Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ydinenergiahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnit : monitahoarviointi menettelyn tavoitteista ja toimeenpanosta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-11-02T15:26:59Z
dc.date.available 2021-11-02T15:26:59Z
dc.date.issued 2021-11-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38383
dc.title Ydinenergiahankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnit : monitahoarviointi menettelyn tavoitteista ja toimeenpanosta fi
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Palander, Salla
dct.issued 2021
dct.abstract Tutkielma tarkastelee ydinenergiahankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä. Tavoitteena on selvittää eri sidosryhmien näkemyksiä menettelyn tavoitteista ja toimeenpanosta. Ydinenergian suosio on ollut kasvussa viime vuosina ilmastonmuutokseen liittyvän huolen ja huoltovarmuuden takia, mutta aihe jakaa edelleen mielipiteitä. Aiheen poliittisuuden takia tutkielman laajana metodologisena viitekehyksenä toimii monitahoarviointi. Monitahoarviointi on arviointitutkimuksen lähestymistapa, jonka lähtökohtana on ajatus siitä, että eri sidosryhmät arvioivat politiikkatoimen tai organisaation vaikuttavuutta eri kriteerien perusteella. Tutkielmassa eritellään aiemman kirjallisuuden perusteella neljä eri menettelyn tavoitetta eli arvioinnin osa-aluetta. Tavoitteiden kohdalla käsitellään sekä niiden sisäistä monitulkintaisuutta että niiden keskinäisiä painoarvoja. Arvioinnin osa-alueet ovat varovaisuusperiaatteen toteutuminen, osallistuminen, tehokkuus sekä riippumattomuus. Toimeenpanon kannalta varovaisuusperiaatteen tulkinta ohjaa menettelyn sisällön laajuutta ja yksityiskohtaisuutta. Osallistumisen toimeenpano vaikuttaa sisällön lisäksi menettelyn hyväksyttävyyteen. Tehokkuutta lähestytään erityisesti vaihtokauppana varovaisuusperiaatteen ja osallistumisen lisäämiselle. Tutkielman yhteydessä riippumattomuus liittyy työ- ja elinkeinoministeriön asemaan ydinenergiahankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen yhteysviranomaisena. Tutkielman aineisto koostuu yhdeksästä ydinenergia-alalla ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyiden kanssa työskennelleen asiantuntijan haastattelusta. Haastateltavat ovat työskennelleet viranomaistehtävissä, ydinenergia-alan yrityksissä, ympäristöjärjestöissä, kuntapolitiikassa ja tutkimuksen parissa. Haastatteluita analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Suurin osa haastateltavista oli tyytyväisiä nykyisen menettelyn laatuun ja työ- ja elinkeinoministeriön toimintatapoihin. Eri sidosryhmien väliltä löytyi kuitenkin eroja varovaisuusperiaatteen, osallistumisen laajuuden ja tehokkuuden painottamisessa, minkä lisäksi näkökulmat toimeenpanon onnistumisesta vaihtelivat. Myös suhtautuminen työ- ja elinkeinoministeriön riippumattomuuteen vaihteli haastateltavien välillä organisaatiotaustan mukaisesti. Kriittisimpiä menettelyn nykyistä toimeenpanoa kohtaan olivat ympäristöjärjestöjen edustajat, jotka kannattivat menettelyn laajentamista ja osallistumismahdollisuuksien syventämistä sekä pitivät työ- ja elinkeinoministeriön roolia epäsopivana. Tämä heijastaa aikaisempien tutkimusten tuloksia, joissa erityisesti ydinenergiaa vastustavat tahot kokevat menettelyt liian keveinä ja epäoikeudenmukaisina. Menettelyn laajuuden hallinta ja tuotetun materiaalin luettavuus nostettiin kuitenkin ongelmaksi lähes kaikkien haastateltujen toimesta. Tulokset vahvistavat osittain myös aiemmassa tutkimuksessa havaitun ristiriidan varovaisuusperiaatteen toteuttamisen ja tehokkuuden välillä. fi
dct.subject ympäristövaikutusten arviointi
dct.subject ydinenergia
dct.subject monitahoarviointi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Virtanen, Turo
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:262f1229-7657-47e8-9a75-cf7ed41ec68d
dct.subject.YSOFI ympäristövaikutusten arviointi und
dct.subject.YSOFI ydinenergia und
dct.subject.YSOFI monitahoarviointi und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-09-30 16:28:07:832
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202111023960
dct.alternative Environmental Impact Assessments of Nuclear Projects : A Multiple-Constituency Approach to the Objectives and Implementation of the Procedure en
ethesis.facultystudyline Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja fi
ethesis.facultystudyline Study Line for Administration and Organisations en
ethesis.facultystudyline Linjen för forskning i administration och organisation sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_730029
ethesis.mastersdegreeprogram Yleinen valtio-oppi fi
ethesis.mastersdegreeprogram Political Science en
ethesis.mastersdegreeprogram Allmän statslära sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_03629

Files in this item

Files Size Format View
Palander_Salla_tutkielma_2021.pdf 620.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record