Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Services in changing conditions : heatwaves in the context of municipal home care in Helsinki

Show full item record

Title: Services in changing conditions : heatwaves in the context of municipal home care in Helsinki
Author(s): Suomalainen, Milla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän helteiden esiintyvyyttä ja voimakkuutta Suomessa. Helteet lisäävät sairastavuutta sekä kuolleisuutta erityisesti ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden keskuudessa. Kotihoidolla on tärkeä rooli helteille haavoittuvien ihmisryhmien toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemisessa. Tämän laadullisen, empiirisen tapaustutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja analysoida Helsingin kaupungin kotihoidon palveluiden helteisiin sopeutumista. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kotihoidon työntekijöitä ja esihenkilöitä heidän kokemuksistaan vuoden 2018 hellejaksosta, sen aiheuttamista haasteista palveluille, sekä niistä keinoista, joilla näihin haasteisiin sopeuduttiin. Analyysin tukena käytettiin haavoittuvuuden sekä paikallisen sopeutumiskyvyn teoreettisia viitekehyksiä. Tulokset osoittavat, että helteet ovat jo aiheuttaneet haasteita sekä kotihoidon työntekijöille että asiakkaille. Samalla kun työntekijöiden työkyky voi alentua, asiakkaiden toimintakyvyn heikentyminen voi kuitenkin lisätä hoivan tarvetta. Työntekijät olivat kokeneet helteiden lisäävän uupumusta, ja myös asiakkaiden kuvattiin kokeneen tyypillisiä helleuupumuksen oireita. Työntekijöiden sopeutumiskeinojen tavoitteena oli vähentää asiakkaiden haavoittuvuutta ja ne olivat pääasiassa reaktiivisia toimia ilmenneeseen hellejaksoon. Haastateltavat kuvasivat pyrkineensä rajoittamaan asiakkaiden altistumista kuumuudelle kodeissaan sekä huolehtimaan heidän nesteytyksestään. Pitkän aikavälin varautumistoimia ei tunnistettu strategisella tasolla. Kaupunki oli tukenut työntekijöitä helteiden aikana tarjoamalla juotavaa sekä ohjeistuksilla koskien työskentelyä helteiden aikana. Työntekijöillä vaikuttaa olevan aktiivinen rooli sopeutumisessa, mutta sitä voivat rajoittaa heidän itse kokemansa helleuupumus, asiakkaiden vaihtelevat tilanteet ja resurssit sekä hoiva-alan työntekijäpula. Koska helteiden ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa, helteisiin varautumista olisi hyvä kehittää myös kotihoidossa. Olisi tärkeää ottaa huomioon paitsi asiakkaiden myös työntekijöiden sopeutumistarpeet, sillä hoiva on riippuvaista työntekijöiden hyvästä työkyvystä sääoloista riippumatta. Laajemmassa yhteiskunnallisessa kehyksessä kotihoidon sopeutumiskyky tulisi varmistaa myös tulevaisuudessa turvaamalla kotihoidolle riittävät resurssit. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että väestö ikääntyy, ja kotihoidon tarve tulee todennäköisesti lisääntymään tulevaisuudessa. Lisää tutkimusta tarvitaan helteiden vaikutuksista ja niihin liittyvistä sopeutumistarpeista haavoittuvimpien ihmisryhmien keskuudessa, sekä mitä vaatimuksia tämä asettaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille.
Climate change is expected to increase the frequency and intensity of heatwaves in Finland. Heatwaves increase morbidity and mortality, especially among the elderly and chronically ill. Home care services are in an important role supporting the functioning ability and quality of life among populations vulnerable to heat. This study presents a qualitative empirical case study to understand heatwave adaptation in municipal home care services in Helsinki. The purpose of this study is to explore, describe and analyse the effects of the 2018 heatwave in the context of home care services, and the services’ capacity to adapt to heat. The data was collected by conducting semi-structured interviews with home care workers both on the operational and strategical levels. Theoretical frameworks regarding extreme heat vulnerability and local adaptive practices were used to support the analysis. The results suggest that heatwaves have caused challenges for both workers and customers. While the working ability of home care staff may be reduced due to thermal stress, the customers’ reduced functioning ability may simultaneously increase the need for care. Some workers had experienced fatigue, and customers were described having typical heat exhaustion symptoms. Workers adaptive practices were mostly reactive responses aimed at reducing the vulnerability of customers to heat. Interviewees described having taken preventive measures to limit customers’ exposure to heat and prevent adverse heat-related health outcomes by monitoring customers’ hydration more carefully. No long-term preparedness measures were identified on the strategical level. The city had supported workers by offering mineral drink bottles and providing instructions for coping in hot weather. In conclusion, workers have an active role in adaptation, but it might be limited by their own thermal stress, customers’ different health conditions and resources, as well as service-level stressors such as lack of staff. Because heatwaves are expected to increase in the future, home care services’ preparedness to heatwaves might need to be improved. It would be important to consider adaptation needs of both workers and customers as they can be interrelated in the sense, that care is dependent on workers ability to function. In a wider societal framework, the adaptive capacity of home care should be secured through providing sufficient resources for these services. The latter is even more important in the light of future trends regarding the aging of population, increase in need for home-based services and decrease in workforce availability. More research is required on the effects of heatwaves on the most vulnerable populations, what adaptation needs there might be as well as how this relates to service provision.
Keyword(s): kunnallinen kotihoito helle haavoittuvuus paikallisten toimijoiden sopeutuminen ilmastonmuutos municipal home care services heatwave vulnerability local adaptation responses climate change


Files in this item

Files Size Format View
Suomalainen_Milla_tutkielma_2021.pdf 694.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record