Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pystyvyysuskomukset, psykologinen joustavuus ja farmasia opiskelijoiden hyvinvointi

Show full item record

Title: Pystyvyysuskomukset, psykologinen joustavuus ja farmasia opiskelijoiden hyvinvointi
Author(s): Savolainen, Venla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Helsingin yliopiston farmasia opiskelijoiden (n =120) omaa koke-musta pystyvyydestä, psykologisen joustavuuden taidoista sekä kokemusta hyvinvoinnistaan uupumuk-sen kautta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös pystyvyys uskomusten, psykologisen joustavuuden taitojen ja uupumuksen kokemuksen yhteyttä toisiinsa. Tutkimuksen aineistona toimi Helsingin yliopis-ton tutkimus- ja kehittämisyksikön (YTY) valmistamalla HowULearn kyselyllä keväältä 2019 kerättyä aineisto. Ensimmäinen tutkimus kysymys tarkasteli farmasia opiskelijoiden omaa kokemusta pystyvyydestään, psykologisen joustavuuden taidoistaan ja uupumuksen kokemuksestaan. Kysymykseen etsittiin vastaus käyttäen frekvenssianalyysia, peruslukuja kuten moodia ja mediaania, myös aineiston normaalisti ja-kautuneisuus tarkistettiin Kolmogorov - Smirnov testillä. Korrelaatio- ja regressio kertoimien avulla tarkasteltiin pystyvyyden, psykologisen joustavuuden ja uupumuksen yhteyttä toisiinsa. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan farmasia opiskelijat kokivat pystyvyysuskomuksensa ja psykolo-gisen joustavuuden taitonsa varsin hyviksi. Saatujen tulosten mukaan opiskelijat kokivat vain vähän tai ei lainkaan uupumusta. Pystyvyys ja psykologinen joustavuus korreloivat tilastollisesti merkitsevästi keskenään. Uupumus oli negatiivisesti yhteydessä pystyvyyteen ja psykologiseen joustavuuteen. Pystyvyysuskomuksilla, psykologisen joustavuuden taidoilla voidaan katsoa olevan merkittävä yhteys farmasia opiskelijoiden hyvinvointiin. Opiskelit jotka kokivat vain vähän uupumuksen tunteita tai eivät lainkaan kokivat pystyvyytensä ja psykologisen joustavuuden taitonsa hyväksi. Saadut tutkimustulok-set ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. Tästä johtuen onkin merkitsevää lisätä ymmärrystä pys-tyvyyden ja psykologisen joustavuuden yhteydestä uupumukseen keskinäisistä yhteyksistä ja vielä laa-jemmin niiden yhteydestä hyvinvointiin, jotta opiskelijoiden hyvinvointia voitaisiin paremmin tukea opiskelujen aikana.
This study did focus on examining the pharmacy students of Helsinki University and their own experi-ence of their self -efficacy, psychological flexibility and wellbeing through exhaustion. This study also focused on the connections of self-efficacy believes, psychological flexibility skills and exhaustion. The research material used in this study was prepared by the HowULearn survey that is prepared be re-search and development unit (YTY) of the university of Helsinki. The first research question examined pharmacy student’s own experience of their psychological flexi-bility, self- efficacy and experience of exhaustion. Answers to the first research question were found by using frequency analysis and basic numbers such as mode and median. The normality of the used data was tested whit Kolmogrov-sminov test. The second research question examined the connections between oself -efficacy, psychological flexibil-ity and exhaustion. Answers to this second research question were found by using correlation analysis and regression analysis. According to the results obtained in this research pharmacy students experienced having good psychological flexibility skills and experienced good self-efficacy believes. Better self-efficacy believes and better skills in psychological flexibility associated whit low exhaustion or no exhaustion at all and vice versa. Self -efficacy believes, skills in psychological flexibility seem to have an important connection to the well-being of pharmacy students. For this reason it is important to increase understanding of the relationships between self-efficacy, psychological flexibility and experience of exhaustion on students.
Keyword(s): Pystyvyysuskomukset psykologinen joustavuus hyvinvointi


Files in this item

Files Size Format View
Gradu Venla Savolainen 13.9.2021.pdf 1.518Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record