Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Asiakkaan oikeus kohtuuhintaisiin peruspankkipalveluihin

Show full item record

Title: Asiakkaan oikeus kohtuuhintaisiin peruspankkipalveluihin
Author(s): Alaviuhkola, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Commercial law
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Peruspankkipalveluita voidaan pitää niin sanottuina välttämättömyyspalveluina tai yleishyödyllisinä palveluina, jotka ovat välttämättömiä ihmisille heidän jokapäiväisessä elämässään. Muita tällaisia palveluita ovat esimerkiksi posti-, sähkö- ja telepalvelut. Välttämättömyyspalveluiden kohtuuhintaisen saatavuuden takaamiseksi kaikille niitä tarvitseville näillä aloilla on säädetty erityisesti kuluttajaa suojaavia säännöksiä, joilla asetetaan palveluntarjoajalle usein tietynasteinen sopimuspakko. Tutkielmassa tarkastellaan peruspankkipalveluihin oikeuttavaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 6 §:ää, jonka mukaan pankit voivat kieltäytyä avaamasta luonnolliselle henkilölle tavanomaista talletustiliä ja myöntämästä tilin käyttöön tarkoitettua välinettä vain painavasta perusteesta. Peruspankkipalveluksi katsotaan säännöksen mukaan myös maksupalvelua koskevan toimeksiannon hoitaminen. Asiakkaan oikeutta peruspankkipalveluihin rajoittaa kuitenkin asiakkaan tunnistamista ja tuntemista koskevat säännökset, joista säädetään erityisesti laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Peruspankkipalveluiden saatavuuteen vaikuttaa merkittävästi se, millä perusteilla pankki voi kieltäytyä myöntämästä näitä palveluita. Luottolaitoslain mukaan painavan perusteen tulee liittyä asiakkaaseen tai hänen aiempaan käyttäytymiseensä taikka siihen, ettei asiakassuhteelle ole todellista tarvetta. Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan, mitä nämä painavat perusteet voivat olla. Lisäksi tarkastellaan pankin velvoitteita liittyen asiakkaan tunnistamiseen ja sitä, miten nämä velvoitteet vaikuttavat peruspankkipalveluiden kohtuuhintaiseen saatavuuteen. Kohtuuhintainen saatavuus on yksi välttämättömyyspalveluiden olennainen ominaisuus. Tutkielmassa käsitellään hintojen kohtuullisuutta ja pankkien tiedonantovelvoitteita koskevaa sääntelyä erityisesti palvelumaksujen osalta sekä tutkitaan, kuinka hintojen kohtuullisuuden toteutumista käytännössä seurataan ja valvotaan. EU:n niin kutsuttu perusmaksutilidirektiivi 2014/92/EU on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoden 2016 syksyyn mennessä ja se tulee vaikuttamaan pankkipalveluiden sääntelyyn myös Suomessa. Tutkielmassa otetaan olennaisilta osin huomioon direktiivin säännökset perusmaksutilistä ja siihen sisältyvistä palveluista, joiden on oltava saatavilla maksutta tai kohtuullista maksua vastaan kaikille unionissa laillisesti asuville kuluttajille. Muun muassa verkkopankkipalvelut kuuluvat direktiivin mukaisiin perusmaksutiliin liittyviin palveluihin, joten direktiivin säännökset otetaan huomioon tutkielmassa käsiteltäessä verkkopankkitunnusten asemaa peruspankkipalveluina. Perusmaksutilidirektiivissä on merkittäviä säännöksiä myös pankkipalveluiden hintojen ilmoittamiseen ja niiden vertailtavuuteen liittyen. Näitä säännöksiä tarkastellaan tutkielmassa sen kannalta, miten ne vaikuttavat peruspankkipalveluiden kohtuuhintaiseen saatavuuteen.


Files in this item

Files Size Format View
OTM-tutkielma_Susanna_Alaviuhkola.pdf 1.018Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record