Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ääninäyttelijöiden kokemat ääniongelmat : esiintyvyys, riskitekijät ja äänenhuoltokeinot

Show full item record

Title: Ääninäyttelijöiden kokemat ääniongelmat : esiintyvyys, riskitekijät ja äänenhuoltokeinot
Author(s): Markkinen, Eeva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Master's Programme in Logopedics
Specialisation: no specialization
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tavoitteet. Näyttelijöillä, laulajilla ja muilla äänenkäytön ammattilaisilla on kohonnut riski kokea ääniongelmia uransa aikana. Suurin syy tähän on äänen kuormitus sekä äänenkäyttäjän sisäiset ja ulkoiset tekijät. Ääniongelmat ovat ääniammattilaisilla yleisiä, vaikka ääniterveys tiedostetaan ja äänenhuoltokeinojen tuntemus on hyvää. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa yli 18-vuotiaiden Suomessa toimivien ääninäyttelijöiden kokemia ääniongelmia ja alan äänenkäytöllisiä erityispiirteitä. Kyselyssä haluttiin selvittää, millaisia äänioireita ääninäyttelijät kokevat ja miten haittaaviksi ääniongelmat koetaan. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään äänen riskitekijöiden esiintyvyyttä ja näiden yhteyttä esiintyviin äänioireisiin. Lisäksi haluttiin kartoittaa ääninäyttelijöiden käytössä olevia äänenhuoltokeinoja. Tutkimuksen tarkoitus on saada tutkimustietoa ammattikunnasta, jota ei ole aiemmin tutkittu. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin tätä tutkimusta varten kehitetyllä verkkokyselylomakkeella. Lomake koostui tutkimusta varten kehitetyistä kysymysosioista sekä suomennetuista ja validoiduista testiosioista, joita olivat Screen11 sekä Voice handicap index. Kyselyssä oli sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä. Kyselyyn vastasi 24 ääninäyttelijää. Aineiston tilastollinen analyysi tehtiin SPSS- ohjelmalla. Laadullisessa analyysissä avoimet kysymykset tyypiteltiin teemoittain, tilastoitiin ja niistä poimittiin esimerkkivastauksia. Tilastollisella analyysillä laskettiin eri ilmiöiden esiintyvyyttä. Aineistolle tehtiin Shapiro-Wilk normaaliustesti, jonka perusteella päädyttiin parametristen testien sijaan käyttämään korrelaatteja ja epäparametristä Mann-Whitneyn U-testiä. Näillä testeillä haluttiin selvittää riippuvien ja riippumattomien muuttujien yhteyksiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimukseen osallistuneilla ääninäyttelijöillä ei ollut esiintynyt ääniongelmia 12 kuukauden tarkastelujaksolla. Täten niillä ei ollut vaikutusta osallistujien kokemukseen psykososiaalisesta haitasta. Ääniongelmia oli kuitenkin esiintynyt muiden vastausten perusteella jopa 79,2%:lla. Riskitekijöiden, kuten äänenkäyttötapojen, yhteyttä ääniongelmiin ei tilastollisessa analyysissä löytynyt. Ääninäyttelijät olivat hakeneet ja saaneet apua mm. foniatrilta ja puheterapeutilta. Kokemukset hoitojen hyödyistä vaihtelivat. Äänenhuoltokeinot olivat pääsääntöisesti käytössä. Pienen osallistujajoukon ja kehitystyötä vaativan kyselylomakkeen takia lisätutkimusta tarvitaan. Tämä tutkimus antaa suuntaviivoja ääninäyttelijöiden ääniongelmien tutkimiseen, mutta tutkimuksen perusteella ääniongelmien esiintymisestä tai riskitekijöistä ei voida vetää suoria johtopäätöksiä tai yleistyksiä.
Aims of the study. Actors, singers and other professional voice users are at a high risk of experiencing voice problems during their careers. The biggest reasons for this are heavy vocal load and the voice user’s internal and external factors. Voice professionals’ voice problems are common, even though the awareness of vocal health and the knowledge and the use of voice care are good. This study aims to map self-reported voice problems and the occupation-spesific special features of voice use in adult voice actors working in Finland. The aim of the survey was to find out what kinds of vocal symptoms exist and how they affect the voice actors’ psycho-social well-being. Moreover the prevalence of risk factors and their connection to voice symptoms was searched. Voice actors’ voice care was also mapped. The aim of this study is to create new knowledge of an unresearched occupation. Methods. The research material was collected using an electronic survey. The survey was created for this research. The survey consisted of research-spesific sections and included both validated sections that had been translated to Finnish (Screen11 and Voice Handicap Index) and sections that were created for this research. In the survey there were both open and closed questions. 24 voice actors answered the questionnaire. The analysis of the research material was done with SPSS. In the qualitative analysis the questions were typificated, compiled to statistics and example answers were chosen. The statistic analysis was used to find out the prevalence of certain phenomena. Saphiro-Wilk normality test was conducted and on basis of the results correlations and the non-parametric Mann-Whitney U -test were chosen over parametric tests. These tests aimed to find out the connections of dependent and independent variables. Results and conclusions. The participating voice actors didn’t report having voice problems within the 12 month period under consideration. Thus voice problems didn’t affect the participants’ experince of psycho-social competence. Other questions, however, revealed a prevalence of 79,2% voice problems. There was no connection of risk factors, such as using demanding voice qualities, to vocal symptoms or the psycho-social experince. Voice actors had searched for and had reseived help from professionals, such as phoniatrists and speech therapists. The experiences of the benefits varied. Nearly all given voice care means were in use. Because the research material was limited and the survey would need some adjustment, more research is needed. This research offers some guidelines in the study of voice actors’ voice problems, but on basis of this research conclusions or generalisations of the prevalence of voice problems or risk factors can’t be made.
Keyword(s): ääninäyttelijä ääniongelma äänioire ääniergonomia


Files in this item

Files Size Format View
Markkinen_Eeva_progradu_2021.pdf 709.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record