Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

A Final Fantasy of eco-lifestyle : a case study of environmental agency in two video games

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-09-29T06:05:08Z
dc.date.available 2021-09-29T06:05:08Z
dc.date.issued 2021-09-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38067
dc.title A Final Fantasy of eco-lifestyle : a case study of environmental agency in two video games en
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Korhonen, Henni
dct.issued 2021
dct.abstract Tämä pro-gradu keskittyy tekemään tutkimusta ympäristötoimijuudesta kahdessa eri videopelissä, The Sims 4 Eco Lifestyle ja Final Fantasy VII Remake. Tutkimuskysymykset pyrkivät vastaamaan kysymyksiin siitä, millä tavoin pelaaja pystyy toimimaan ympäristötoimijana näissä kahdessa pelissä, ja mitkä ovat huomattavimmat eroavaisuudet pelien välillä. Tutkimus on tehty käyttäen laadullista kahden tapauksen tapaustutkimusta käyttäen apuna lähilukua. Lähiluvun avulla kahdeksan eri toimijuustyyppiä, jotka yhdessä muodostavat tutkimuksen typologian, on analysoitu luotettavien vastauksien saamiseksi. Tutkimuksen aineisto on kerätty pelaamalla kumpikin peli läpi ja tekemällä muistiinpanoja lähiluvun tekniikkaa noudattaen. Tämän jälkeen muistiinpanot analysoitiin eri toimijuustyyppien avulla. Tuloksista on nähtävillä selkeää päällekkäisyyttä toimijuuksien välillä. Johtopäätöksenä voikin vetää, että kun tällaista päällekkäisyyttä ilmenee, pystyy pelaaja käyttämään ympäristötoimijuutta paremmin. Toimijuuksien eri tyypit täydentävät toisiaan, mikä mahdollistaa mahdollisen pelistä oppimisen paremmin. Isoimpana erona pelien välillä oli selkeästi se, että The Sims 4 Eco Lifestyle tarjosi enemmän monipuolisia ympäristötoimijuuden mahdollisuuksia pelin sisällä. Aiemmat tutkimukset ympäristöteemaisista peleistä ovat yleisimmin keskittyneet opettavaisiin peleihin (serious games) eikä niinkään viihteellisiin peleihin. Videopelit tarjoavat paljon mahdollisuuksia ihmisten motivoimiseen ympäristöasioiden saralla, varsinkin, jos pelaajatoimijuutta hyödynnetään oikein ja riittävän tehokkaasti. Se tarjoaa pelaajille mahdollisuuden tehdä merkittäviä valintoja. Jos nämä valinnat on kehitetty hyvin, pelaaja pääsee näkemään pelissä tekojensa seuraukset, mikä voi parhaassa tapauksessa johtaa positiiviseen oppimiseen. Tässä tapauksessa pelin sisäinen ympäristötoimijuus voitaisiin siirtää koskemaan myös tosielämän ympäristötoimijuutta. Koska nykyiset videopelit on kehitetty entistä immersiivisimmiksi ja niiden sisäiset ympäristöt entistä realistisimmiksi, olisi mahdollista ajatella, että virtuaalista ympäristöä ei tarvitsisikaan erottaa niin rajusti tosielämän ympäristöstä. Tästä syystä nykyaikaisset pelit, kuten The Sims 4 Eco Lifestyle ja Final Fantasy VII Remake, voisivat toimia esimerkkeinä siitä, miten ympäristötoimijuutta peleissä voitaisiin hyödyntää laajemmassa käytössä. fi
dct.abstract The focus of this thesis is on environmental agency in two different video games, The Sims 4 Eco Lifestyle and Final Fantasy VII Remake. The research questions aim to answer how the player can act as an environmental agent in these two games and what are the key differences between these games. The study is executed in a form of qualitative two-case case study with the help of close reading. With close reading eight different types of agencies that form the typology of this study, will be analysed in order to answer the research questions. The data for this thesis was collected by playing both games and taking notes by following close reading. The notes were then analysed with the different types of agencies. The results showed clear overlapping of the types of agencies, and it could be said that environmental agency can be used better in the game when the overlapping is happening. The agencies complemented each other and made the possible learning process in the game more fulfilling. The main difference between the game seems to be that The Sims 4 Eco Lifestyle as a life simulation game offers more diverse possibilities for environmental player agency. The studies about environmental games are mainly focused on serious games and not so much on commercial games. Video games hold great potential to engage people in environmental things especially with the help of player agency. It offers the player the ability to make meaningful choices and if they are structure well, the player can see the consequences of their agency which serves as an effective feedback which could lead to positive learning. In this case, the environmental agency in the game could be transformed into real-life environmental agency. As video games have become more immersive and their environments more realistic, it could be worth considering that separating virtual environment from the real-life one might not be necessary anymore. Therefore, games like The Sims 4 Eco Lifestyle and Final Fantasy VII Remake could serve as an example of how environmental agency within them could be harnessed into wider use. en
dct.subject environmental agency
dct.subject player agency
dct.subject agency
dct.subject video games
dct.subject environmental communication
dct.subject environment
dct.subject ympäristötoimijuus
dct.subject pelaajatoimijuus
dct.subject toimijuus
dct.subject videopelit
dct.subject ympäristöviestintä
dct.subject ympäristö
dct.subject ympäristötoimijuus fi
dct.subject pelaajatoimijuus fi
dct.subject toimijuus fi
dct.subject videopelit fi
dct.subject ympäristöviestintä fi
dct.subject ympäristö fi
dct.subject environmental agency en
dct.subject player agency en
dct.subject agency en
dct.subject video games en
dct.subject environmental communication en
dct.subject environment en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Janasik, Nina
ethesis.supervisor Lyytimäki, Jari
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:bb0f1651-10fb-49dc-8d7e-f48ebb004af9
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-08-13 08:43:26:671
ethesis.principalprofessor Virtanen, Tarmo
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202109293772
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative A Final Fantasy or eco-lifestyle : tapaustutkimus ympäristötoimijuudesta kahdessa videopelissä fi
ethesis.facultystudyline Ympäristömuutos fi
ethesis.facultystudyline Environmental Change en
ethesis.facultystudyline Miljöförändring sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_111
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Korhonen_Henni_mastersthesis_2021.pdf 1.012Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record