Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

A single LSD injection has a negligible effect on sucrose binge drinking in mice

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-12-08T07:39:29Z
dc.date.available 2021-12-08T07:39:29Z
dc.date.issued 2021-12-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38719
dc.title A single LSD injection has a negligible effect on sucrose binge drinking in mice en
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Enberg, Emma
dct.issued 2021
dct.abstract Kiinnostus käyttää psykedeelejä, kuten lysergihapon dietyyliamidia (LSD) ja psilosybiiniä, erinäisten psykiatristen sairauksien hoidossa ei ole jättänyt huomiotta päihteiden väärinkäyttöä. Tutkimukset ovat osoittaneet alustavia positiivisia vaikutuksia LSD:n käyttämisessä erinäisten addiktioiden, kuten kokaiini-, nikotiini- ja alkoholiriippuvuuksien hoidossa. LSD:n on raportoitu auttaneen joitain alkoholismista kärsiviä pysymään raittiina jopa 6-12 kuukautta yksittäisen LSD annoksen jälkeen. Valitettavasti näitä tuloksia on hankala tulkita, ja vaikutusten taustalla olevat mekanismit tunnetaan huonosti. Tutkimme hiirimallimme avulla, kuinka yksittäinen LSD annos vaikuttaa ahmimiskäyttäytymiseen. Käytimme sukroosiliuosta ahmivaa eläinmallia palkkionottamiskäyttäytymisen mallintamiseen, mikä on yksi addiktioihin liittyvän käyttäytymisen tunnusmerkeistä. Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää vaikuttaako LSD palkkionottamiskäyttäytymiseen, ja siten mahdollisesti aivojen palkkiojärjestelmään. LSD -annostelu (0,05 ja 0,1 mg/kg, i.p.) vähensi akuutisti sukroosiliuoksen ahmimiskäyttäytymistä, mutta vaikutus loppui viikon kuluessa. Tästä havaitusta akuutista vaikutuksesta huolimatta erot ryhmien välillä eivät olleet tilastollisesti merkittäviä. Täten oletettiin, että nettovaikutukset aivojen palkkiojärjestelmään ovat epätodennäköisiä. Kuitenkin pelkän i.p. injektion (10 ml/kg) havaittiin vaikuttavan veden juomiseen. Havaitsimme merkittävän piikin veden juonnissa injektointipäivänä, mikä palautui normaalitasolle jo seuraavaan päivään mennessä. Nämä tulokset johtivat jatkotutkimukseemme, jossa osoitettiin injektion aiheuttavan piikin vedenjuontiin riippumatta siitä, injektoidaanko saliinia vai LSD:tä. Tätä vaikutusta ei enää havaittu, mikäli injektioita annettiin perättäisinä päivinä, mutta jopa yhden tai kahden päivän väli injektioiden välillä riitti palauttamaan injektion aiheuttaman piikin vedenjuontiin. Koska onnistuimme poistamaan vedenjuontiin aiheutuneen vaikutuksen toistetuilla saliini-injektioilla, eikä vaikutus palautunut injektoitaessa LSD:tä, voimme todeta, että vaikutus liittyi injektiotoimenpiteeseen. Keskeisin havaintomme tässä tutkimuksessa oli, ettei LSD:llä ole merkittävää akuuttia vaikutusta sukroosiliuoksen ahmimiskäyttäytymiseen tässä hiirimallissa. und
dct.abstract The growing interest towards psychedelics such as lysergic acid diethylamide (LSD) in treating a plethora of psychiatric disorders has not overlooked the treatment of substance abuse disorders. Current data show preliminary positive results in using LSD in treating different types of substance abuse disorders, including cocaine, nicotine and alcohol addictions. Regarding alcoholism, LSD has been reported to produce abstinence from alcohol for up to 6-12 months following only one LSD session in some patients. Unfortunately, these results are complicated to decipher, and the underlying mechanisms are largely unknown. In our mouse model we studied how a single LSD injection affects binge drinking behavior. We used sucrose binge drinking to model reward-taking behavior, which is one of the hallmark behaviors related to addictions. Our research was conducted to see if LSD induces its previously observed effects on binge drinking by affecting reward-taking behavior and thus possibly inducing changes in the reward system. LSD treatment (0.05 and 0.1 mg/kg, i.p.) acutely reduced sucrose binge drinking behavior, but the behavior also returned to the prior levels within one week. Despite the apparent acute decrease in binge drinking behavior, the differences between the treatments were not statistically significant. Therefore, also gross changes in the reward system were considered unlikely. However, the mere i.p. injection (10 ml/kg) induced an unexpected effect on water intake. We observed a significant peak in water intake on the injection day, that then returned to previous levels by the following day. These results prompted our follow-up study, which showed that an injection, be it saline or LSD, caused this peak in water intake. These effects were diminished if injections were given on consecutive days, but even a day or two between was sufficient to re-induce an increase in water ingestion again. Since we were able to remove the aforementioned effects on water intake with repeated saline injections and they did not return when LSD was given, we concluded that they can be attributed to the injection procedure. Our main finding was that a single LSD injection does not have any significant acute effect on sucrose binge drinking behavior in this mouse model. und
dct.subject LSD
dct.subject psykedeelit
dct.subject psychedelics
dct.subject ahmimiskäyttäytyminen
dct.subject binge-drinking
dct.subject reward system
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng und
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Esa Korpi, Lauri Elsilä und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e7e6aaa2-ec80-41b4-a1ba-88f806d614f4
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-10-15 12:37:14:216
ethesis.principalprofessor Juha Voipio und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202112084180
dct.alternative Yksittäisellä LSD injektiolla on vähäinen vaikutus sukroosiliuoksen ahmimiseen hiirillä fi
ethesis.facultystudyline Neurotiede fi
ethesis.facultystudyline Neuroscience en
ethesis.facultystudyline Neurovetenskap sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_128
ethesis.mastersdegreeprogram Neurotieteen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Neuroscience en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i neurovetenskap sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_004

Files in this item

Files Size Format View
Enberg_Emma_tutkielma_2021.pdf 980.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record