Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Rauhaa ja hyvää mieltä luonnosta : Nuorten kuvia ja kirjoituksia mieleenpainuvista luontokokemuksista

Show full item record

Title: Rauhaa ja hyvää mieltä luonnosta : Nuorten kuvia ja kirjoituksia mieleenpainuvista luontokokemuksista
Author(s): Peura, Saana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Kiinnostus luonnon tarjoamia hyvinvointipalveluita kohtaan on kasvanut samalla kun kaupungistunut elämäntapa on vähentänyt ihmisten kontakteja luontoon. Tutkimuksissa on todettu luonnon tuottavan hyvinvointia ja terveyttä monin eri tavoin: luonnossa oleskelu muun muassa elvyttää stressistä, nostaa mielialaa ja parantaa keskittymiskykyä. Luonnonympäristöt kannustavat liikkumaan ja tarjoavat tilaisuuksia sekä sosiaaliselle kanssakäymiselle että omaan rauhaan vetäytymiselle. Lapsuuden ja nuoruuden luontokokemukset rakentavat empaattista suhdetta luontoon ja voivat lisätä ympäristövastuullista käyttäytymistä. Nuoruudessa luontokontaktit kuitenkin usein vähenevät. Myönteisten luontokokemusten mahdollistaminen onkin tärkeää nuoruudessa ja nuorten kokemusmaailman tunteminen on tässä avuksi. Tutkielmassa selvitetään, millaisia asioita nuoret kuvaavat mieleenpainuvina luontokokemuksina sekä millaisia hyvinvointivaikutuksia he liittävät näihin kokemuksiin. Tutkielma on osa monitieteistä NATUREWELL-tutkimushanketta (Luonnon virkistyskäytön terveys- ja hyvinvointivaikutukset – tutkimus kaupunkilaisnuorista). Tutkimuksen aineistona käytetään 9-luokkalaisten nuorten tekemiä kuvataiteen töitä ja niihin liittyviä kirjoituksia (n=21), joissa he kuvaavat mieleenpainuvia luontokokemuksiaan. Aineisto kerättiin lahtelaisesta yläkoulusta keväällä 2020. Kuva-tekstiaineisto on analysoitu tulkitsevaa fenomenologista analyysiä käyttäen. Tulokset osoittavat, että mieleenpainuvia luontokokemuksia syntyy monenlaisissa tilanteissa, mutta lähes kaikki osallistujat toivat esiin luonnon vaikutuksia hyvinvointiinsa. Kokemusten yleisimpiä teemoja olivat luonnossa rauhoittuminen ja mielialan nousu, minkä lisäksi useat osallistujat nostivat esiin luonnon kauneuden. Luonto toimi nuorille niin turvan antajana ja pakopaikkana kuin virkistyksen lähteenä ja liikuntaympäristönä. Puolet kokemuksista sijoittui osallistujien lähiluontoon, puolet matkoille muualle Suomeen, ulkomaille tai mökille. Nuorten valokuvat, maalaukset, piirustukset ja kollaasit korostivat usein kokemuksen visuaalista puolta kuvaamalla kokijan perspektiivistä avautuvan laajan maiseman. Kuvatut ympäristöt olivat metsiä, rantoja, vesistöjä, vuoria, vaaroja ja soita. Tulosten perusteella kaikilla tutkimukseen osallistuneilla nuorilla on luonnosta myönteisiä kokemuksia, jotka kannustavat heitä hakeutumaan luontoon jatkossakin. He löytävät luonnosta niin psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia kuin henkisiä hyvinvointivaikutuksia ja viittaavat usein niihin perustellessaan, miksi viettävät mielellään aikaa luonnossa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää nuorille suunnattuja luontoaktiviteetteja, ympäristökasvatusta ja hyvinvoinnin interventioita suunniteltaessa. Kielteisesti luontoon suhtautuvien nuorten luontokokemukset olisivat tärkeä jatkotutkimuksen aihe.
Interest in the ecosystem services and the well-being provided by nature has grown while the urbanized way of life has reduced contact between humans and nature. Studies have found that nature supports well-being and health in several ways: spending time in nature relieves stress, lifts mood and improves concentration, among other things. Natural environments encourage physical activity and provide opportunities for both social interaction and self-reflection. Nature experiences during childhood and adolescence help to build an empathetic relationship with nature and may promote environmentally responsible behavior. In adolescence, however, contact with nature often decreases. To facilitate positive nature experiences to adolescents, understanding how they experience spending time in nature can help. This thesis examines how adolescents describe their memorable nature experiences and the well-being impacts they associate with these experiences. The thesis is part of the multidisciplinary research project NATUREWELL (The health and well-being impacts of outdoor recreation – study on urban youth). The research data consists of pictures and writings (n=21) by adolescents aged 15-16 years, in which they describe their memorable nature experiences. The data was collected from a secondary school in Lahti, Finland in spring 2020. The research material has been analyzed using interpretative phenomenological analysis. The results show that memorable nature experiences arise in a wide range of situations, but almost all participants highlighted the effects of nature on their well-being. The most common themes of the experiences were calming down in nature and uplifted moods, while several of the participants also highlighted the beauty of nature. Nature served both as a refuge and as a source of recreation for them. Half of the experiences had taken place in the nearby nature of the participants, half on trips elsewhere in Finland, abroad or at summer cottages. Photographs, paintings, drawings and collages by the participants often highlighted the visual aspect of the experience by depicting vast landscapes unfolding from the viewer's perspective. The described environments were forests, beaches, lakes, mountains and swamps. Based on the results, all the participants of the study have positive experiences of nature. They perceive psychological, physical, social and mental well-being effects in nature and often refer to them when justifying why they like to spend time in nature. The results of the study can be used in the planning of nature activities, environmental education and well-being interventions for adolescents. The nature experiences of adolescents with a negative attitude towards nature are an important subject for further research.
Keyword(s): luontokokemus luonnon virkistyskäyttö hyvinvointi nuoret kuva-avusteiset menetelmät tulkitseva fenomenologinen analyysi


Files in this item

Files Size Format View
Peura_Saana_maisterintutkielma_2021.pdf 1.413Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record