Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Universitetsstuderandes upplevelser av inverkan av en ACT-baserad kurs på välmående och lärande

Show full item record

Title: Universitetsstuderandes upplevelser av inverkan av en ACT-baserad kurs på välmående och lärande
Author(s): Österholm, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master 's Programme in Neuroscience
Specialisation: Subject teacher in Biology
Language: Swedish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Study-related burnout is a growing problem among university students. Study-related burnout is defined by exhaustion related to studying, a cynical attitude towards studying and feelings of inadequacy. Burnout can be caused by an overtaxing workload and by a lack of personal, social, or material resources. Stress is a natural part of life, but chronic stress can lead to illness and burnout. Students experience stress in their studies and interventions aiming to reduce stress and prevent burnout are therefore necessary. Psychological flexibility increases wellbeing and prevents burnout and is also related to enhanced learning. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is focused on improving psychological flexibility. Good study skills can also prevent burnout. The aim of this study was to examine university students’ experiences of an online ACT-based intervention that aims to increase psychological flexibility and enhance wellbeing and learning. The aim was also to compare the experiences of two groups of students based on their change in study-related burnout during the course. The participants wrote reflective diaries that were qualitatively analyzed using inductive category development and categories that describe students’ experiences of the intervention were formed. The result of this study shows that students had benefited from the course and described effects on both wellbeing and learning. Students in both study groups experienced effects on wellbeing and learning. The importance of peer-support during studying was discussed, which highlights the need for support from peers who experience similar difficulties and concerns. There were also mentions of negative experiences which the students gave as explanations to why a part of the course had not been effective in enhancing their wellbeing and learning. These categories were more often discussed by students whose risk for burnout had increased during the course. Several categories under the themes of positive experiences of effects on wellbeing and learning were more often discussed by students whose risk for burnout had decreased during the course. The result of this study shows that the ACT-based intervention can be regarded as effective in improving wellbeing and studying, and experiences of the intervention were in general positive. Integration of similar interventions in study programs would be beneficial.
Studieutmattning bland universitetsstuderande är ett växande problem. Studieutmattning definieras i tre dimensioner: utmattning relaterad till studier, cynism gentemot studierna och studerandet samt känslor av otillräcklighet. Utmattning kan uppstå som följd av en för stor arbetsmängd och saknad av personliga, sociala eller materiella resurser. Stress är en naturlig del av livet, men långvarig kronisk stress kan leda till ohälsa och utmattning. Studerande upplever stress i sina studier och därför är interventioner för att minska stress och förebygga välmående nödvändiga. Psykologisk flexibilitet ökar välmående och förebygger utmattning och har även kopplats till bättre lärande. För att öka psykologiska flexibiliteten används bl.a. Acceptance and Commitment Therapy (ACT). God studieteknik kan även förebygga risken för utmattning. Syftet med denna studie var att beskriva universitetsstuderandes upplevelser av en webbaserad ACT-intervention med målet att öka psykologiska flexibiliteten och därmed välmående och lärande. Resultaten för två undersökningsgrupper, som delats in enligt risk för utmattning, jämfördes. Reflekterande texter som deltagarna skrivit analyserades kvalitativt med hjälp av induktiv kategoriutveckling och kategorier formades som beskriver studerandes upplevelser av kursen. Undersökningen visade att studerande hade haft nytta av kursen och beskrev upplevelser om både ökat välmående och lärande. Studerande i båda undersökningsgrupperna upplevde att kursen förbättrat välmående och lärande. De studerande beskrev allt som allt flera positiva upplevelser om kursens inverkan på välmående jämfört med lärande. Kamratstödets betydelse i studierna förekom frekvent i analysen, vilket understryker behovet av stöd från andra som upplever liknande bekymmer. I texterna framkom även negativa upplevelser som studerande gav som förklaring ifall de ansett att ett av kursens delområden inte varit effektivt i att främja välmående och lärande. Dessa kategorier diskuterades mera av studerande vars risk för utmattning ökat under kursen. Kategorier under teman positiva upplevelser av effekter på välmående och lärande diskuterades oftare av studerande vars risk för utmattning minskat under kursen. Undersökningens resultat tyder på att denna intervention, som baserar sig på ACT, upplevdes effektiv och erfarenheterna av kursen var i allmänhet positiva. Det vore nyttigt att integrera liknande interventioner i studieprogram.
Keyword(s): Acceptance and Commitment Therapy universitetsstuderande välmående lärande studieutmattning ACT-interventioner webbkurs


Files in this item

Files Size Format View
Osterholm_Kaisa_gradu_2021.pdf 552.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record