Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Antecedents for the crossover of teacher burnout : individual, transactional and organizational factors

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-07-01T08:31:40Z
dc.date.available 2021-07-01T08:31:40Z
dc.date.issued 2021-07-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37250
dc.title Antecedents for the crossover of teacher burnout : individual, transactional and organizational factors en
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Järvinen, Jenny
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Opettajien työuupumus vaikuttaa niin yksilö-, kuin organisaatiotasolla sekä vuorovaikutuksissa työyhteisön sekä opettajan ja oppilaan välillä. Koulutusalalla koetaan suhteessa enemmän työuupumusta muihin toimialoihin verrattuna. Sen on todettu olevan yhteydessä niin työssä jaksamiseen, alanvaihtoon kuin vetäytymiskäyttäytymiseen, sekä oppilaiden motivaatioon, työyhteisön ongelmien ja yksilön terveyden lisäksi. Työuupumusoireiden on todettu vaihtelevan niin sukupuolen, uravaiheen, koulutustason, koulualueen sosio-ekonomisen tason sekä organisaation koon suhteen. Työuupumuksen on todettu tarttuvan yksilöstä toiseen sekä organisaatioissa, että perheen kesken. Opettajien työuupumuksen tarttumista edistäviä ja estäviä tekijöitä on kuitenkin tutkittu melko vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä yksilölliset, vuorovaikutteiset sekä organisaatio tason tekijät voisivat mahdollisesti puskuroida tai altistaa työuupumuksen tarttumiselle. Tutkimusaineisto kerättiin osana laajempaa kansallista Oppiminen ja kehittyminen koulussa tutkimusryhmän Koululla on väliä tutkimushanketta (Pietarinen, Pyhältö & Soini, 2017). Kyselyyn vastasi 1531 opettajaa sekä ala-asteelta, yläasteelta, että yhtenäiskoulusta. Opettajat jaettiin ryhmiin sukupuolen, opetettavan kouluasteen, koulualueen sosioekonomisen aseman, työkokemuksen, sekä opettajamäärän mukaan. Yksilöllisten, vuorovaikutteisten sekä organisatoristen tekijöiden yhteyttä työuupumusoireisiin tarkasteltiin korrelaatioiden, t-testin ja yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Tulosten perusteella opettajat näyttivät kokevan melko kohtuullisia työuupumuksen oireita, mutta varianssin perusteella korkeampia työuupumusoireita koettiin verrattain paljon. Työuupumus oireet korreloivat positiivisesti keskenään. Työuupumuksen tarttumista estäviä tekijöitä tutkimuksen perusteella olivat yksilöllisinä tekijöinä miessukupuoli, pidempi työkokemus – vuorovaikutteisena tekijänä – korkeampi koulualueen sosioekonominen asema ja – organisatorisena tekijänä – pieni koulun koko. Altistavia tekijöitä työuupumuksen tarttumiseen olivat naissukupuoli ja matalampi työkokemus, koulualueen matala sosioekonominen sekä koulun suuri koko. Tutkimustulokset ovat yleistettävissä koko Suomen opettajakuntaa koskeviksi tutkimusdatan kattavuuden vuoksi. fi
dct.abstract Teacher burnout has negative consequences on an individual, transactional and organizational levels between teachers and pupils. Compared to other fields, the educational field experiences higher levels of burnout. Previous studies indicate that burnout is connected to turnover, withdrawal, pupils’ motivation, and problems in the working community in addition to the individual’s health. The burnout symptoms have been found to differ in gender, career phase, academic level, socio- economic level of the neighborhood and organization size. Previous research has found that burnout crossover happens from an individual to another across the teacher community. The buffering and exposing attributes concerning the crossover of teacher burnout have been studied rather little. The aim of this research is to discover which individual, transactional and organizational attributes could potentially buffer or expose to the crossover of burnout. Research data was gathered as a part of a wider, national research project called School Matters by the members of the Learning and Development in School research group (Pietarinen, Pyhältö & Soini, 2017). The participants were selected from six different areas. Altogether 1531 teachers from primary, secondary and combined schools completed the questionnaire. The teachers were divided into groups based on their gender, academic level, the level of socio-economic status (SES) of the school neighborhood, career phase and school size. Individual, transactional and organizational factors’ connection to the burnout symptoms were examined through correlations, t-test and One-way analysis of variance. Results indicate that on average the teachers are doing quite well and experience quite moderate levels of burnout. Even so, quite many of them reported higher and lower levels of the symptoms. The symptoms correlate positively with each other. Based on the research findings it can be suggested that individual attributes, including male gender and higher number of years in the profession, buffer from the crossover of burnout. In addition, the higher socio-economic status (SES) of the school neighborhood – a transactional attribute – and smaller school size – an organizational attribute – also act as buffers. On the other hand, exposing attributes include the female gender, less years in the profession, lower socio-economic status of the school neighborhood and large school size. The result may be generalized to the Finnish teaching community as a whole because the research population was large and the geographical distribution of the population was comprehensive. en
dct.subject teacher
dct.subject burnout
dct.subject crossover
dct.subject gender
dct.subject career phase
dct.subject academic level
dct.subject neighborhood socio-economic status
dct.subject size of organization
dct.subject quantitative research
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Tikkanen, Lotta
ethesis.supervisor Pyhältö, Kirsi
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:9ca63f54-16e5-4646-b3df-a8a7580052f2
dct.subject.YSOFI opettaja und
dct.subject.YSOFI työuupumus und
dct.subject.YSOFI tarttuminen und
dct.subject.YSOFI sukupuoli und
dct.subject.YSOFI uravaihe und
dct.subject.YSOFI akateeminen taso und
dct.subject.YSOFI koulun naapuruston sosio- ekonominen asema und
dct.subject.YSOFI koulun koko und
dct.subject.YSOFI kvantitatiivinen tutkimus und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-05-12 10:32:53:240
ethesis-internal.abstract.secondary Opettajien työuupumus vaikuttaa niin yksilö-, kuin organisaatiotasolla sekä vuorovaikutuksissa työyhteisön sekä opettajan ja oppilaan välillä. Koulutusalalla koetaan suhteessa enemmän työuupumusta muihin toimialoihin verrattuna. Sen on todettu olevan yhteydessä niin työssä jaksamiseen, alanvaihtoon kuin vetäytymiskäyttäytymiseen, sekä oppilaiden motivaatioon, työyhteisön ongelmien ja yksilön terveyden lisäksi. Työuupumusoireiden on todettu vaihtelevan niin sukupuolen, uravaiheen, koulutustason, koulualueen sosio-ekonomisen tason sekä organisaation koon suhteen. Työuupumuksen on todettu tarttuvan yksilöstä toiseen sekä organisaatioissa, että perheen kesken. Opettajien työuupumuksen tarttumista edistäviä ja estäviä tekijöitä on kuitenkin tutkittu melko vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä yksilölliset, vuorovaikutteiset sekä organisaatio tason tekijät voisivat mahdollisesti puskuroida tai altistaa työuupumuksen tarttumiselle. Tutkimusaineisto kerättiin osana laajempaa kansallista Oppiminen ja kehittyminen koulussa tutkimusryhmän Koululla on väliä tutkimushanketta (Pietarinen, Pyhältö & Soini, 2017). Kyselyyn vastasi 1531 opettajaa sekä ala-asteelta, yläasteelta, että yhtenäiskoulusta. Opettajat jaettiin ryhmiin sukupuolen, opetettavan kouluasteen, koulualueen sosioekonomisen aseman, työkokemuksen, sekä opettajamäärän mukaan. Yksilöllisten, vuorovaikutteisten sekä organisatoristen tekijöiden yhteyttä työuupumusoireisiin tarkasteltiin korrelaatioiden, t-testin ja yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Tulosten perusteella opettajat näyttivät kokevan melko kohtuullisia työuupumuksen oireita, mutta varianssin perusteella korkeampia työuupumusoireita koettiin verrattain paljon. Työuupumus oireet korreloivat positiivisesti keskenään. Työuupumuksen tarttumista estäviä tekijöitä tutkimuksen perusteella olivat yksilöllisinä tekijöinä miessukupuoli, pidempi työkokemus – vuorovaikutteisena tekijänä – korkeampi koulualueen sosioekonominen asema ja – organisatorisena tekijänä – pieni koulun koko. Altistavia tekijöitä työuupumuksen tarttumiseen olivat naissukupuoli ja matalampi työkokemus, koulualueen matala sosioekonominen sekä koulun suuri koko. Tutkimustulokset ovat yleistettävissä koko Suomen opettajakuntaa koskeviksi tutkimusdatan kattavuuden vuoksi. und
ethesis-internal.abstract.primary Teacher burnout has negative consequences on an individual, transactional and organizational levels between teachers and pupils. Compared to other fields, the educational field experiences higher levels of burnout. Previous studies indicate that burnout is connected to turnover, withdrawal, pupils’ motivation, and problems in the working community in addition to the individual’s health. The burnout symptoms have been found to differ in gender, career phase, academic level, socio- economic level of the neighborhood and organization size. Previous research has found that burnout crossover happens from an individual to another across the teacher community. The buffering and exposing attributes concerning the crossover of teacher burnout have been studied rather little. The aim of this research is to discover which individual, transactional and organizational attributes could potentially buffer or expose to the crossover of burnout. Research data was gathered as a part of a wider, national research project called School Matters by the members of the Learning and Development in School research group (Pietarinen, Pyhältö & Soini, 2017). The participants were selected from six different areas. Altogether 1531 teachers from primary, secondary and combined schools completed the questionnaire. The teachers were divided into groups based on their gender, academic level, the level of socio-economic status (SES) of the school neighborhood, career phase and school size. Individual, transactional and organizational factors’ connection to the burnout symptoms were examined through correlations, t-test and One-way analysis of variance. Results indicate that on average the teachers are doing quite well and experience quite moderate levels of burnout. Even so, quite many of them reported higher and lower levels of the symptoms. The symptoms correlate positively with each other. Based on the research findings it can be suggested that individual attributes, including male gender and higher number of years in the profession, buffer from the crossover of burnout. In addition, the higher socio-economic status (SES) of the school neighborhood – a transactional attribute – and smaller school size – an organizational attribute – also act as buffers. On the other hand, exposing attributes include the female gender, less years in the profession, lower socio-economic status of the school neighborhood and large school size. The result may be generalized to the Finnish teaching community as a whole because the research population was large and the geographical distribution of the population was comprehensive. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202107013338
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Opettajien työuupumuksen tarttuminen työyhteisössä : yksilölliset, vuorovaikutteiset sekä organisatoriset tekijät fi
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Jarvinen_Jenny_maisterintutkielma_2021.pdf 555.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record