Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Identifying conservation landscapes that can support people and elephants in South Africa

Show full item record

Title: Identifying conservation landscapes that can support people and elephants in South Africa
Author(s): Keränen, Fanny
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tämä tutkielma pyrki identifioimaan suojelualueita, joilla olisi potentiaalia tukea sekä ihmisiä että savanninorsuja (Loxodonta africana) Etelä-Afrikassa. Tutkielma toteutettiin ekologista ja sosioekonomista dataa yhdistävillä suojelualuesuunnitteluanalyyseillä. Tutkimuskysymykset olivat: (i) mitkä ovat ekologisesti sopivimmat alueet norsujen palautusistutuksille, ja (ii) mitkä näistä alueista mahdollistaisivat paikallisten ihmisten sosioekonomisen kehityksen. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastattiin norsuille sopivaa elinympäristöä ennustavan ekologisen mallin kautta, joka kehitettiin kirjallisuuskatsauksen, asiantuntija-arvioiden sekä GIS-pohjaisten menetelmien yhdistelmällä. Toiseen tutkimuskysymykseen vastattiin yhdistämällä aiemmassa vaiheessa kehitetty ekologinen malli sosioekonomisten kriteerien kanssa suojelualuesuunnitteluun tarkoitetussa Zonation-ohjelmistossa. Tulokset osoittavat, että eniten potentiaalia norsujen suojeluun on Etelä-Afrikan keskiosassa, missä sijaitsee suurin yhtenäinen korkealaatuisen elinympäristön alue, joka täyttää samanaikaisesti myös asetetut sosioekonomiset kriteerit. Norsujen suojelun ensisijaiset alueet luokiteltiin 1, 2, 5, 10 ja 20 prosentin prioriteettiluokkiin. Identifioiduilla alueilla on hyödyntämätön mahdollisuus luontomatkailun ja ekoturismin aloilla, ja norsujen palauttaminen näille alueille voisi luoda perustan paikallisten yhteisöjen pitkäaikaiselle taloudelliselle toiminnalle esimerkiksi norsuihin perustuvan ekoturismin kautta, edistäen samanaikaisesti norsujen suojelua. Pelkästään ylimmän viiden prosentin prioriteettiluokkaan kuuluvien alueiden suojelu kasvattaisi Etelä-Afrikan suojelualueverkostoa noin kolmella miljoonalla hehtaarilla ja norsujen elinalueen kokoa noin 75 %:lla nykyisestä. Ideaalitilanteessa tämän tutkimuksen tuloksia voitaisiin hyödyntää meneillään olevassa päätöksentekoprosessissa, jossa arvioidaan norsujen suojeluun suunnattavien varojen kohdentamista Etelä-Afrikassa.
This study aimed to identify conservation landscapes with potential to be mutually beneficial for people and African savanna elephants (Loxodonta africana) in South Africa through spatial conservation planning analyses that integrate ecological and socioeconomic data. The research questions were: (i) what are the most ecologically suitable areas for the reintroduction of elephants, and (ii) which of these areas provide the best opportunities for also sustaining socioeconomic development of local people. The first question was answered with an ecological model that predicts habitat suitability for elephants, developed by a combination of literature review, expert opinion, and GIS-based methods. The second question was answered by combining the ecological model with socioeconomic criteria in Zonation spatial conservation planning software. The results show that the central part of South Africa holds most potential for elephant conservation as it has the largest uniform area of high-quality habitat, while the area also meets the socioeconomic criteria. The priority areas for the conservation of elephants were classified into top priority classes of 1%, 2%, 5%, 10% and 20%. The identified areas hold an unrealized opportunity in the wildlife and ecotourism sectors, and the reintroduction of elephants to those areas could provide the foundation for long-term economic activity of local communities e.g. in the form of elephant-based ecotourism, while contributing to the conservation of elephants. Conserving just the top 5% priority areas would grow South African protected area estate by approximately three million hectares and increase the current elephant range by approximately 75%. Ideally, the results of this study could be used to inform the on-going decision-making process on where to allocate resources for elephant conservation in South Africa.
Keyword(s): biodiversity elephants spatial conservation planning expert opinion GIS


Files in this item

Files Size Format View
Keranen_MSc_thesis.pdf 3.270Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record