Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Farmaseuttisten palveluiden kehitys suomen apteekeissa

Show full item record

Title: Farmaseuttisten palveluiden kehitys suomen apteekeissa
Author(s): Valve, Kiia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tausta ja tavoitteet: Apteekkien farmaseuttisilla palveluilla on potentiaalia parantaa lääkitysturvallisuutta ja tukea lääkehoidon toteutumista. Apteekkien palvelut ovat kansainvälisesti alikäytetty resurssi tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Tutkielman kirjallisuusosan tavoitteena oli luoda yleiskuva apteekkien farmaseuttisista palveluista Suomessa ja muualla Euroopassa, myös niiden rahoituksesta ja korvattavuudesta. Tutkimusosan ensisijaisena tavoitteena oli tarkastella farmaseuttisten palveluiden kehittymistä Suomen apteekeissa vuosina 2010-2020. Toissijaisena tavoitteena oli tutkia eroja palveluiden tarjoamisessa maakuntien välillä. Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin retrospektiivisenä kuvailevana survey-tutkimuksena, jossa analysoitiin Suomen Apteekkariliiton keräämien toimintakyselyjen aineistoja vuosilta 2010-2020. Maakuntatason tarkastelun ulkopuolelle jätettiin Ahvenanmaa, jotta yksittäisiä apteekkeja ei pystytä tunnistamaan. Aineisto analysoitiin Microsoft Excel -ohjelmalla. Aineistosta tutkittiin kansallisella tasolla farmaseuttisia palveluita vuosittain tarjoavien apteekkien määriä ja farmaseuttisten palveluiden vuosittaisia asiakasmääriä. Maakuntatasolla on esitetty lääkityksen tarkistuksen, lääkehoidon arvioinnin, lääkehoidon kokonaisarvioinnin ja inhalaation tarkistus -palvelun vastaavat tiedot keskiarvoina vuosilta 2017-2020. Tulokset ja johtopäätökset: Yleisin ja asiakasmäärältään suurin apteekkien tarjoama farmaseuttinen palvelu oli koneellinen annosjakelu. Lääkityksen tarkistus oli toiseksi yleisin ja käytetyin farmaseuttinen palvelu. Palveluiden tarjoaminen ja asiakasmäärät olivat kokonaisuutena nousseet tarkasteluajanjaksolla suomalaisissa apteekeissa. Manuaalisen annosjakelun tarjoaminen ja asiakasmäärät vähenivät tarkastelujaksolla selvästi. Maakuntien välillä oli eroja palveluiden yleisyydessä ja asiakasmäärissä. Aineistosta oli erotettavissa maakuntia, joissa palveluita tarjottiin muita vähemmän, kuten Lappi. Palveluiden tarjoamisen yleisyys ja asiakasmäärät vaihtelivat maakuntien sisällä. Yksittäisten apteekkien asiakasmäärät vaikuttivat paljon maakuntien keskiarvoihin, joten maakuntien keskiasiakasmäärät eivät kuvanneet maakuntien onnistumista palveluiden vakiinnuttamisessa. Farmaseuttiset palvelut koneellista annosjakelua lukuun ottamatta eivät ole vakiintuneet käyttöön.
Background and objectives: Pharmaceutical services provided by community pharmacies have the potential to improve medication safety and support the implementation of rational pharmacotherapy. The pharmaceutical services are internationally an underused resource to support functioning of social and health care services. The literature review of this Master’s thesis provides an overview of pharmaceutical services, - their funding and remuneration. The primary objective of the empirical study was to create an overview of the development of the pharmaceutical services in Finnish community pharmacies in 2010-2020. The secondary objective was to study differences in the service provision between Finnish provinces. Materials and methods: The study was carried out as a retrospective descriptive survey study annually conducted by the Association of Finnish Pharmacies. Åland was excluded from the provincial review so that individual pharmacies could not be identified. The data was analyzed using Microsoft Excel. The number of pharmacies providing pharmaceutical services annually and the annual number of customers using these services were counted at the national level. At the provincial level, the corresponding data for the prescribing review, medication review, comprehensive medication review and assessment of inhalation technique were analyzed for the years 2017-2020. Results and conclusions: The most common service with the highest number of customers was automated dose dispensing. The second most common service was prescription review. As a whole, the provision of services and the number of customers had increased during the study period in Finnish community pharmacies. Manual dose dispensing was a diminishing service. Differences were found between provinces in the prevalence of services and in the number of customers. It was possible to identify provinces with lower service provision activity, such as Lapland. The service provision prevalence and number of customers varied widely within provinces. The number of customers for a certain service in an individual pharmacy had a large effect on the provincial average, thus, the average number of customers in the provinces does not reflect the provinces' success in implementation of services. Pharmaceutical services, with the exception of the automated dose dispensing, are not well implemented.
Keyword(s): apteekit farmaseuttiset palvelut lääkehoidon arviointi annosjakelu rahoitus


Files in this item

Files Size Format View
Valve_Kiia_tutkielma_2021.pdf 1.065Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record