Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Maturation and egg traits of Atlantic salmon (Salmo salar) females with different life-history genotypes in two feeding treatments

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-09-01T07:09:40Z
dc.date.available 2021-09-01T07:09:40Z
dc.date.issued 2021-09-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37783
dc.title Maturation and egg traits of Atlantic salmon (Salmo salar) females with different life-history genotypes in two feeding treatments en
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Maamela, Katja
dct.issued 2021
dct.abstract Kalojen mätimunien eri ominaisuuksilla on merkittävä vaikutus jälkeläisten kehitykseen, kasvuun ja selviytymiseen ja täten myös emokalan lisääntymismenestykseen. Lohen (Salmo salar) sukukypsyysikään vaikuttavat niin ympäristö kuin geenitkin ja se on merkittävä lisääntymismenestykseen vaikuttava elinkierto-ominaisuus. Tässä tutkimuksessa tutkin kuinka emokalan vgll3-genotyyppi sekä ravinnon energiasisältö vaikuttavat emon ja mätimunien ominaisuuksiin sekä tutkimuspopulaation naaraiden sukukypsyysasteeseen. Tutkimuksessa käytetyt kalat olivat laboratoriossa kasvatettuja kolmevuotiaita lohia, jotka edustivat eri vgll3-genotyyppejä tasapuolisesti ja joiden ravinto oli joko korkea- tai vähäenergistä. Tutkimuksessa mitatut mätimunien ominaisuudet olivat mätimunan koko sekä rasvan ja proteiinin määrä mätimunassa. Ravinnon energiasisällöllä ja vgll3-genotyypillä ei ollut vaikutusta naaraiden sukukypsyysasteeseen. Mätimunien kuivapainoissa havaittiin eroja emokalojen välillä tutkimuksen kahdessa ravintokäsittelyssä. Havaitut erot kuivapainoissa johtuivat mitä todennäköisimmin mätimunien suuremmasta rasvapitoisuudesta, joka oli seurausta emokalan ravinnon korkeammasta rasvapitoisuudesta. Mätimunien rasvapitoisuus vaihteli merkittävästi kahden ravintovaihtoehdon välillä kuten myös emokalojen vgll3-genotyyppien välillä. Korkeaenergistä rehua ravinnokseen saaneet emokalat tuottivat mätimunia, joissa oli suurempi rasvapitoisuus verrattuna vähäenergistä ravintoa saaneiden emojen mätimuniin. Aikaisempaan sukukypsyysikään liitetyn vgll3-alleelin suhteen homotsygootit emot tuottivat mätimunia, joissa oli merkittävästi pienempi rasvapitoisuus verrattuna myöhäisempään sukukypsyysikään liitetyn vgll3-alleelin suhteen homotsygootteihin naarasiin. Tämä viittaa alemman sukukypsyysiän mahdollisesti alentavan sukukypsyyskelpoisuutta myös mätimunien laadun kautta. Ravinnon energiasisällöllä ja emon vgll3-genotyypillä ei ollut vaikutusta mätimunien proteiinipitoisuuteen. Tutkimuksen tulokset havainnollistavat ensimmäistä kertaa vgll3-geenin vaikuttavan aiemmin havaitun lohen sukukypsyysiän lisäksi myös mätimunien rasvapitoisuuteen. fi
dct.abstract In teleost fish, various egg traits play a crucial role in the development, growth, and survival of the offspring and thus affect maternal reproductive success. Atlantic salmon (Salmo salar) is a species where age at maturity, an important life-history trait influencing reproductive success, is under environmental and genetic control. In this study, I assessed how genetics of the vgll3 genotype and the dietary energy content affect egg traits and female maturation rate. The fish used in this study were lab-bred, three-year- old female Atlantic salmon with different vgll3 genotypes fed on one of two diets differing in energy content. The eggs traits included in the study were egg size, lipid, and protein content. Female maturation rate was not affected by the energy level of the diet or the vgll3 genotype. Egg size expressed as egg dry weight differed between females in the two feed treatments. These differences may be attributed to the increased lipid content of the eggs due to the higher fat content of the maternal diet. Females receiving high energy feed had a significantly higher egg lipid content compared to the low energy feed treatment. Females homozygous for the vgll3 allele associated with early maturity had a significantly lower egg lipid content in comparison to the females homozygous for the vgll3 late maturity allele indicating a potential reproductive fitness cost associated with early maturity. No effect of diet or vgll3 was found in egg protein content. This study provides the first evidence of vgll3 not only affecting Atlantic salmon age at maturity, as found in previous studies, but also egg lipids through maternal provisioning of nutrients. en
dct.subject Atlantic salmon en
dct.subject vgll3 en
dct.subject maturation en
dct.subject egg trait en
dct.subject reproductive success en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Mobley, Kenyon
ethesis.supervisor Primmer, Craig
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:08580fd8-b21d-451f-a73c-b5a82bd79ec4
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-08-11 16:10:02:315
ethesis.principalprofessor Horppila, Jukka
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202109013601
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Eri elinkiertogenotyyppiä olevien naaraslohien (Salmo salar) sukukypsyysaste ja mätimunien ominaisuudet kahdessa ravintokäsittelyssä fi
ethesis.facultystudyline Ympäristömuutos fi
ethesis.facultystudyline Environmental Change en
ethesis.facultystudyline Miljöförändring sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_111
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Maamela_Katja_pro gradu_2021.pdf 2.406Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record