Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Elinikäisen oppimisen representaatiot, hiljaisuudet ja subjektit Euroopan unionin poliittisissa asiakirjoissa

Show full item record

Title: Elinikäisen oppimisen representaatiot, hiljaisuudet ja subjektit Euroopan unionin poliittisissa asiakirjoissa
Author(s): Mäkelä, Essi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, mikä rakentuu ’’ongelmaksi’’ Euroopan unionin elinikäistä oppimista säätelevissä poliittisissa asiakirjoissa. Lisäksi keskityin siihen, miten elinikäinen oppiminen hallinnan teknologiana tuottaa käsitystä ’’normaalista’’ poliittisten diskurssien kautta. Millaista ihannetta tai normaaliutta se rakentaa ja miten elinikäinen oppiminen yksilöä subjektivoi? Lopuksi tuodaan esille elinikäiseen oppimiseen liittyviä oletuksia sekä niitä hiljaisuuksia, jotka jätetään elinikäisen oppimisen poliittisissa teksteissä problematisoimatta tai kyseenalaistamatta. Tutkimusaineisto kerättiin Euroopan unionin oikeudellisten asiakirjojen virallisesta tietokan-nasta, EUR-lex:sta. Aineisto koostui kuudesta merkittävästä Euroopan unionin elinikäistä oppimista koskevasta asiakirjasta vuosilta 2005-2020. Aineistoa analysoitiin Carol Bacchin ‘’What’s problem represented to be’’, lyhyemmin WPR-menetelmän avulla. Nojaudun tässä tutkimuksessa poststrukturalistiseen diskurssiteoreettiseen ajatteluun sekä Foucaultin hallinnallisuuden käsityksiin elinikäisen oppimisen kontekstissa. Tutkimuksen tulosten perusteella pystyttiin todeta, että elinikäinen oppimisen lähtökohdat ovat yhä enenevissä määrin talouden, kilpailukyvyn sekä kasvun diskursseissa. Elinikäinen oppiminen nähtiin ratkaisuna erityisesti kilpailukyvyn ja kasvun, yhteiskunnan jatkuvaan muutoksen sekä sosiaalisen osallisuuden kysymyksiin. Ihanteellista elinikäistä oppijaa taas rakennettiin erityisesti avaintaitopuheella yrittäjämäiseksi ja vastuu oppimisesta on tutkimuksen mukaan yhä enemmän yksilöllä itsellään. Näiden tulosten lisäksi voitiin todeta, että elinikäisen oppimisen politiikka pikemminkin sulkee ulkopuolelle kuin huomioi eri taustoista tulevat yksilöt.
The purpose of this thesis is to desribe what potrays to be a ’’problem’’ in the political documents of European union which regulate the lifelong learning. The study also focused on the matter how the lifelong learning is used as a technology of government and produces idea of ”normal” through political discourses. What kind of ideal or normality it constructs and how the lifelong learning subjectifies the individual? In the end of the thesis the presumptions and silences which has been left unproblematized or unquestioned in the political documents of the lifelong learning are raised. The research material was collected from EUR-lex, the official database of the juridical documents of European Union. The material consists of six notable documents related to lifelong learning of European Union from the years of 2005-2020. The material was analyzed using Carol Bacchi’s method “What’s problem represented to be (WPR)?”. The concepts of Foucault’s governmentality and discourse theoretical ideas based on post-structuralism has been utilized in this research in the context of lifelong learning. The results of this research showed that the starting point of lifelong learning is based on the discourses of economy, competitiveness and growth. Lifelong learning was seen foremost as the solution to the competitiveness and growth as well as to the constant change of the society and to the questions of social involvement. Ideal lifelong learner was constructed to be more entrepreneurial using competence talk. In addition, the lifelong learning was portrayed to be the responsibility and obligation of the individual more than before.
Keyword(s): Elinikäinen oppiminen jatkuva oppiminen Euroopan unioni uusliberalismi koulutuspolitiikka hallinnallisuus


Files in this item

Files Size Format View
Mäkelä_Essi_tutkielma_2021.pdf 718.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record