Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Change and path dependence in entrepreneurial ecosystems : Comparison of emerging bioeconomy in two Finnish case regions

Show full item record

Title: Change and path dependence in entrepreneurial ecosystems : Comparison of emerging bioeconomy in two Finnish case regions
Author(s): Tala, Mika Samuel
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in Social Research
Specialisation: Sociology
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Ennennäkemättömät ympäristöhaasteet edellyttävät uusia yrittäjiä, jotka kehittävät disruptiivisia ideoita, tuotteita ja palveluita. Kyseiset yrittäjät ovat yhä riippuvaisempia ympäröivästä kontekstistaan ja muista lähiympäristön toimijoista. Tätä taustaa vasten tämä tutkimus keskittyi biotalouden yrittäjyysekosysteemien syntymiseen kahdella Suomen alueella: Lahdessa ja Tampereella, ja tutki alueellisia eroja yrittäjyysekosysteemien synnyssä, kehityksessä ja legitimiteetissä. Tämä tutkimus perustui iteratiiviseen teorian kehittelyprosessiin. Spigelin relationaalista näkökulmaa yrittäjyysekosysteemin attribuutteihin käytettiin pääasiallisena ohjaavana näkökulmana. Integroiva kirjallisuuskatsaus käsitteellisti ja syntetisoi aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Menetelmänä käytettiin vertailevaa tapaustutkimusta ja tapausalueet valittiin teoreettisen merkityksen perusteella. Primäärinen tutkimusdata koostui 21 haastattelusta, jotka analysoitiin temaattisilla analyyseillä. Tulokset havainnollistivat vastakkaisia kehityspolkuja ekosysteemien syntymiselle: Lahden ekosysteemi syntyi vakiintuneista ja ylläpidetyistä järjestelyistä, kun taas Tampereen ekosysteemi nousi muutosprosesseista; muutos vaikutti olevan helpointa niillä kaupungin alueilla, jotka eivät kärsi polkuriippuvaisista järjestelyistä. Tulokset haastavat yrittäjyysekosysteemien tavanomaiset evoluutiomallit ja alhaalta ylöspäin suuntautuvat mallit. Mikäli ekosysteemi onnistutaan toteuttamaan muutosprosessina, tämä voi mahdollisesti lyhentää ekosysteemin kehitysaikaa. Lisäksi eri ekosysteemeillä oli erilaiset vaikutukset legitiimiyteen. Yhteenvetona voidaan todeta, että julkisella sektorilla ja tutkimuslaitoksilla voisi olla merkittävämpi rooli biotalouden yrittäjyysekosysteemien kehittämisessä ja he voisivat pyrkiä osallistavampaan yhteistyöprosessiin. Yrittäjyysekosysteemien muutoksen ja polkuriippuvuuden dikotomia perustui alustaviin luokituksiin, joita voidaan elaboroida tulevissa tutkimuksissa ja laajemmilla empiirisillä aineistoilla.
Unprecedented environmental challenges require new entrepreneurs who develop disruptive ideas, products and services. These entrepreneurs are becoming increasingly dependent on their surrounding context and the other actors situated within this context. Against this background, this research focused on the emergence of bioeconomy entrepreneurial ecosystems in two Finnish regions: Lahti and Tampere, and investigated regional differences in entrepreneurial ecosystem emergence, evolution and legitimacy. This research was based on an iterative process of theory elaboration. Spigel’s relational perspective to entrepreneurial ecosystem attributes was used as the main guiding perspective. An integrative literature review conceptualized and synthesized literature around the topic. A comparative case study design was applied, and case regions were selected based on theoretical relevance. The primary data consisted of 21 interviews which were analyzed using thematic analyses. The results showed contrasting development paths for ecosystem emergence: the Lahti ecosystem was emerging from established and maintained arrangements, whereas the Tampere ecosystem was emerging from change processes; the change seemed to be easiest for those areas within cities that do not suffer from path-dependent arrangements. The findings challenge standard evolutionary models and bottom-up models of entrepreneurial ecosystems. When successful, changing ecosystems could potentially reduce the timespan for ecosystem development. Moreover, different ecosystems had different implications for legitimacy. In conclusion, the public sector and research institutions should play a more prominent role in the development of entrepreneurial ecosystems in the bioeconomy and work towards a more inclusive collaborative process. Nonetheless, the dichotomy between change and path dependence in entrepreneurial ecosystems was based on preliminary categorizations that can be elaborated in further study and broader empirical data.
Keyword(s): entrepreneurship entrepreneurial ecosystem regional development governance bioeconomy sustainability yrittäjyys yrittäjyysekosysteemi aluekehitys hallinta biotalous kestävyys yrittäjyys yrittäjyysekosysteemi aluekehitys hallinta biotalous kestävyys


Files in this item

Files Size Format View
Tala_Mika_tutkielma_2021.pdf 1.086Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record