Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Antidepressant use and costs among children and adolescents during 2008–2018 : a nationwide register study

Show full item record

Title: Antidepressant use and costs among children and adolescents during 2008–2018 : a nationwide register study
Author(s): Hou, Kathy
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Lasten ja nuorten masennuslääkkeiden käyttö on yleistynyt useissa maissa. Lapsuusiässä poikien masennuslääkkeiden käytön esiintyvyys on suurempaa kuin tyttöjen, mutta nuoruusiässä tyttöjen masennuslääkkeiden käyttö kasvaa suuremmaksi kuin poikien. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI) esiintyvyys on kasvanut. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää suomalaisten 1–17-vuotiaiden lasten ja nuorten masennuslääkkeiden käytön muutosta vuosina 2008–2018. Tutkimuksessa verrattiin masennuslääkkeiden käyttöä eri ikäluokkien ja sukupuolien välillä. Lisäksi tavoitteena oli tutkia tarkemmin viiden käytetyimmän masennuslääkeaineen käytön ja kustannuksien muutoksia tutkimusvuosina. Tutkimus tehtiin rekisteritutkimuksena, jonka aineisto saatiin Kansaneläkelaitoksen (Kela) Kelasto-tilastotietokannasta. Sieltä oli poimittu vuosilta 20082018 tilastoaineisto, jossa oli lääkkeiden käyttäjät iän, sukupuolen, lääkeaineen ja kustannuksien mukaan. Poimitut tiedot olivat 117-vuotiaista lapsista ja nuorista, jotka olivat ostaneet masennuslääkettä Kela-korvattuna avoapteekista. Aineisto analysoitiin Microsoft Officen Excel-ohjelmalla. Tulokset taulukoitiin ja raportoitiin esiintyvyyksinä ikäluokkien, sukupuolien, lääkeaineryhmien ja kustannuksien mukaan. Lasten ja nuorten masennuslääkkeiden esiintyvyys oli 5,0 tuhatta lasta kohden vuonna 2008 ja 10,3 tuhatta lasta kohden vuonna 2018. Masennuslääkkeiden käyttö väheni 1–6-vuotiailla. Käytön esiintyvyys kasvoi hieman 7–12-vuotiailla. Masennuslääkkeiden käytön esiintyvyys kasvoi voimakkaimmin 13–17-vuotiaiden ikäluokassa. Suurin masennuslääkkeiden käytön esiintyvyys koko tutkimusjaksossa oli 13–17-vuotiailla tytöillä. Samalla ryhmällä oli myös suurin esiintyvyyden kasvu: tutkimusjakson aikana masennuslääkkeiden käyttö kasvoi 2,4-kertaisesti. Käytetyin masennuslääkeaineryhmä oli SSRI-lääkkeet. Lasten ja nuorten masennuslääkekustannukset kasvoivat 73,7 % tutkimusjakson aikana. Yleisimmin käytetyt masennuslääkkeet olivat fluoksetiini, sertraliini, essitalopraami, mirtatsapiini ja venlafaksiini. Koko tutkimusjakson aikana fluoksetiini oli käytetyin masennuslääke. Vuonna 2014 sertaliini ohitti essitalopraamin ja siirtyi toiseksi eniten käytetyimmäksi masennuslääkeaineeksi. Essitalopraamin ja venlafaksiinin potilaskohtaiset kustannukset pienenivät tutkimusjakson aikana. Mirtatsapiinin kustannus pysyi tasaisena, kun taas fluoksetiinin ja sertraliinin potilaskohtaiset kustannukset kasvoivat. Kelasto-tietokannasta ei selviä, mihin käyttöaiheeseen lääkeaineita on määrätty. Masennuslääkkeiden käyttö ei välttämättä korreloi suoraan lasten ja nuorten masennuksen esiintyvyyteen, koska niitä käytetään myös muihin käyttöaiheisiin kuin masennukseen. Tarvitaan lisää tutkimuksia masennuslääkkeiden käyttöaiheista lapsilla ja nuorilla. Tässä tutkimuksessa analysoitiin tarkemmin vain viiden yleisimmän masennuslääkeaineen kustannuksia. Lasten ja nuorten masennuslääkkeiden kustannuksia, niiden muutosta ja vaikutuksia tulisi selvittää aiempaa tarkemmin tulevaisuudessa. Lisäksi lasten ja nuorten masennuslääkkeiden käytön esiintyvyyden kasvun syitä tulisi tutkia.
Antidepressant use among children and adolescents has become more common in many countries. The prevalence of antidepressants is higher for boys but during adolescence girls’ have a higher antidepressant prevalence. In previous studies, the prevalence of selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRI) has increased. The aim of this study was to investigate antidepressant use among Finnish children and adolescents aged 1–17 years during 2008–2019. The differences of antidepressant use in different age groups and genders were investigated. Furthermore, the secondary objective was to examine the trends in prevalence and costs of the five most commonly used antidepressant agents. This was a nation-wide register study. The data for this study was from Kelasto which is a statistical database maintained by the Social Insurance Institution of Finland. The extracted data was from 2008–2018 and included each persons’ age, gender, dispensed drug and costs. The data extracted was for 1–17-year-olds who had been dispensed reimbursed antidepressants from community pharmacies. The data was analyzed with Microsoft Office’s Excel program. The results were transferred in to tables and reported as prevalences by age groups, genders, antidepressants and costs. The prevalence of antidepressant use among children and adolescents was 5,0 per 1000 in 2008 and it increased to 10,3 by 2018. In the youngest age group of 1–6-year-olds, antidepressant use decreased. Antidepressant use increased slightly among 7–12-year-olds. Antidepressant use increased the most among 13–17-year-olds. 13–17-year-old girls had the higher antidepressant use prevalence throughout the study. The same group had a 2,4-fold increase in prevalence during the study period which accounted for the biggest increase in the study. The most used group of antidepressants was SSRIs. The total cost for antidepressants among children and adolescents increased by 73,7 % during the study period. The most commonly used antidepressant agents were fluoxetine, sertraline, escitalopram, mirtazapine, and venlafaxine, respectively. Fluoxetine was the most used agent throughout the study. In 2014, sertraline surpassed escitalopram and became the second most used antidepressant agent. Escitalopram and venlafaxine’s cost per user decreased during the study. The cost per user stayed stable for mirtazapine. Fluoxetine and sertraline’s cost per user increased. The Kelasto database does not include data on indications for prescriptions. The prevalence of antidepressants does not necessarily correlate directly to depression among children and adolescents because antidepressants can be used to treat other diseases. More studies need to be conducted on different off-label uses for antidepressants among children and adolescents. This study only investigated the trends on cost for the five most commonly used antidepressants. Further studies on antidepressant costs among children and adolescents are needed. Additionally, it is essential to investigate the reasons for the increase in antidepressant use among children and adolescents.
Keyword(s): masennuslääkkeet lapset nuoret lääkkeiden käyttö esiintyvyys antidepressants children adolescents drug use prevalence


Files in this item

Files Size Format View
Hou_Kathy_Maisterintutkielma_2021.pdf 707.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record