Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

The effect of plant species richness on biomass, carbon sequestration and potential for climate change mitigation on boreal zone grass cultivation in Finland

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-06-30T05:44:46Z
dc.date.available 2021-06-30T05:44:46Z
dc.date.issued 2021-06-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37131
dc.title The effect of plant species richness on biomass, carbon sequestration and potential for climate change mitigation on boreal zone grass cultivation in Finland en
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Vilhonen, Enni
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Maankäytön käytäntöjen muuttaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tärkeää, etenkin maanviljelyssä maaperällä, jossa on runsaasti orgaanista ainetta. Useissa tutkimuksissa monimuotoisuuden lisääminen on parantanut biomassan tuotosta ja hiilivarastoa. Tähän on syynä ekologisten lokeroiden komplementaarisuus, eli erot, kuten kasvun ajoittumisessa ja ravinteiden tarpeessa, sekä lajien välinen positiivinen vuorovaikutus. Maaperän kasvihuonepäästöt on myös otettava huomioon, jotta kokonaisvaikutus ilmaston kannalta voitaisiin arvioida. Neljän eri lajiseoksen ja kolmen eri lajimäärän koeruudut perustettiin suojaviljan (ohra) alle Pohjois-Pohjanmaalle lajimäärän lisäämisen hyötyjen selvittämiseksi Suomen keskiboreaalisella vyöhykkeellä. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli, miten hyvin suurempi lajimäärän voisi kompensoida multa- ja turvemaiden viljelystä syntyviä päästöjä. Biomassanäytteet kerättiin sekä ennen ohran korjuuta että kasvukauden lopussa lokakuussa. Sekä lajimäärää että Shannonin diversiteetti-indeksiä, joka ottaa huomioon myös lajien tasaisuuden, käytettiin selittävänä muuttujana. Hiilitasetta jaettuna hengitykseen ja fotosynteesiin sekä ilokaasu- ja metaanipäästöjä mitattiin kuukausittain. Lajimäärän vaikutuksesta biomassaan ja kasvihuonekaasujen vaihtoon ei saatu vahvoja todisteita nurmenkierron ensimmäisenä vuonna. Lajimäärän vaikutus biomassaan oli selkeämpi, kun diversiteetti-indeksiä käytettiin selittävänä tekijänä, ja tulokset olivat tilastollisesti merkittäviä, kun pienimmät biomassamäärät jätettiin pois analyysistä. Syynä olivat luultavasti ulkoiset tekijät, jotka vaikuttivat kasvupaikalla enemmän kuin resurssien rajallisuus. Hiilivuomittausten ajankohdan merkitys saattoi olla huomattava, sillä lähimpänä tilastollisesti merkittäviä tuloksia päästiin kasvukauden alussa, kun olosuhteet olivat ihanteelliset ja ohran määrä ei vielä peittänyt nurmilajien vaikutusta. Muista kasvihuonekaasuista lajimäärä vaikutti hieman ilokaasupäästöihin heinäkuun alussa, kun taas mahdolliset vaikutukset metaanivuohon ilmaantunevat vasta huomattavan ajan kuluttua. Lajimäärän kokonaisvaikutuksen selvittämiseksi tutkimuksen pitäisikin kestää vähintään nurmen kiertoajan. Näiden tulosten perusteella lajimäärän lisäys saattaa toimia ilmastotoimena, kun muut vaihtoehdot eivät ole käytännöllisiä. fi
dct.abstract Improving land management to mitigate climate change is important, especially in agriculture on soils with high organic content. Many studies have found evidence that increasing diversity can help to improve plant biomass production and soil carbon storage. This is attributed to complementarity which consists of more efficient resource use due to niche differences and facilitative interactions. For the total climate impact, the effect of greenhouse gas emissions from the soil needs to be considered. To find out if adding more species to a grass mixture could have similar benefits in boreal zone grass cultivation in Finland, an experiment was set up with four different species mixtures, and three levels of species richness were established under a nurse crop. It was additionally of interest if these effects can counter the emissions of cultivation on organic soils. Biomass samples were collected both before the nurse crop was removed and at the end of the growing season. Both species richness and Shannon diversity index were considered as explanatory factors. Carbon exchange, divided into respiration and photosynthetic capacity, as well as nitrous oxide and methane fluxes, were monitored monthly. There was no strong evidence that species richness affects biomass or greenhouse gas fluxes during the first year. The effect of species richness on the biomass was clearer when the diversity index was considered. These results were significant when the lowest biomass values were excluded from the analysis, probably because complementary resource use needs enough biomass to have an effect. The differences in carbon flux measurements may be sensitive to timing within the growing season since the results closest to significant were obtained at the start of the season. At the time, the measurement conditions were good and the nurse crop biomass was small enough not to obscure the effects of grass mixture. When it comes to other greenhouse gases, species richness had most impact on early nitrous oxide emissions, while methane flux probably needs significantly more time for any changes to appear. Overall, the effect of species richness needs to be studied over the full grass cultivation cycle to find out the full effect. Based on current results, increasing species richness may be an option when other methods cannot be used to reduce emissions and improve carbon sink of agriculture. en
dct.subject biomassa fi
dct.subject hiilensidonta fi
dct.subject kasvihuonekaasut fi
dct.subject lajimäärä fi
dct.subject nurmenviljely fi
dct.subject ilmastomuutoksen hillintä fi
dct.subject Pohjois-Pohjanmaa fi
dct.subject biomass en
dct.subject carbon sequestration en
dct.subject greenhouse gases en
dct.subject species richness en
dct.subject grassland cultivation en
dct.subject climate change mitigation en
dct.subject North Bothnia en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Kulmala, Liisa
ethesis.supervisor Lohila, Annalea
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:6a825d04-fcc4-4dde-81e8-1bdde4cc9925
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-05-24 11:32:58:051
ethesis.principalprofessor Kangasjärvi, Saijaliisa
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106303270
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Kasvien lajimäärän vaikutus biomassaan, hiilensidontaan ja sen mahdollisuudet ilmastomuutoksen hillintään Suomen keskiboreaalisen vyöhykkeen nurmenviljelyssä fi
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvitieteen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Integrative Plant Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i botanik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_002

Files in this item

Files Size Format View
Vilhonen_Enni_Maisterintutkielma_2021.pdf 1.727Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record