Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Amoksisilliinin aikaansaama persistenssi keuhkoklamydiainfektiossa

Show full item record

Title: Amoksisilliinin aikaansaama persistenssi keuhkoklamydiainfektiossa
Author(s): Silén, Jenna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Pharmaceutical biology
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Chlamydia pneumoniae -bakteerin elinsykli on moniuloitteinen kaksivaiheinen elinkierto, jossa se obligaattina bakteerina solunsisällä muodostaa erilaisia morfologisia muotoja, joihin lukeutuvat elementaaripartikkelit, retikulaattipartikkelit sekä persistenttiin muotoon kuuluvat aberranttipartikkelit. Johtuen bakteerin elinsyklistä sekä siitä, että C. pneumoniae -infektion kroonistuminen ja persistentin infektion muodostuminen sekä patogeneesi on kompleksinen ongelma sisältäen useita signalointireittejä ja vaikuttaa useisiin erilaisiin soluihin on hyödyllistä pyrkiä lääkehoidon avulla vaikuttamaan infektioon bakteerin elinsyklin eri vaiheista yhtä aikaa. Persistenssin indusoivia tekijöitä ja siten persistenssimalleja on olemassa useita erilaisia. Vaikka muodoltaan epänormaalien retikulaattipartikkelien (aRB) ja siten aberranttipartikkelien havaitseminen C. pneumoniae infektoituneista kudoksista ei anna täyttä varmuutta kroonisesta infektiosta, on bakteeri yhdistetty kroonisiin terveysongelmiin, kuten ateroskleroottisiin sydän- ja verisuonisairauksiin ja astmaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää beeta-laktaamiantibioottien, amoksisilliinin ja penisilliiini G:n, aikaansaama persistenssimalli A549-soluissa seuraamalla inkluusioiden kokoa, muotoa ja lukumäärää hyödyntäen IPA-menetelmää ja infektion immunofluoresenssivärjäys menetelmää. Lisäksi tutkittiin kolmen yhdisteen keuhkoklamydiainfektion antibiooteille herkistävää vaikutusta. Tätä vaikutusta seurattiin tutkimalla persistentin infektion palautumista sekä seuraamalla yhdisteiden suojaavaa vaikutusta beetalaktaami indusoituun persistenssiin. Työssä onnistuttiin löytämään beeta-laktaamipersitenssin tutkimiseen hyvin soveltuva infektiomalli. Hoitosuosituksista johtuen keuhkoklamydiainfektioita käytännössä hoidetaan beeta-laktaamiantibiooteilla. Perustuen käytettyihin menetelmiin huomattiin, että amoksisilliinin pitoisuudet 10 ja 25 µg/ml sekä penisilliini G:n pitoisuudet 100 U/ml ja 250 U/ml olivat riittävän tehokkaita siirtämään bakteerit persistenssitilaan. Havaittiin, että amoksisilliini persistenssimalli on palautuva inkluusioiden koon kasvun perusteella erityisesti pitoisuudella 25 µg/ml ja määrällisesti pitoisuudella 10 µg/ml. Päätettiin, että amoksisilliini pitoisuudella 10 µg/ml on riittävä indusoimaan persistenssin beeta-laktaamiantibiootin indusoimassa persistenssimallissa. Lisää kvantitatiivisia jatkotutkimuksia persistenssimallin osalta tarvitaan, kuten kvantitaviista PCR:ä perustuen OmpA-geeniin tarkempien annos vaikutussuhteiden määrittämiseksi. Myös glutationitasoja olisi hyvä seurata persistenssimallissa.
The life cycle of Chlamydia pneumoniae is a biphasic developmental cycle, as a obligate intracellular bacterium, it forms various morphological forms, including elementary bodies, reticulate bodies and aberrant bodies belonging to a persistent form. Due to the bacterial life cycle and the fact that chronication of C. pneumoniae infection and formation of persistent infection as well as pathogenesis is a complex problem involving multiple signaling pathways and affecting several different cells, it is useful to seek medication to influence infection from different stages of the bacterial life cycle. There are several different factors that induce persistence and thus models of persistence. Although the detection of aberrant RBs and thus aberrant bodies in C. pneumoniae infected tissues does not provide complete certainty about chronic infection, the bacterium has been linked to chronic health problems such as atherosclerotic cardiovascular disease and asthma. The aim of the study was to develop a persistence model induced by beta-lactam antibiotics, amoxicillin and penicillin G, in A549 cells by monitoring the size, shape, and number of inclusions using the IPA method and the immunofluorescence staining method for infection. In addition, the antibiotic sensitizing effect of three compounds on pulmonary chlamydial infection was studied. This effect was monitored by examining the recovery of persistent infection and by monitoring the protective effect of the compounds on beta-lactam-induced persistence. The work succeeded in finding an infection model that is well suited for studying beta-lactam persistence. Due to treatment recommendations, pulmonary chlamydial infections are practically treated with beta-lactam antibiotics. Based on the methods used, it was found that amoxicillin concentrations of 10 and 25 µg/ml and penicillin G concentrations of 100 U/ml and 250 U/ml were sufficiently effective to transfer bacteria to a state of persistence. It was found that the amoxicillin persistence model is reversible based on the increase in the size of the inclusions, especially at 25 µg/ml and quantitatively at 10 µg/ml. It was concluded that amoxicillin at a concentration of 10 µg/ml is sufficient to induce persistence in a beta-lactam antibiotic-induced persistence model. Further quantitative studies on the persistence model are needed, such as quantitative PCR based on the OmpA gene to determine more accurate dose-response relationships. Glutathione levels should also be monitored in the persistence model.
Keyword(s): epiteelisolut persistenssi C. pneumoniae adjuvantti herkistäminen


Files in this item

Files Size Format View
Silen_Jenna_Pro gradu_2021.pdf 2.304Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record