Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Life on the Streets: An Ethnographic Study of Homeless Substance Users’ Lives in Helsinki

Show full item record

Title: Life on the Streets: An Ethnographic Study of Homeless Substance Users’ Lives in Helsinki
Author(s): Pulliainen, Merja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in Contemporary Societies
Specialisation: Social and Public Policy
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Asunnottomuus on yksi suomalaisen yhteiskunnan haastavimmista ongelmista. Asunnottomuutta on luonnehdittu myös viheliäiseksi ongelmaksi sen monimuotoisuuden ja ilmiön pysyvyyden vuoksi. Pitkäjänteisen asunnottomuustyön ja asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävien toimenpideohjelmien ansiosta asunnottomuus on laskenut Suomessa merkittävästi viime vuosikymmeninä. Toimenpiteistä huolimatta asunnottomuusongelmaa ei ole kyetty kuitenkaan täysin ratkaisemaan ja Suomessa elää edelleen tuhansia asunnottomia henkilöitä. Suomessa asunnottomuusilmiötä on pyritty selittämään sekä ihmisten henkilökohtaisilla ominaisuuksilla että rakenteellisilla tekijöillä. Ihmisen henkilökohtaisina, yksilöllisinä tekijöinä esiin nostetaan yleensä päihde- ja mielenterveysongelmat, muutokset perhe- ja parisuhteissa, vuokravelat ja ylivelkaantuneisuus. Suomessa merkittävin rakenteellinen tekijä asunnottomuudelle on kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittämättömyys ja puute. Kohtuuhintaisista asunnoista on pula varsinkin pääkaupunkiseudulla, jonne asunnottomuus keskittyy. Tässä etnografisessa tutkimuksessa asunnottomuutta lähestytään tarkastelemalla kahden asunnottoman päihdeongelmaisen miehen elämää ja heidän kokemuksiaan asunnottomuudesta Helsingissä. Tutkimus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osiossa tarkastelun kohteena olivat miesten asunnottomuuspolut ja niihin vaikuttaneet tekijät. Lisäksi tarkastelun kohteena oli koti ja sen merkitys tutkimukseen osallistuneille henkilöille. Tutkimuksen toisessa osiossa tarkastelun kohteena olivat asunnottomien miesten arkielämät ja heidän selviytymisstrategiansa. Tutkimuksen aineisto on kerätty lokakuun 2015 ja maaliskuun 2016 välisenä aikana ja se koostui kentällä tapahtuvasta havainnoinnista ja strukturoimattomista haastatteluista. Aineisto analysoitiin temaattisen analyysin keinoin. Tutkimustulokset osoittavat, että miesten asunnottomuuspolut ovat monimutkaisia ja asunnottomuuden taustalla on monia, sekä yksilöön että yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä. Traumaattisen lapsuus, koulutuksen ja työkokemuksen puute, pienituloisuus, luottotiedottomuus, päihdeongelmat ja sosiaalisten turvaverkkojen puute osaltaan selittävät miesten tämänhetkisiä tilanteita. Tutkimus havainnollistaa, että monet näistä yksilöllisistä tekijöistä liittyvät kuitenkin rakenteellisiin tekijöihin, kuten riittämättömään sosiaaliturvan tasoon ja ongelmiin sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa. Nämä rakenteelliset tekijät, joista merkittävin on kohtuuhintaisten asuntojen puute, myös altistavat jo valmiiksi heikoissa asemissa olevia asunnottomuudelle. Tutkimukseen osallistuneiden miesten käsitykset kodista osoittavat, että asunto itsessään ei ole koti. Joissakin tilanteissa miehet asuivat mieluummin kaduilla, kuin heille osoitetuissa asunnoissa. Varsinaisen kodin puutteessa väliaikaisena kotina voi toimia esimerkiksi rappukäytävä tai vankila. Tutkimuksessa todetaan että, asunnottoman henkilön päivät koostuvat pitkälti yrityksistä tyydyttää perustarpeet. Tämän lisäksi tutkimukseen osallistuneiden miesten päivät koostuvat lisäansioiden hankkimisesta. Tutkimustulokset havainnollistavat, että miesten sosiaaliset kontaktit rajoittuvat ihmisiin, jotka myös käyttävät päihteitä, tai ovat muutoin samassa tilanteessa. Nämä sosiaaliset kontaktit ovat kuitenkin myös väkivallan uhalla sävytettyjä.
Homelessness has been described as a wicked problem due to its complexity and persistence. In the past few decades, Finland has implemented strategies and measures to tackle homelessness and to prevent it. The results have been effective, and homelessness has decreased significantly. However, despite the success of these implementations, there are still thousands of homeless people in Finland who lack a place to call home. As it remains, homelessness is one of the most challenging problems facing Finnish society. In Finland the explanations for the homeless phenomenon have usually wavered between individual characteristics and structural factors. Substance abuse and mental health problems, divorce or a break-up, rent arrears and over-indebtedness are usually highlighted as individual factors for homelessness. In Finland, the most significant structural factor for homelessness is the inadequacy and shortage of affordable rental housing. There is a shortage of affordable housing especially in the Helsinki metropolitan area, where homelessness nationally is concentrated. This ethnographic study approaches the homeless phenomenon in Finland by exploring the daily lives of two homeless men who also suffer from substance use problems. The study is divided into two parts. The first part focuses on the men’s pathways to homelessness and factors that have contributed to these. This is followed by the men’s conceptualisations of home, what it means to them, and how they make home as homeless people. The second part of the results shed light on the men’s survival strategies, daily activities and their encounters with fellow street people. The data, which consists of fieldwork observations and unstructured interviews, were collected between autumn 2015 and winter 2016. Thematic analysis was applied to analyse the data. The results show that the men’s pathways to homelessness are complex, stemming from both individual and structural factors. Troubled childhoods, lack of education and employment, low levels of income, bad credit, lack of supporting social networks and addiction problems contribute to the men’s situations as homeless people. However, this study shows that many of these factors that are usually considered as individual, are actually more connected to structural factors such as insufficient level of social security and inadequate access to social and health care. The study illustrates that people who are in vulnerable positions to begin with, are more likely to be exposed to these structural factors, the main factor being the lack affordable housing. The participants’ conceptualisations of home show that not all housing is considered home. In adverse circumstances home can be for example a staircase or prison. Furthermore, the research findings show that the everyday life of a homeless person is occupied with attempts to meet basic needs such as eating, washing and finding a place to stay. Much of the men’s daily lives are also devoted to making money, which is usually acquired by stealing. The results indicate that the men’s social contacts consist mainly of people who use substances or are otherwise in similar situations, though encounters with fellow people are not always positive and the threat of violence is often present.
Keyword(s): Homelessness marginalisation pathways home substances everyday life ethnography


Files in this item

Files Size Format View
Pulliainen_Merja_Maisterintutkielma_2021.pdf 877.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record