Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Älyinfuusiopumput lääkehoidon riskienhallinnan välineenä : annosten turvarajojen pilotointi HUSin vastasyntyneiden teho-osastolla

Show full item record

Title: Älyinfuusiopumput lääkehoidon riskienhallinnan välineenä : annosten turvarajojen pilotointi HUSin vastasyntyneiden teho-osastolla
Author(s): Kärkkäinen, Krista
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Vastasyntyneiden tehohoidossa tapahtuu infuusiopumpun ohjelmointivirheistä aineutuvia lääkityspoikkeamia, jotka johtavat usein lääkkeiden yliannostuksiin. Lääkityspoikkeamia voidaan ehkäistä älyinfuusiopumppujen lääkekirjastoon asetetuilla annosten turvarajoilla, mutta niiden käytön haasteeksi on tunnistettu tarpeettomien hälytysten aiheuttama hälytysuupumus. Suojauksesta saatavan hyödyn takaamiseksi tutkimuksen tavoitteena oli määrittää annosten turvarajat lääkekirjastoon valituille suuren riskin lääkkeille ja pilotoida niitä vastasyntyneiden teho-osastolla. Tämän ennakoivaan riskienhallintaan perustuvan tutkimuksen tulosten perusteella arvioitiin turvarajojen soveltuvuutta yksikön ja potilasryhmän käyttöön. Rekisteritutkimuksen menetelmiä hyödyntävän monimenetelmätutkimuksen tutkimusaineistona käytettiin HUSin vastasyntyneiden teho-osastolla 1.1.2018–31.12.2019 raportoituja HaiPro-ilmoituksia infuusionopeuteen liittyvistä lääkityspoikkeamista (n=21), jotka analysoitiin laadullisesti ja määrällisesti lääkityspoikkeamien kuvailemiseksi sekä niiden syntymekanismien ja myötävaikuttavien tekijöiden tunnistamiseksi. Aineistosta tunnistettujen lääkityspoikkeamien syntymekanismien pohjalta laadittiin kuvitteelliset testipotilastapaukset. Tapauksiin valituille suuren riskin lääkkeille määritettiin moniammatillisesti annosten turvarajat, joiden soveltuvuutta lääkityspoikkeamien ehkäisemiseen tutkittiin ohjelmoimalla infuusiopumppuja testipotilastapausten mukaisesti ja analysoimalla pumppujen antamat hälytykset. HaiPro-ilmoituksista tunnistettujen infuusionopeuteen liittyvien lääkityspoikkeamien (n=21) syntymekanismien perusteella testipotilastapauksiksi muodostettiin 2-, 5- ja 10-kertaiset infuusionopeudet sekä infuusionopeuksien sekaantuminen lääkkeiden kesken. Testausten (n=226) tuloksena infuusiopumput eivät hälyttäneet tavanomaisia infuusionopeuksia ohjelmoitaessa (n=32). Virheellisistä 2-, 5- ja 10-kertaisista infuusionopeuksista estettiin yhteensä 73 % (n=70/96), ja 10-kertainen infuusionopeus estettiin kaikissa tapauksissa (n=32). Infuusionopeuksien sekaantumisista lääkkeiden kesken estettiin 24 % (n=24/98). Tässä tutkimuksessa infuusiopumppujen lääkekirjastoon moniammatillisesti määritetyillä annosten turvarajoilla voidaan ehkäistä merkittäviä infuusionopeuteen liittyvistä lääkityspoikkeamista aiheutuvia lääkkeiden yliannostuksia vastasyntyneiden teho-osastolla. Ne eivät kuitenkaan yksin ehkäise kaikkia infuusionopeuteen liittyviä lääkityspoikkeamia, joten lisäksi tarvitaan muita suojauksia. Tutkimuksessa annosten turvarajojen määrittämiseen ja testaamiseen käytettyä menetelmää voidaan mahdollisesti jatkossa hyödyntää vastasyntyneiden teho-osaston lisäksi myös muissa lasten yksiköissä. Menetelmän avulla voidaan varmistaa turvarajojen soveltuvuus yksikön ja potilasryhmän käyttöön ennen niiden käyttöönottoa ja edistää suojauksesta saatavaa hyötyä. Turvarajojen soveltuvuutta yksikön ja potilasryhmän käyttöön tulee arvioida uudelleen käyttöönoton jälkeen.
Medication errors due to infusion pump programming errors are common in neonatal intensive care units and often lead to overdoses of medicines. Medication errors can be prevented with dosing limits set into the smart infusion pump drug library. However, alert fatigue caused by unnecessary alarms has been identified to hinder their use. To ensure the benefit of dosing limits as a defence of intravenous medication process, the aim of this study was to define the dosing limits to the drug library for certain high alert medications, and to pilot them in the neonatal intensive care unit. The study was based on the theoretical framework of preventive medication risk management. Based on the results, the suitability of the dosing limits for the use of the unit and the patient group was assessed. This mixed method study employed register-based research methods. The research data consisted of the infusion rate related medication errors (n=21) reported to the HUS HaiPro-system between January 2018 and December 2019 in the HUS Neonatal Intensive Care Unit. The data was analysed qualitatively and quantitatively to describe the infusion rate related errors, and to identify their mechanisms and contributing factors. Based on the identified mechanisms of the errors, simulated test patient cases were developed. Dosing limits were defined by a multidisciplinary expert group for certain high alert medications, and their suitability for preventing medication errors was investigated by programming infusion pumps according to the test patient cases and analysing the pump alerts. Based on the identified mechanisms of infusion rate-related medication errors (n=21) in the HaiPro-reports, 2-, 5-, and 10-fold infusion rates as well as mixing of infusion rates between medicines were established as test patient cases. As a result of the tests (n=226), the infusion pumps did not alert when programming normal infusion rates (n=32) and 73% (n = 70/96) of the erroneous 2-, 5-, and 10-fold infusion rates were prevented. 10-fold infusion rates were inhibited in all cases (n=32). Interference of infusion rates between medicines was prevented in 24% (n=24/98) of the cases. According to this study, significant infusion rate related medication errors can be prevented in the neonatal intensive care unit with the multidisciplinarily defined dosing limits set in the infusion pump drug library. However, they do not prevent all the infusion rate related medication errors alone, and therefore additional defences are needed. In addition to the neonatal intensive care unit, the method used in this study to define and test the dosing limits may be applied in other pediatric units in the future. By using this method, the suitability of the dosing limits for the use of the unit and the patient group can be ensured before integration of the barrier and thereby promote the benefits of its use. The suitability of the dosing limits set into the infusion pump drug library should be assessed again after implementing the defence into the neonatal intensive care unit.
Keyword(s): älyinfuusiopumppu lääkekirjasto annosten turvarajat hälytysuupumus vastasyntyneiden teho-osasto lääkityspoikkeama


Files in this item

Files Size Format View
Karkkainen_Krista_pro_gradu_2021.pdf 1.361Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record