Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

A Final Fantasy of eco-lifestyle : a case study of environmental agency in two video games

Show full item record

Title: A Final Fantasy of eco-lifestyle : a case study of environmental agency in two video games
Author(s): Korhonen, Henni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tämä pro-gradu keskittyy tekemään tutkimusta ympäristötoimijuudesta kahdessa eri videopelissä, The Sims 4 Eco Lifestyle ja Final Fantasy VII Remake. Tutkimuskysymykset pyrkivät vastaamaan kysymyksiin siitä, millä tavoin pelaaja pystyy toimimaan ympäristötoimijana näissä kahdessa pelissä, ja mitkä ovat huomattavimmat eroavaisuudet pelien välillä. Tutkimus on tehty käyttäen laadullista kahden tapauksen tapaustutkimusta käyttäen apuna lähilukua. Lähiluvun avulla kahdeksan eri toimijuustyyppiä, jotka yhdessä muodostavat tutkimuksen typologian, on analysoitu luotettavien vastauksien saamiseksi. Tutkimuksen aineisto on kerätty pelaamalla kumpikin peli läpi ja tekemällä muistiinpanoja lähiluvun tekniikkaa noudattaen. Tämän jälkeen muistiinpanot analysoitiin eri toimijuustyyppien avulla. Tuloksista on nähtävillä selkeää päällekkäisyyttä toimijuuksien välillä. Johtopäätöksenä voikin vetää, että kun tällaista päällekkäisyyttä ilmenee, pystyy pelaaja käyttämään ympäristötoimijuutta paremmin. Toimijuuksien eri tyypit täydentävät toisiaan, mikä mahdollistaa mahdollisen pelistä oppimisen paremmin. Isoimpana erona pelien välillä oli selkeästi se, että The Sims 4 Eco Lifestyle tarjosi enemmän monipuolisia ympäristötoimijuuden mahdollisuuksia pelin sisällä. Aiemmat tutkimukset ympäristöteemaisista peleistä ovat yleisimmin keskittyneet opettavaisiin peleihin (serious games) eikä niinkään viihteellisiin peleihin. Videopelit tarjoavat paljon mahdollisuuksia ihmisten motivoimiseen ympäristöasioiden saralla, varsinkin, jos pelaajatoimijuutta hyödynnetään oikein ja riittävän tehokkaasti. Se tarjoaa pelaajille mahdollisuuden tehdä merkittäviä valintoja. Jos nämä valinnat on kehitetty hyvin, pelaaja pääsee näkemään pelissä tekojensa seuraukset, mikä voi parhaassa tapauksessa johtaa positiiviseen oppimiseen. Tässä tapauksessa pelin sisäinen ympäristötoimijuus voitaisiin siirtää koskemaan myös tosielämän ympäristötoimijuutta. Koska nykyiset videopelit on kehitetty entistä immersiivisimmiksi ja niiden sisäiset ympäristöt entistä realistisimmiksi, olisi mahdollista ajatella, että virtuaalista ympäristöä ei tarvitsisikaan erottaa niin rajusti tosielämän ympäristöstä. Tästä syystä nykyaikaisset pelit, kuten The Sims 4 Eco Lifestyle ja Final Fantasy VII Remake, voisivat toimia esimerkkeinä siitä, miten ympäristötoimijuutta peleissä voitaisiin hyödyntää laajemmassa käytössä.
The focus of this thesis is on environmental agency in two different video games, The Sims 4 Eco Lifestyle and Final Fantasy VII Remake. The research questions aim to answer how the player can act as an environmental agent in these two games and what are the key differences between these games. The study is executed in a form of qualitative two-case case study with the help of close reading. With close reading eight different types of agencies that form the typology of this study, will be analysed in order to answer the research questions. The data for this thesis was collected by playing both games and taking notes by following close reading. The notes were then analysed with the different types of agencies. The results showed clear overlapping of the types of agencies, and it could be said that environmental agency can be used better in the game when the overlapping is happening. The agencies complemented each other and made the possible learning process in the game more fulfilling. The main difference between the game seems to be that The Sims 4 Eco Lifestyle as a life simulation game offers more diverse possibilities for environmental player agency. The studies about environmental games are mainly focused on serious games and not so much on commercial games. Video games hold great potential to engage people in environmental things especially with the help of player agency. It offers the player the ability to make meaningful choices and if they are structure well, the player can see the consequences of their agency which serves as an effective feedback which could lead to positive learning. In this case, the environmental agency in the game could be transformed into real-life environmental agency. As video games have become more immersive and their environments more realistic, it could be worth considering that separating virtual environment from the real-life one might not be necessary anymore. Therefore, games like The Sims 4 Eco Lifestyle and Final Fantasy VII Remake could serve as an example of how environmental agency within them could be harnessed into wider use.
Keyword(s): environmental agency player agency agency video games environmental communication environment ympäristötoimijuus pelaajatoimijuus toimijuus videopelit ympäristöviestintä ympäristö ympäristötoimijuus pelaajatoimijuus toimijuus videopelit ympäristöviestintä ympäristö environmental agency player agency agency video games environmental communication environment


Files in this item

Files Size Format View
Korhonen_Henni_mastersthesis_2021.pdf 1.012Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record