Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Environmental impacts of ICT and the opportunities of circular economy solutions : case study of the City of Helsinki’s ICT procurements

Show full item record

Title: Environmental impacts of ICT and the opportunities of circular economy solutions : case study of the City of Helsinki’s ICT procurements
Author(s): Syrjälä, Sami
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Elektroniikkajäte on maailman nopeimmin kasvava jätevirta, mikä johtuu yhteiskunnan kiihtyvästä digitalisaatiokehityksestä. Tehokkaampia laitteita tulee markkinoille jatkuvasti, minkä seurauksena käytössä olevat laitteet vanhentuvat kiihtyvällä tahdilla. Kiihtyvän digitalisaation ja kasvavien jätevirtojen ympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat kasvihuonekaasupäästöt sekä luonnonvarojen kulutus. Ratkaisuksi näihin ympäristöhaasteisiin on esitetty kiertotaloutta, jossa tuotteiden arvo pyritään säilyttämään mahdollisimman tehokkaasti ja tavoitteena on luoda suljettu materiaalien kierto. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kiertotalouden periaatteisiin pohjautuvan tuote palveluna -mallin ja laitteiden omistajuuteen pohjautuvan mallin eroja kannettavien tietokoneiden ja tablettien hankinnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten osalta. Tutkielman tuloksia hyödynnetään Helsingin kaupungin Kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpideohjelman tavoitteiden toteutuksessa. Tutkielma toteutettiin yksinkertaistettuna elinkaariarviointina, jossa hyödynnettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta laitteiden elinkaaren vaiheisiin ja komponentteihin liittyvien ympäristövaikutusten kartoituksessa. Lisäksi edellä mainittuja liiketoimintamalleja edustavien yritysten uudelleenkäyttö ja kierrätyskäytänteistä kerättiin tietoa haastattelemalla kumpaakin hankintamallia toteuttavan yrityksen edustajia. Lopuksi systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijahaastattelujen avulla kerättyjen tietojen pohjalta arvioitiin laitteiden kasvihuonekaasupäästöihin ja materiaalihukkaan liittyviä eroja näissä hankintavaihtoehdoissa. Tarkastelussa käytettiin Helsingin kaupungin vuosittaisia laitteiden hankintamääriä. Tutkielman tulosten perusteella kasvihuonekaasupäästöjen kannalta laitteiden merkittävimmät elinkaaren vaiheet ovat tuotanto ja käyttö. Ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpiä komponentteja ovat piirilevyt, virtapiirit, näytöt ja kotelot. Tulosten perusteella laitteiden elinkaaren pidentäminen tarjoaa mahdollisuuksia vähentää merkittävästi laitteiden ympäristövaikutuksia kummassakin tarkastelukategoriassa, mikäli laitteet kierrätetään asianmukaisesti pidennetyn elinkaaren päätteeksi.
Electronic waste is the fastest growing type of waste stream in the world, and this development results from the rapidly accelerating digitalization. Electronic devices become obsolete on an accelerating speed, as there are constantly more powerful devices coming to the market. The most significant environmental impacts of this development are greenhouse gas emissions and natural resource consumption. Circular economy has been proposed as a solution to these environmental challenges, and the goal of this approach is to preserve the value of the materials in the circulation as efficiently as possible. One way of implementing the principles of circular economy is the product-as-a-service-based business model. This research examines the differences between the product-as-a-service-based model and ownership-based model in terms of the environmental impacts that are related to the laptop and tablet procurements. The results of this thesis will be utilized in implementing the actions of the City of Helsinki’s Roadmap for Circular and Sharing Economy. This research was conducted as streamlined life cycle assessment, in which the systematic literature review was used for tracking the environmental impacts of the products’ life cycle stages and components. In addition, expert interviews were carried out in order to collect information about the reuse and recycling practices of the supplier companies that follow these previously mentioned business models. Finally, based on the results of the systematic literature review and the interviews, the company specific differences were assessed in terms of the greenhouse gas emissions and material waste that result from the procurements. The City of Helsinki’s annual procurement volumes were used in this assessment. Based on the results of this research, production and use are the most significant life cycle stages in terms of the devices’ greenhouse gas emissions. Printed circuit boards/printed wiring boards, integrated circuits, displays, and casings are the components with the most significant impact. The results suggest that increasing the lifespan of the devices provides opportunities for significantly lowering impacts in both impact categories, if the devices are efficiently recycled after this.
Keyword(s): circular economy ICT environmental impacts product-as-a-service


Files in this item

Files Size Format View
Syrjala_Sami_maisterintutkielma_2021.pdf 961.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record