Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Climate change adaptation in Southeast Asia : – a systematic mapping of the Asian Development Bank’s projects in 2016-2020

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-12-08T07:37:43Z
dc.date.available 2021-12-08T07:37:43Z
dc.date.issued 2021-12-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38713
dc.title Climate change adaptation in Southeast Asia : – a systematic mapping of the Asian Development Bank’s projects in 2016-2020 en
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Vo, Quynh Le
dct.issued 2021
dct.abstract Kiinnostus ilmastonmuutokseen sopeutumista kohtaan on lisääntynyt viime vuosina sekä tutkimus- että politiikkakontekstissa ilmastonmuutoksen vaikutusten tullessa yhä selvemmiksi. Vaikka Kaakkois-Aasian haavoittuvuus ilmastonmuutoksen vaikutuksille on yksi maailman korkeimpia, kokonaisvaltaista seurantaa siitä, miten alueen maat ja yhteisöt sopeutuvat ilmastonmuutokseen ei ole vielä tehty. Käytän tutkielmassani sopeutumistutkimukselle kehitettyä systemaattista katsausmenetelmää kartoittamaan Aasian kehityspankin Kaakkois-Aasian projekteista vuosina 2016-2020 löytyneitä ilmastonmuutokseen sopeutumistoimia. Tuloksistani käy ilmi, että lähes viidesosa Aasian kehityspankin Kaakkois-Aasian sopeutumisprojekteista toimeenpannaan Kambodžhassa. Vähiten projekteja löytyi Thaimaasta ja Timor- Lestestä. Yleisesti ottaen tarkastelemani projektit olivat varsin linjassa globaalien sopeutumistrendien kanssa. Tulvat, kuivuus, myrskyt ja muut rankat sadeilmiöt olivat ilmastouhat, joihin vastattiin useimmiten sekä tarkastelemissani projekteissa että YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen rahastojen projekteissa ja akateemisista julkaisuista identifioiduissa sopeutumistoimissa. Myös sektorit ja toimijat, joihin sopeutumistoimet liittyivät, olivat monenkeskisille rahoitusinstituutioille tyypillisiä, keskittyen maatalous- ja vesisektoreihin sekä kansallisiin ja paikallisiin hallintoihin ja maanviljelijöihin. Valmiuksien kehittäminen oli kaikista yleisin sopeutumistoimi, mikä viittaisi siihen, että Aasian kehityspankin toimeenpanemat sopeutumistoimet ovat yhä varsin alkuvaiheessa useimmissa Kaakkois-Aasian maissa. Näiden Kaakkois- Aasian ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvien tulosten lisäksi tutkielmani osoittaa myös, että systemaattinen katsaus soveltuu metodina monenkeskisten kehityspankkien toimeenpanemien ilmastonmuutokseen sopeutumistoimien seurantaan. Edellytyksenä tälle on kuitenkin riittävän informaation saatavuus relevanteista projekteista. fi
dct.abstract As the effects of climate change have become increasingly more visible in recent years, interest in climate adaptation has grown in both research and policy contexts. However, although Southeast Asia is one of the regions most vulnerable to climate change impacts, there has not yet been an effort to comprehensively track how Southeast Asian countries and communities are adapting to climate change. I apply a systematic review methodology developed for adaptation research to map adaptation responses identified in the Asian Development Bank’s (ADB) projects in Southeast Asia in 2016-2020. My results show that close to a fifth of the ADB’s adaptation projects in Southeast Asia is implemented in Cambodia, while Thailand and Timor-Leste are the least covered countries. In general, the characteristics of my examined projects are relatively similar to global adaptation trends. Flooding, drought, storms, and other heavy rainfall events are the most frequently addressed climate hazards by both the projects I examined as well as by UNFCCC climate fund projects and by adaptation responses documented in scientific papers. The sectors addressed and actors targeted by ADB projects were also typical to multilateral funding institutions, focusing on the agricultural and water sectors as well as national and local governments and farmers. Capacity building was the most frequent adaptation response category, indicating that adaptation implementation as delivered by the ADB is still in a relatively early phase in most Southeast Asian countries. In addition to results related to climate adaptation in Southeast Asia, I also demonstrate the applicability of a systematic review methodology for tracking climate change adaptation responses implemented by multilateral development banks, given sufficient information is made available on relevant projects. en
dct.subject Climate change adaptation
dct.subject Southeast Asia
dct.subject systematic mapping
dct.subject Asian Development Bank
dct.subject adaptation tracking
dct.subject international development projects
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Janne Hukkinen und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:663c3160-235e-4f0b-a2d6-32ff2a6d43e5
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-10-06 12:00:46:088
ethesis.principalprofessor Janne Hukkinen und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202112084174
dct.alternative Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kaakkois-Aasiassa : – systemaattinen kartoitus Aasian kehityspankin projekteista vuosina 2016-2020 fi
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys fi
ethesis.facultystudyline Global Sustainability en
ethesis.facultystudyline Global hållbarhet sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_115
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Vo_QuynhLe_thesis_2021.pdf 1.472Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record