Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lentomatkustuksen ja ilmastonmuutoksen suhteeseen liittyvät asenteet suomalaisessa blogikirjoittelussa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-06-30T05:50:52Z
dc.date.available 2021-06-30T05:50:52Z
dc.date.issued 2021-06-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37138
dc.title Lentomatkustuksen ja ilmastonmuutoksen suhteeseen liittyvät asenteet suomalaisessa blogikirjoittelussa fi
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Pitkälä, Salla
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Ilmailun päästöt ovat kasvussa lisääntyvän lentomatkustuksen sekä muiden alojen nopeamman päästövähennyskehityksen vuoksi. Ilmailun päästöjä pyritäänkin hillitsemään vaihtelevin keinoin, kuten kehittämällä ilmailuun liittyvää teknologiaa, verotusta ja päästökompensaatiomekanismeja. Myös lentämisen yksilökohtaista vähentämistä pidetään eräänä keinona vähentää ilmailun päästöjä. On kuitenkin kiistanalaista, millä keinoilla päästövähennykset tulisi ensisijaisesti saavuttaa. Tässä tutkielmassa tarkastelin suomalaisten bloggaajien lentomatkustuksen ja ilmastonmuutoksen suhteeseen liittyviä asenteita hyödyntämällä laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapaa. Tutkielman aineisto koostuu 17:stä blogikirjoituksesta. Lähestyin aineistoa kokoelmana kannanottoja väitteeseen, jonka mukaan yksilöiden tulisi lentää vähemmän ilmastonmuutoksen vuoksi. Kannanottoja ja niiden perusteluja ryhmittelemällä muodostin neljä asenteiden pääryhmää, jotka edustavat erilaista suhtautumista mainittuun väitteeseen. Nämä ryhmät ovat myönteiset, kyseenalaistavat, ristiriitaa ilmaisevat ja välttelevät asenteet. Analyysini seuraavassa vaiheessa tarkastelin sitä, miten vastuu lentomatkustuksen päästöjen hillitsemisestä on mahdollista ymmärtää eri asenteiden ryhmissä. Aineistossa käsitykset lentomatkustuksesta vaihtelevat ylimääräisestä luksuksesta näkemyksiin, joiden mukaan lentäminen on olennainen osa nykymaailmaa eikä siitä luopuminen ole realistista. Päästövähennysten toteuttamiseksi osa bloggaajista on valmiita vaihtamaan lentämisen maata pitkin matkailuun tai vähentämään matkailua ylipäätään, kun taas jotkin kirjoittajat painottavat teknologisten ratkaisujen ja politiikkatoimien ensisijaisuutta. Aineistosta esiin nousevia teemoja ovat myös esimerkiksi kohtuusajattelu sekä sen pohtiminen, missä tilanteissa lentäminen on kenties muita tilanteita hyväksyttävämpää. Tyypillistä on, että kirjoittajat ilmaisevat samassa tekstissä eri ryhmiin kuuluvia asenteita ja pohtivat kannanotoilleen vasta-argumentteja: aineistosta välittyy kuva, että kysymys ilmailun päästöjen hillitsemisestä on monitahoinen. Asenteita on tärkeä tutkia, jotta saataisiin tietoa siitä, millaisia päästövähennystoimia pidetään reiluina tai toivottavina. Asennetutkimus valottaa myös sitä, millaiset asiat koetaan esteeksi ympäristömyönteiselle toiminnalle, ja miten ympäristömyönteisiä valintoja voitaisiin tukea. Suomessa lentoasenteita ei ole tutkittu kovinkaan paljoa, joten tutkielmani tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi ilmastomyönteisen matkailuvaikuttamisen ja -politiikan suunnittelussa. Blogiaineistoon liittyy kuitenkin erityisiä kysymyksiä esimerkiksi julkisuudesta ja kaupallisuudesta. Nämä tekijät voivat vaikuttaa kirjoitusten sisältöön ja tulosten yleistettävyyteen, ja olisikin aiheellista tutkia lentomatkustukseen liittyviä asenteita myös muunlaisia aineistoja hyödyntämällä. fi
dct.abstract Aviation emissions are on the rise as a result of growing numbers of air passengers and more efficient emission reductions in other industries. There are, however, a number of different means to achieve emissions reductions in aviation as well: these include, for example, technological solutions, taxes and different emissions compensation systems. In addition to these, a change in air travel behaviour has been suggested as a means to achieve emission reductions. However, there is no agreement about which solution or solutions should be prioritized. My thesis examines attitudes related to air travel and climate change in 17 Finnish blog texts. The blog texts were analysed using a qualitative attitude approach. The texts were analysed as collections of reactions to the claim that because of climate change, individuals should fly less. Based on the differences and similarities in reactions, or arguments, I categorized them and formed four groups of attitudes which highlight different ways of thinking about reducing individual air travel. The four groups of attitudes are the following: 1) attitudes that agree that individuals should fly less, 2) attitudes that question the claim, 3) mixed attitudes, and 4) attitudes that attempt to avoid the issue. As a part of the analysis, I also examined the bloggers’ perceptions about who should bear the responsibility for reducing aviation emissions and I also examined how these perceptions differ between the four groups of attitudes. The bloggers’ understandings of air travel vary between air travel as an unnecessary luxury and a view that flying is a crucial part of modern world and giving up air travel is not realistic. To achieve emission reductions, some bloggers are willing to switch from flying to travelling by land and sea, or they are ready to reduce travel altogether. Other bloggers stress the importance of technological solutions and policy measures in reducing emissions. Among the visible themes is also a tendency to stress the importance of doing things in moderation, which also applies to air travel. Some bloggers also wonder whether there are some reasons that could justify air travel from time to time. In any case, it is typical that bloggers show varying attitudes towards air travel and consider counterarguments to their initial arguments. In the blog texts, reducing aviation emissions comes across as a complex issue. Studying attitudes can help build knowledge about which means of reducing emissions are considered fair and desirable. Studying attitudes can also help locate barriers to environmentally friendly behaviour. In Finland, there is little research on attitudes towards air travel, and the results of my thesis can be utilized, for example, in planning transport policies or campaigns that promote sustainable travel. However, it should be noted that using blogs as research material poses some questions about the validity and the generalizability of the results. The public and potentially commercial nature of blogs may affect which kinds of attitudes are expressed. Because of this, it is important to study attitudes towards air travel by using different methods and material as well. en
dct.subject asenteet fi
dct.subject blogit fi
dct.subject ilmastovastuu fi
dct.subject laadullinen asennetutkimus fi
dct.subject lentomatkustus fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Heiskanen, Eva
ethesis.supervisor Rinkinen, Jenny
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:047479b2-973c-4b9e-9470-2c0f059acde0
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-05-04 13:32:38:262
ethesis.principalprofessor Heiskanen, Eva
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106303277
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Attitudes related to air travel and climate change in Finnish blog texts en
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys fi
ethesis.facultystudyline Global Sustainability en
ethesis.facultystudyline Global hållbarhet sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_115
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Pitkala_Salla_Progradu_2021.pdf 831.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record