Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Late adolescents’ career goals during the post-high school transition

Show full item record

Title: Late adolescents’ career goals during the post-high school transition
Author(s): Rautakorpi, Milla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella sekä kuvailla elämänkaaren motivaatiomallin viitekehyksessä sitä, miten suomalaiset nuoret kanavoivat, valitsevat ja kompensoivat uratavoitteita lukion jälkeisessä siirtymässä. Teorialähtöiset, eksploratiiviset hypoteesit olettivat että nuoren koulutus- tai työtilanne on yhteydessä uratavoitteisiin (H1); uratavoitteen taustalla oleva merkitys on yhteydessä nuoren valitsemiin uratavoitteisiin (H2); nuoren koulutus- tai työtilanne on yhteydessä uratavoitteen muutoksiin (H3); muutokset uratavoitteessa ovat yhteydessä uratavoitteen taustalla olevaan merkitykseen (H4).Tutkimuksen tulokset vahvistivat hypoteesit H1, H2 ja H3. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto on kerätty vuonna 2019 intensiivisellä pitkittäismenetelmällä, jossa 60 suomalaiselle, tutkimuksen alkaessa 18-19 -vuotiaalle nuorelle lähetettiin viikoittainen kysely 39 viikon ajan. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme monivalinta- ja avoimiin kysymyksiin saatuja vastauksia. Laadullinen aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä, jonka avulla muodostettiin kategorioita. Kategoristen muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla ja χ2-riippumattomuustestillä. Lisäksi muuttujien välisiä yhteyksiä visualisoitiin graafisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittivat, että nuorten koulutus- tai työtilanne oli yhteydessä siihen, minkälaisia uratavoitteita nuoret priorisoivat. Opiskelijat priorisoivat opiskeluun liittyviä tavoitteita, kuten lukiosta valmistumista ja korkeakouluun pääsyä, kun taas työssä olevat priorisoivat todennäköisemmin työhön ja rahaan liittyviä tavoitteita. Suomalaisten nuorten korkeat tavoitteet koulutukseen suhteen näkyivät siinä, että korkeakouluun pääsemisen tavoitteita priorisoitiin lähes kaikissa ryhmissä. Yleisesti ottaen tulokset heijastelivat paitsi sitä, mitä nuoret itseltään odottavat, myös sitä minkälaisia odotuksia nuoriin kohdistuu. Tulokset osoittivat koulutus- ja työtilanteen olevan yhteydessä erilaisiin syihin uratavoitteiden muutoksille ja kompensaation prosessille.
Aims. The aim of this thesis was to examine and describe from the perspective of the lifespan model of motivation how Finnish late adolescents navigate the post-high school transition, that is, how they channel, choose, and compensate career goals. The theorydriven, exploratory hypotheses assumed that the current situation in education or employment is associated with the career goal content (H1); the underlying meaning behind the career goal is associated with the career goals young people prioritise (H2); current situation in education or employment is associated with the change in career goals (H3); changes in career goals are associated with the importance of the career goal (H4). The results confirmed hypotheses H1, H2, and H3. Methods. The data were collected in 2019 using an intensive longitudinal setting. The weekly questionnaire was sent to sixty young Finns for thirty-nine consecutive weeks. At the start of the study, participants were 18 or 19 years of age. The qualitative data were analysed by means of content analysis and aggregated into key domains and core themes. The associations between categorical variables were examined using crosstabulation and χ2 test of independence. The associations between variables were also displayed graphically. Results and conclusions. Our findings were in line with previous literature revealing that the participants’ situation in education or employment was associated with the career goals they engage with. Studying was associated with prioritising goals concerning education, for example, high school graduation or university admission. In turn, working predicted goals concerning work or finances. Finnish late adolescents value higher education, and that was reflected in the results, as the career goals concerning university admission were prioritised among participants in almost every group. In general, our results reflected what are the expectations of the Finnish young people, but also what they expect of themselves. Based on the results, it seems that students state different reasons for career goal change than those who were working or neither working nor studying.
Keyword(s): career goal post-high school transition the life-span model of motivation late adolescence


Files in this item

Files Size Format View
Rautakorpi_Milla_tutkielma_2021.pdf 555.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record