Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kilpailukyky peruskoulussa : aineistona alakouluopettajien ryhmäkeskustelut

Show full item record

Title: Kilpailukyky peruskoulussa : aineistona alakouluopettajien ryhmäkeskustelut
Author(s): Penttinen, Anna-Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, nouseeko alakoulunopettajien ryhmäkeskusteluissa esille kilpailukykykäsitteeseen liitettäviä piirteitä. Tarkastelen aihetta kysymällä opettajilta, mihin suuntaan peruskoulu on menossa ja miten opettajat kehittäisivät peruskoulua. Koulutuspolitiikkaa koskevassa puheessa on yleisesti nähtävissä kilpailukykyyn liitettäviä piirteitä ja sitä kuvataan uusliberalistissävytteiseksi. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelin koulutuspolitiikan linjauksia ja -ohjelmia teorian tueksi. Kilpailukyvyn käsitettä kuvataan epämääräiseksi ja monitulkintaiseksi. Ryhmäkeskusteluissa esiintyivät teemat arviointi, mittaaminen ja kehittäminen, mitkä liitetään kilpailukykyyn. Tarkastelin teemojen kautta tutkimusongelmaani. Tutkimus asettuu yleisen- ja aikuiskasvatuksen tutkimuksen alueelle. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin menetelmin. Tutkimusmenetelmänä käytin teemoittelua, jonka avulla analysoin aineistoni. Keräsin aineistoni järjestämällä kaksi ryhmäkeskustelua. Ryhmäkeskusteluihin osallistui kaksi alakoulunopettajista muodostettua ryhmää keväällä 2019. Molemmat alakoulut valikoituivat Uudenmaan alueelta. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten mukaan kilpailukykyä esiintyy alakoulunopettajien ryhmäkeskusteluissa. Kilpailukyky tulee esille alakoulunopettajien ryhmäkeskusteluissa arviointiin ja mittaamiseen painottuvana puheena. Tulokset osoittavat tämän lisäksi, että peruskoulussa yksilöllistäminen on keskeisessä roolissa. Kilpailukyvylle vastaista puhetta ilmeni kehittämistä koskevissa keskusteluissa. Kilpailukykykäsitteen määrittely peruskoulun koulutuksellisessa kontekstissa vaatii jatkotutkimuksia.
Objectives. The purpose of the study is to find out whether the group discussions of primary school teachers features concepts related to competitiveness. I look at the subject by asking teachers what direction comprehensive school is heading towards and how teachers would develop comprehensive school. The discussion on education policy has general features of competitiveness and it is described as neoliberal. In the theoretical framework, I examined the policies and programs of education politics in support of the theory. The concept of competitiveness is described as vague and ambiguous. In the group discussions themes that were mentioned frequently were evaluation, measurement and development. These concepts are related to competitiveness. I looked at my research problem through themes. This research is from the fields of general and adult education research. Methods. The study was carried out using qualitative methods. As a research method, I used thematic analysis. I conducted two group discussion for collecting my data. Two groups of primary school teachers participated in the group discussions in spring 2019. Both primary schools are located in the Uusimaa region. Results and conclusions. The results show that competitiveness emerged in the group discussions of primary school teachers. Competitiveness comes to the fore in the group discussions of primary schools teachers as an emphasis on evaluation and measurement. In addition, the results show that in comprehensive school, individualization plays a key role. The contrary speech of competitiveness emerged in discussions as development. Defining the concept of competitiveness in the educational context of primary school requires further research.
Keyword(s): Kilpailukyky peruskoulu uusliberalismi ryhmäkeskustelu


Files in this item

Files Size Format View
Penttinen_Anna-Riikka_pro_gradu_2021.pdf 1.079Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record