitoring Litter monitoring Detection Questionnaire Applications miehittämätön ilma-alus ympäristövalvonta roskatutkimus havainnointi kysely sovellukset


Files in this item

Files Size Format View
Lahtela_Eero_tutkielma_2021.pdf 4.038Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record