Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Integration Success and the Role of Social Support : Experiences by Youth with Refugee and Asylum Seeker Background

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-09-29T11:34:21Z
dc.date.available 2021-09-29T11:34:21Z
dc.date.issued 2021-09-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38079
dc.title Integration Success and the Role of Social Support : Experiences by Youth with Refugee and Asylum Seeker Background en
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Wiker, Anna-Maria
dct.issued 2021
dct.abstract Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan kotoutumisen ja sosiaalisen tuen teemoja ja yhteyksiä pakolais- tai turvapaikanhakijataustaisten nuorten aikuisten kokemusten kautta. Tämän tutkielman lähtökohtana oli halu selvittää, mikä tekee kotoutumisprosessista onnistuneen ja mitkä ovat kotoutumisprosessien ensikäden kokemukset. Tutkielmaa ohjasi niin ikään halu selvittää johtaako sosiaalinen tuki onnistuneempaan kotoutumiseen, kokivatko haastateltavat saaneensa tukea kotoutumiseen sekä millaisia arvoja tukitoimille annettiin. Tämän tutkielman aineisto on kerätty viidestä henkilökohtaisesta haastattelusta 19–28-vuotiaiden nuorten aikuisten kanssa, jotka ovat muuttaneet Suomeen vuosina 2015–2016. Tämän tutkielman tarkoituksena ei ole yleistää haastateltujen nuorten kokemuksia edustamaan laajempaa ryhmää, vaan haastattelut esittävät näiden henkilöiden henkilökohtaisia kokemuksia. Aineisto analysoitiin temaattisen sisällönanalyysin avulla. Temaattisen sisällönanalyysin keinoin aineistosta erotettiin neljä teemaa ja yksi alateema. Teemat ovat: Tuki – kaikissa sen muodoissa – on arvostettua, (alateema) Turvallinen kotoutumiskokemus hävisi aikuisuuteen siirryttäessä, Oleskeluluvan ja Suomalaisuuden välissä, Tuntemuksia ulkopuolisuudesta ja viimeisenä Uskonvapaus uutena vakiona. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että sosiaalisen tuen ja onnistuneen kotoutumisen välillä ei voida vetää välitöntä syy-seuraus yhteyttä. Kotoutumisprosessit, aivan kuten niitä läpikäyvät ihmiset ovat ainutlaatuisia ja täten jokainen prosessi ja tuen tarpeet näyttävät erilaisilta. Kuitenkin kaikki he, joilla oli pääsy sosiaalisen tuen piiriin kotoutumisensa aikana, tunsivat hyötyneensä siitä ja osoittivat paljon kiitollisuutta saamastaan tuesta. fi
dct.abstract This master’s thesis examines the themes of integration and social support and their interconnectedness, through the experiences of young adults with refugee or asylum seeker background. This thesis was driven by a desire to discover what makes integration processes successful and what are the first-hand experiences of these processes. The thesis was driven by research questions asking whether social support equaled to a more successful integration, what kind of values were given to support practices and whether interviewees perceived support being available to them. The data for this study was produced through five personal interviews with young adults aged between 19-28 who have all migrated to Finland in the years 2015-2016. The data produced by these interviews is not meant to be used as a generalization of a larger group, rather to depict the personal experiences of those interviewed. The data was analyzed using thematic content analysis. Through the means of thematic content analysis four themes and one sub-theme was recognized: Support – in all its forms – is valued, (sub-theme) Safe integration experience vanished in adulthood, In between feelings of Finnishness and residence permit, Feelings of the other and finally, Freedom of belief as a new constant. The findings of this study indicate that no causal connection can be drawn between social support and successful integration, integration processes just like the people going through these experiences are unique and every process and the needs for support looks different. However, all those who had access to social support during their integration felt to have benefitted from it and put great deal of weight and gratitude towards received support. en
dct.subject Integration
dct.subject social support
dct.subject refugees
dct.subject asylum seekers / Kotoutuminen
dct.subject sosiaalinen tuki
dct.subject pakolaiset
dct.subject turvapaikanhakijat
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Vuola, Elina
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:eadd646f-007d-4c39-9841-9e0e1bae0509
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-08-30 13:06:00:776
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202109293780
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Onnistunut kotoutuminen ja sosiaalisen tuen rooli : pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisten nuorten kokemuksia fi
ethesis.facultystudyline Uskontotiede fi
ethesis.facultystudyline Study of Religions en
ethesis.facultystudyline Religionsvetenskap sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH40_027
ethesis.mastersdegreeprogram Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Intercultural Encounters en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i interkulturell växelverkan sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH40_011

Files in this item

Files Size Format View
Wiker_Anna-Maria_Master's thesis_2021.pdf 517.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record