Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Apteekkien toimituspoikkeamat vuosina 2015–2019

Show full item record

Title: Apteekkien toimituspoikkeamat vuosina 2015–2019
Author(s): Mäkinen, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tausta ja tavoitteet: Toimituspoikkeamien dokumentointi ja käsittely sekä organisatorisella että kansallisella tasolla on yksi tehokkaan lääkitysturvallisuusriskien hallinnan perusedellytyksistä. Aikaisemman Suomessa toteutetun kansallisen toimituspoikkeamarekisteritutkimuksen jälkeen lääkkeiden toimitusprosessiin on tullut useita lääkitysturvallisuutta edistäviä muutoksia. Täten aikaisempi tutkimus ei anna ajantasaista kuvaa nykytilanteesta. Nyt toteutetun tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli kartoittaa Suomen Apteekkariliiton toimituspoikkeamarekisteriin raportoitujen toimituspoikkeamien trendejä vuosina 2015–2019. Toissijaisena tavoitteena oli tunnistaa toimituspoikkeamille altistavia riskikohtia lääkkeiden toimitusprosessista sekä tarkastella apteekkien ehdottamia ja hyödyntämiä interventioita toimituspoikkeamien ehkäisemiseksi. Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin retrospektiivisenä rekisteritutkimuksena, jossa analysoitiin Suomen Apteekkariliiton ylläpitämää toimituspoikkeamarekisteriä ajanjaksolta 1.1.2015–31.12.2019. Alkuperäisestä aineistosta (n=17763) poistettiin tapaukset, jotka eivät täyttäneet toimituspoikkeaman määritelmää (n=829). Lisäksi aineistosta korjattiin selkeät virheet (n=2130) ja lisättiin tapaukset (n=499), jotka olivat merkitty alun perin rekisteriin puutteellisesti. Lopulliseen tutkimusaineistoon sisällytettiin 17433 toimituspoikkeamaa, jotka analysoitiin Microsoft Excel -ohjelmalla. Aineistosta tutkittiin toimituspoikkeamien määrä, laadut, reseptityypit, havaitsijat, hoidolliset haitat ja taustatekijät. Lisäksi tunnistettiin yleisimmin poikkeamissa esiintyvät lääkeaineryhmät, korkean riskin lääkkeet ja toimitusprosessin riskikohdat sekä kerättiin apteekkien raportoimia interventioita toimituspoikkeamien ehkäisemiseksi. Tulokset: Toimituspoikkeamarekisteriin raportoitujen tapauksien määrä oli laskenut 38 % vuosien 2015–2019 aikana (2015 n=3913, 2016 n=3795, 2017 n=3708, 2018 n=3578, 2019 n=2439). Yleisimmät toimituspoikkeamalaadut olivat väärä vahvuus (51 % kaikista raportoiduista poikkeamista) ja väärä määrä tai pakkauskoko (14 %). Lääkkeiden käyttäjät havaitsivat hieman yli puolet (51 %) raportoiduista poikkeamista. eResepti oli selkeästi yleisimmin esiintyvä reseptityyppi toimituspoikkeamissa (2015: 79 %, 2016: 84 %, 2017: 93 %, 2018: 96 %, 2019: 95 %). Suurin osa toimituspoikkeamista tapahtui sydän- ja verisuonisairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden (29 %) sekä hermostoon vaikuttavien lääkkeiden (26 %) kohdalla. Toimituspoikkeamista 7 % aiheutti lääkkeen käyttäjälle hoidollista haittaa. Toimituspoikkeaman seurauksena 21 lääkkeen käyttäjää joutui sairaalahoitoon. Toimituspoikkeamista 13 % tapahtui riskilääkkeiden (n=2244) kohdalla. Riskilääkkeet olivat mukana kolmasosassa (n=7) sairaalahoitoon johtaneista toimituspoikkeamista. Työntekijään (25 %), samankaltaiseen pakkaukseen (19 %) sekä samankaltaiseen lääkkeen nimeen (15 %) liittyvät tekijät katsottiin yleisimmin olevan pääasiallisena myötävaikuttaneena tekijänä toimituspoikkeaman syntymiselle. Lääkkeen toimitusprosessissa havaitut riskikohdat liittyivät muun muassa apteekkijärjestelmien, lääkemääräysten ja lääkepakkauksien ominaisuuksiin sekä lääkkeiden varastointitapaan. Koneellisessa annosjakeluprosessissa riski toimituspoikkeamalle kasvoi, mikäli annosjakelutilaukseen oli tehtävä muutoksia. Koneellisen annosjakelun riskikohdat liittyivät muun muassa apteekkijärjestelmien ja lääkemääräysten ominaisuuksiin. Apteekit olivat maininneet toimituspoikkeamia ehkäiseviä toimenpiteitä viidesosassa (21 %) raportoiduista poikkeamista. Apteekit kokivat oman toiminnan kehittämisen lisäksi yhteistyön muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tärkeänä lääkityspoikkeamia ehkäisevänä tekijänä. Lisäksi apteekit ilmoittivat lääkevalmisteiden ja järjestelmien toimituspoikkeamille altistavista ominaisuuksista lääketehtaille sekä apteekkiohjelmien ja koneellisen annosjakelupalvelun tarjoajille. Johtopäätökset: Suomen Apteekkariliiton ylläpitämään toimituspoikkeamarekisteriin raportoiduista toimituspoikkeamista on tunnistettavissa selkeitä trendejä, toimitusprosessin riskikohtia sekä apteekkien ehdottamia ja hyödyntämiä toimituspoikkeamia ehkäiseviä toimenpiteitä. Toimituspoikkeamarekisteristä saadaan arvokasta tietoa toimituspoikkeamista kansallisella tasolla, mutta sillä ei pystytä enää täysin vastaamaan nykyisiin lääkitysturvallisuutta koskeviin tarpeisiin. Tulevaisuudessa apteekin rooli lääkitysturvallisuuden edistäjänä tulisi hahmottaa nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Lääkitysturvallisuutta kehitettäessä tulisi huomiota kiinnittää eritoten lääkehoitoprosessin riskikohtiin, riskilääkkeisiin sekä sähköisten lääkemääräysten ja koneellisen annosjakelun yleistymisen myötä ilmenneisiin uusiin riskeihin. Lisäksi apteekkien ja muiden terveydenhuollon toimijoiden välistä yhteistyötä ja apteekkien lääkitysturvallisuuskulttuuria tulisi edelleen vahvistaa.
Background and objectives: Documenting and processing of dispensing errors at both organizational and national levels is one of the basic preconditions for effective medication risk management. Since the most recently accomplished national register research of dispensing errors in Finland, there have been several changes in the medication dispensing process that advance medication safety. Thus, the previous study does not provide an up-to-date picture of the current situation. The primary objective of this study was to find out the trends in dispensing errors that were reported to the Finnish Pharmacy Association's registry of dispensing errors in 2015–2019. The secondary objective was to identify risk factors expository to dispensing errors in the dispensing process and to review the measures utilized by community pharmacies to prevent dispensing errors. Materials and methods: The retrospective registry study, in which the register of dispensing errors maintained by the Finnish Association of Pharmacists for the period from 1 January 2015 to 31 December 2019, was analyzed. Cases that did not fulfil the definition of a dispensing error (n=829) were removed from the original data (n=17763). In addition, clear errors (n=2130) were corrected in the data and cases (n=499) that were initially insufficiently entered in the register were added. 17433 dispensing errors were included in the study. The data was analyzed using Microsoft Excel. The number, qualities, prescription types, observers, therapeutic harms and contributory factors of the dispensing errors were investigated in the data. The most common groups of medicinal substance, high-alert medications and risk factors in the medication dispensing process were identified in the data. In addition, interventions reported by community pharmacies to prevent dispensing errors were collected from the data. Results: The number of cases reported to the dispensing error register has decreased annually (2015 n=3913, 2016 n=3795, 2017 n=3708, 2018 n=3578, 2019 n=2439). The most common types of dispensing errors are incorrect strength (51 % of all the reported dispensing errors) and incorrect quantity or package size (14 %). Slightly more than a half (51 %) of the reported dispensing errors were noticed by medicine users. The percentage of electronic prescriptions in dispensing errors has increased and is clearly the most common prescription type in dispensing errors (2015: 79 %, 2016: 84 %, 2017: 93 %, 2018: 96 %, 2019: 95 %). The majority of dispensing errors occurred with cardiovascular medicines (29 %) and medicines affecting the nervous system (26 %). 7 % of dispensing errors caused therapeutic harm to the medicine user. As a result of dispensing errors, 21 medicine users were hospitalized. 13 % of dispensing errors occurred with high-alert medications (n=2244). The high-alert medications were involved in one-third (n=7) of dispensing errors that led to hospitalization. Factors related to the employee (25 %), similar packaging (19 %), and similar medicine name (15%) were most commonly considered to be the main contributory factors for the occurrence of the dispensing errors. The risk factors identified in the medicine dispensing process were related to the pharmacy system, the characteristics of the prescription, the storage method of the medicine and the characteristics of the medicine packaging. In the automated dose dispensing process, the risk of dispensing error increased if changes had to be made to the dose dispensing order. The risk factors for automated dose dispensing were related to the pharmacy system and the characteristics of the prescription. The community pharmacies had mentioned taking measures to prevent dispensing errors in one-fifth (21 %) of the reported cases. In addition to developing their own operations, community pharmacies saw cooperation with other healthcare professionals as an important factor in preventing medication errors. In addition, community pharmacies reported exposing properties for dispensing errors of pharmaceutical products and systems to pharmaceutical companies and providers of pharmacy systems and automated dose dispensing. Conclusions: Trends, risk factors of the dispensing process and interventions to prevent dispensing errors can be identified in the dispensing errors reported to the Finnish Association of Pharmacists’ dispensing error registry. The dispensing error register provides valuable information on dispensing errors at the national level, but it is no longer able to fulfil completely the current medication safety needs. In the future, the role of the pharmacy as a promoter of medication safety should be perceived as more comprehensive. In the development of medication safety, special attention should be paid to the risk factors of the dispensing process, the high-alert medications and to new risks arising from the increase of electronic prescriptions and automated dose dispensing. In addition, cooperation between pharmacies and other healthcare professionals and the medication safety culture of pharmacies should be further strengthened.
Keyword(s): avohuollon apteekki lääkityspoikkeama lääkitysturvallisuus toimituspoikkeama toimituspoikkeamarekisteri community pharmacy dispensing error dispensing error register medication error medication safety


Files in this item

Files Size Format View
Makinen_Emilia_tutkielma_2021.pdf 2.380Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record