Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Akateemiset tunteet englannin opiskelussa

Show full item record

Title: Akateemiset tunteet englannin opiskelussa
Author(s): Wiitasalo, Magdalena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Englannin kielen osaaminen on yliopisto-opiskelijoille välttämätöntä opinnoissa suoriutumisen ja tulevaisuuden kannalta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että opiskelijat kokevat monenlaisia tunteita kieltenopiskeluun liittyen. Akateemisilla tunteilla voi olla vaikutusta opiskelijan suorituksiin, sillä tunteet ja kognitio ovat toisiinsa yhteydessä. Tutkielman tavoitteena oli tutkia, millaisia akateemisia tunteita Helsingin yliopiston opiskelijat liittävät englannin opiskeluun ja onko kurssimuodolla vaikutusta siihen, millaisia tunteita opiskelijat kokevat. Tutkielmassa tutkittiin yhteensä 76 Helsingin yliopiston opiskelijaa ja siihen osallistui opiskelijoita useammasta eri tiedekunnasta. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2020 kyselytutkimuksena. Kerätty aineisto muodostui kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta datasta. Kvantitatiivinen aineiston analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Analyyseissä tehtiin eksploratiivinen faktorianalyysi, jonka avulla saatiin kuusi summamuuttujaa kuvaamaan opiskelijoiden kokemia akateemisia tunteita. Opiskelijoiden avoimia vastauksia analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Opiskelijoiden kokemia tunteita kuvaavat summamuuttujat nimettiin ärsyyntymiseksi, tylsyydeksi, opettajan tueksi, tyytymättömyydeksi, nautinnoksi ja toivoksi. Opiskelijat kokivat vähiten tylsyyttä ja ärsyyntymistä englannin opiskeluun liittyen. Opettajan tuki ja toivo koettiin voimakkaimmin. Alms- ja luentokurssien opiskelijoita verrattaessa tylsyys-summamuuttujassa oli enemmän vaihtelua luentokurssilaisten keskuudessa. Kurssimuotojen välillä ei kuitenkaan ollut tilastollisia eroja minkään tunne-summamuuttujan kohdalla. Opiskelijat kuvasivat avoimissa vastauksissa enemmän esimerkiksi pelon ja ahdistuksen tunteita. Tutkimustulosten perusteella akateemisiin tunteisiin voisi kiinnittää huomiota opetuksessa esimerkiksi edistämällä opiskelijoiden positiivisia tunnekokemuksia. Opettajan kannustuksella ja tuella saattaa olla tärkeä rooli opiskelijoiden kieltenopiskelussa. Opiskelijalle itselleen akateemisten tunteiden ymmärtämisestä voi olla apua opinnoissa suoriutumisen kannalta.
Proficiency in English is necessary for university students to graduate and it is also useful in their future. Previous research has shown that students experience a wide range of emotions that can have an impact on their academic performance. Emotions and cognition are strongly connected and therefore can have an effect on academic performance. The aim of this Master’s Thesis was to study the variety of academic emotions and find out whether the type of the course influences them. In autumn 2020 students from several faculties at the University of Helsinki took part in this study. The data was collected through a questionnaire that measures academic emotions. A total of 76 students answered the questionnaire. The research material consisted of quantitative and qualitative data. Quantitative data were analyzed with SPSS software. The analyzes included an exploratory factor analysis that yielded six sum variables to describe the academic emotions experienced by students. Open-ended responses were analyzed using data-driven content analysis. The six sum variables describing emotions were named irritability, boredom, teacher support, dissatisfaction, enjoyment, and hope. University students experienced boredom and irritation the least, and support from the teacher and hope the strongest. When comparing Alms and lecture course participants, there was more variation in the boredom sum variable among lecture course participants. However, there were no statistical differences between the two groups. Open-ended answers showed more negative emotions, such as fear and anxiety. Based on the results of this study, academic emotions should be taken into consideration when teaching, for instance by supporting students’ positive emotions. The teacher can play an important role by providing support and encouragement. Understanding academic emotions may also benefit students, as it can affect academic achievements.
Keyword(s): Akateemiset tunteet kieltenopiskelu englanti vieraana kielenä


Files in this item

Files Size Format View
Wiitasalo_Magdalena_Tutkielma_ 2021.pdf 464.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record