Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Surface plasmon resonance studies of pure protein-based fragments and protein-modified nanoparticles with Caco-2 intestinal cell model

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-08-31T14:42:41Z
dc.date.available 2022-02-24T22:00:06Z
dc.date.issued 2021-08-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37759
dc.title Surface plasmon resonance studies of pure protein-based fragments and protein-modified nanoparticles with Caco-2 intestinal cell model en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Espo, Erika
dct.issued 2021
dct.abstract Nowadays, targetability studies usually require sample modifications and quite often, examination requires the use of directed light in harmful wavelengths. The surface plasmon resonance (SPR) technique does not need either of those actions. With SPR technology, the targetability of biomolecules can be studied in real-time and without any additional labels. The SPR response is received by measuring the change in surface plasmon resonance conditions due to refractive index changes caused by material interactions in the vicinity of a metal sensor surface. In the present study, the targetability of neonatal Fc receptor (FcRn) was studied by SPR. FcRn-mediated targetability studies were performed against protein A and human colorectal adenocarcinoma (Caco-2) immobilized on SPR sensors. The aim of the study was to confirm the FcRn targetability with bare Fc-fragment and Fc-fragment modified nanoparticles (NPs) designed for oral drug delivery. The NPs consisted of a core porous silicon (PSi) particle, entrapped into a lignin capsule, and finally functionalized with the FcRn-targeting ligand. Results confirmed the binding efficacy of bare Fc-fragment with protein A at pH 6.5, which was the critical pH value for preserving the lignin capsule around the PSi NPs. The cell-based SPR response was significantly higher for FcRn-targeted NPs when compared with non-functionalized NPs. According to these results, FcRn-mediated transcytosis emerges with great potential for oral drug delivery via Fc-functionalized NPs. en
dct.abstract Nykyajan kohdentamistutkimukset vaativat yleensä näytteen muokkaamista ja melko usein koeasetelma edellyttää suoran valon käyttöä haitallisilla aallonpituuksilla. Pintaplasmoniresonanssi (surface plasmon resonance, SPR) -tekniikka ei edellytä kumpaakaan näistä toimista. SPR-tekniikalla biomolekyylien kohdennettavuutta voidaan tutkia reaaliaikaisesti sekä ilman leima-aineita. SPR:n vaste saadaan mittaamalla sensoripinnan läheisyydessä tapahtuvien materiaalien vuorovaikutusten ja täten taitekertoimen muutoksen aiheuttamaa pintaplasmonien resonanssiolosuhteiden muutosta. Tässä tutkimuksessa tutkittiin neonataalisen Fc-reseptorin (FcRn) kohdennettavuutta hyödyntäen SPR-tekniikkaa. FcRn-välitteisiä kohdentamistutkimuksia tehtiin SPR-sensoreille istutetuilla proteiini A -biomolekyyleillä ja ihmisen suolistosta peräisin olevilla adenokarsinooma (Caco-2) soluilla. Tutkimuksen tavoitteena oli varmistaa FcRn:n kohdennettavuus vapaan Fc-fragmentin ja Fc-fragmentilla muokattujen nanopartikkelien (NP) avulla, jotka oli suunniteltu suun kautta annosteltaviksi. NP:t koostuivat pohjimmiltaan huokoisista piihiukkasista (porous silicon, PSi), jotka ympäröitiin ligniinikapselilla ja lopulta funktionalisoitiin FcRn:iin kohdistuvalla ligandilla. Tulokset vahvistivat vapaan Fc-fragmenttien sitoutumistehokkuuden proteiinin A:n kanssa pH 6,5:ssä, joka oli kriittinen pH-arvo ligniinikapselin säilyttämiseksi PSi NP:n ympärillä. SPR-vaste oli huomattavasti suurempi FcRn-kohdennetuilla nanopartikkeleilla verrattuna ei-funktionalisoituihin nanopartikkeleihin. Näiden tulosten pohjalta kävi ilmi, että FcRn-välitteinen transsytoosi osoittaa merkittävän mahdollisuuden lääkkeiden annosteluun suun kautta Fc-funktionalisoitujen nanopartikkeleiden välityksellä. fi
dct.subject surface plasmon resonance en
dct.subject porous silicon en
dct.subject nanoparticles en
dct.subject Fc-fragment en
dct.subject protein A en
dct.subject neonatal Fc receptor en
dct.subject oral drug delivery en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng und
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Santos, Hélder
ethesis.supervisor Viitala, Tapani
ethesis.supervisor Martins, João
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:46c671a7-b0e6-493e-b3ec-a2634ef7adce
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-08-05 13:08:21:719
ethesis.principalprofessor Santos, Hélder
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202108313584
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Täysproteiinipohjaisten osien ja proteiinipäällysteisten nanopartikkelien pintaplasmoniresonanssitutkimukset Caco-2-suolistosolumallilla fi
ethesis.facultystudyline Farmasian teknologia fi
ethesis.facultystudyline Pharmaceutical technology en
ethesis.facultystudyline Farmaceutisk teknologi  sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH55_005
ethesis.mastersdegreeprogram Proviisorin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Pharmacy en
ethesis.mastersdegreeprogram Utbildningsprogrammet för provisorexamen sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH55_001

Files in this item

Files Size Format View
Espo_Erika_tutkielma_2021.pdf 1.710Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record