Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ammatillisesta koulutuksesta työelämään : tapaustutkimus neljän erityistä tai vaativaa erityistä tukea opin-tojensa aikana tarvinneen nuoren työllistymispoluista

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-07-01T08:30:39Z
dc.date.available 2021-07-01T08:30:39Z
dc.date.issued 2021-07-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37239
dc.title Ammatillisesta koulutuksesta työelämään : tapaustutkimus neljän erityistä tai vaativaa erityistä tukea opin-tojensa aikana tarvinneen nuoren työllistymispoluista fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kotiranta, Heidi
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia työllistymispolkuja erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevilla nuorilla on ammatillisesta koulutuksesta valmistumisen jälkeen, ja millaisia merkityksiä he antavat suorittamalleen ammatilliselle koulutukselle työllistymisen näkökul-masta. Lisäksi tarkoituksena on selvittää sitä, millaisia asioita nuorten työllistymisprosessiin liittyvät ammattilaiset nostavat esiin nuorten työllistymistä edistävinä tekijöinä. Aiemmat tut-kimukset ovat osoittaneet, että työssäoppimisjaksoilla on olennainen merkitys erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisessä. Nuoret ovat aiempien tutkimusten mukaan yhä kiinnos-tuneempia yrittäjyydestä sekä uskovat tulevaisuuden olevan omissa käsissä. Työnantajat pi-tävät erityisnuoren työllistävälle yritykselle annettavaa taloudellista tukea keinona edesauttaa työllistymistä. Tapaustutkimukseen osallistui neljä ammatillisesta koulutuksesta valmistumisen jälkeen työl-listynyttä nuorta, joista yksi oli saanut opintojensa aikana erityistä tukea ja kolme vaativaa eri-tyistä tukea. Tutkimus toteutettiin osana Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittamaa Tule-vaisuuden työelämän starat -hanketta. Nuoria sekä heidän työllistymispolkuunsa liittyviä ai-kuisia haastateltiin puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin. Haastatteluja tehtiin kaiken kaikkiaan kahdeksan. Lisäksi nuorten vastauksia poimittiin Tulevaisuuden Työelämän Starat -tutkimuksen ensimmäisestä kyselylomakkeesta. Kyselylomakkeesta saatiin taustatietoa, ku-ten syntymävuosi ja tutkinto. Tulosten kannalta merkittävimmäksi havainnoksi aineistosta nousi työssä oppimisen merkitys nuoren työllistymisen kannalta. Kolme neljästä nuoresta työllistyi sellaiseen yritykseen, jossa he olivat olleet opintojen aikana työharjoittelussa. Työssäoppimisjakso nousi esiin jokaisessa haastattelussa työllistymistä edesauttavana tekijänä yhden nuoren haastattelua ottamatta. Li-säksi huomattiin, ettei nuorten erityisen tuen tarve näkynyt merkittävästi heidän työllistymis-prosesseissaan heidän oman kokemuksensa tai haastateltujen työnantajien kertoman mu-kaan. Nuoret kokivat tulevaisuuden olevan heidän omissa käsissään ja työelämään huolet olivat hyvin yleisiä, kuten esimerkiksi uupuminen tai tapaturma. fi
dct.abstract The purpose of this case study was to research the path to employment from graduating from vocational studies to employment of young people with special and demanding special needs. The aim was also to find out how important the vocational education was to the young people researched in this study from their own perspective. The factors that could be conducive to the employment of the young people with special needs were also studied by interviewing four professionals that were attached to the young people in this research. Previous studies have shown that workplace learning is significant when it comes to the employment of young people with special needs in vocational education. It has also been addressed that young people in general are more interested in entrepreneurship than before. Most of the young people also think the future is in their own hands. Previous studies have also shown that employers think financial support is a good way to foster the employment of the young people with special needs. Four young people that were employed during vocational education or after graduation took part in this research. One of them had participated in vocational education for special needs and three for demanding special needs. In addition, four professionals that were connected to the employment of the young people in this study were interviewed. The professionals consisted of two employers, one work coach and one responsible teacher. All in all, eight persons were interviewed in this study. The study was carried out in a project called Tulevaisuuden Työelämän Starat which was financed by social fund of the European Union. The material consists of eight half-structured theme interviews. In addition, some backround information have been collected from a questionnaire that the young people filled as they were graduating from vocational education. The results of this research show that workplace learning has significance for the employment of young people with special needs. At the same time, the need of special education does not necessarily stand out in working life. The young people in this study feel confident about the future being in their own hands and they worry about general subjects regarding to their future such as accidents or being exhausted from work. Two of the young people that were interviewed in this study were interested in entrepreneurship in the future. en
dct.subject Erityinen tuki
dct.subject vaativa erityinen tuki
dct.subject ammatillinen koulutus
dct.subject nuorten työllistyminen
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Pehkonen, Leila
ethesis.supervisor Hiekkala, Sinikka
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:760dbbed-98e7-4d5f-a980-b68ea162ea59
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-05-12 10:37:05:081
ethesis-internal.abstract.secondary The purpose of this case study was to research the path to employment from graduating from vocational studies to employment of young people with special and demanding special needs. The aim was also to find out how important the vocational education was to the young people researched in this study from their own perspective. The factors that could be conducive to the employment of the young people with special needs were also studied by interviewing four professionals that were attached to the young people in this research. Previous studies have shown that workplace learning is significant when it comes to the employment of young people with special needs in vocational education. It has also been addressed that young people in general are more interested in entrepreneurship than before. Most of the young people also think the future is in their own hands. Previous studies have also shown that employers think financial support is a good way to foster the employment of the young people with special needs. Four young people that were employed during vocational education or after graduation took part in this research. One of them had participated in vocational education for special needs and three for demanding special needs. In addition, four professionals that were connected to the employment of the young people in this study were interviewed. The professionals consisted of two employers, one work coach and one responsible teacher. All in all, eight persons were interviewed in this study. The study was carried out in a project called Tulevaisuuden Työelämän Starat which was financed by social fund of the European Union. The material consists of eight half-structured theme interviews. In addition, some backround information have been collected from a questionnaire that the young people filled as they were graduating from vocational education. The results of this research show that workplace learning has significance for the employment of young people with special needs. At the same time, the need of special education does not necessarily stand out in working life. The young people in this study feel confident about the future being in their own hands and they worry about general subjects regarding to their future such as accidents or being exhausted from work. Two of the young people that were interviewed in this study were interested in entrepreneurship in the future. und
ethesis-internal.abstract.primary Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia työllistymispolkuja erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevilla nuorilla on ammatillisesta koulutuksesta valmistumisen jälkeen, ja millaisia merkityksiä he antavat suorittamalleen ammatilliselle koulutukselle työllistymisen näkökul-masta. Lisäksi tarkoituksena on selvittää sitä, millaisia asioita nuorten työllistymisprosessiin liittyvät ammattilaiset nostavat esiin nuorten työllistymistä edistävinä tekijöinä. Aiemmat tut-kimukset ovat osoittaneet, että työssäoppimisjaksoilla on olennainen merkitys erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisessä. Nuoret ovat aiempien tutkimusten mukaan yhä kiinnos-tuneempia yrittäjyydestä sekä uskovat tulevaisuuden olevan omissa käsissä. Työnantajat pi-tävät erityisnuoren työllistävälle yritykselle annettavaa taloudellista tukea keinona edesauttaa työllistymistä. Tapaustutkimukseen osallistui neljä ammatillisesta koulutuksesta valmistumisen jälkeen työl-listynyttä nuorta, joista yksi oli saanut opintojensa aikana erityistä tukea ja kolme vaativaa eri-tyistä tukea. Tutkimus toteutettiin osana Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittamaa Tule-vaisuuden työelämän starat -hanketta. Nuoria sekä heidän työllistymispolkuunsa liittyviä ai-kuisia haastateltiin puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin. Haastatteluja tehtiin kaiken kaikkiaan kahdeksan. Lisäksi nuorten vastauksia poimittiin Tulevaisuuden Työelämän Starat -tutkimuksen ensimmäisestä kyselylomakkeesta. Kyselylomakkeesta saatiin taustatietoa, ku-ten syntymävuosi ja tutkinto. Tulosten kannalta merkittävimmäksi havainnoksi aineistosta nousi työssä oppimisen merkitys nuoren työllistymisen kannalta. Kolme neljästä nuoresta työllistyi sellaiseen yritykseen, jossa he olivat olleet opintojen aikana työharjoittelussa. Työssäoppimisjakso nousi esiin jokaisessa haastattelussa työllistymistä edesauttavana tekijänä yhden nuoren haastattelua ottamatta. Li-säksi huomattiin, ettei nuorten erityisen tuen tarve näkynyt merkittävästi heidän työllistymis-prosesseissaan heidän oman kokemuksensa tai haastateltujen työnantajien kertoman mu-kaan. Nuoret kokivat tulevaisuuden olevan heidän omissa käsissään ja työelämään huolet olivat hyvin yleisiä, kuten esimerkiksi uupuminen tai tapaturma. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202107013327
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative From vocational education to work life : case study about the path to employment of four young person with special needs en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Kotiranta_Heidi_gradu_2021.pdf 913.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record