Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kilpailukyky peruskoulussa : aineistona alakouluopettajien ryhmäkeskustelut

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-12-20T13:34:15Z
dc.date.available 2021-12-20T13:34:15Z
dc.date.issued 2021-12-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39004
dc.title Kilpailukyky peruskoulussa : aineistona alakouluopettajien ryhmäkeskustelut fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Penttinen, Anna-Riikka
dct.issued 2021 xx
dct.abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, nouseeko alakoulunopettajien ryhmäkeskusteluissa esille kilpailukykykäsitteeseen liitettäviä piirteitä. Tarkastelen aihetta kysymällä opettajilta, mihin suuntaan peruskoulu on menossa ja miten opettajat kehittäisivät peruskoulua. Koulutuspolitiikkaa koskevassa puheessa on yleisesti nähtävissä kilpailukykyyn liitettäviä piirteitä ja sitä kuvataan uusliberalistissävytteiseksi. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelin koulutuspolitiikan linjauksia ja -ohjelmia teorian tueksi. Kilpailukyvyn käsitettä kuvataan epämääräiseksi ja monitulkintaiseksi. Ryhmäkeskusteluissa esiintyivät teemat arviointi, mittaaminen ja kehittäminen, mitkä liitetään kilpailukykyyn. Tarkastelin teemojen kautta tutkimusongelmaani. Tutkimus asettuu yleisen- ja aikuiskasvatuksen tutkimuksen alueelle. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin menetelmin. Tutkimusmenetelmänä käytin teemoittelua, jonka avulla analysoin aineistoni. Keräsin aineistoni järjestämällä kaksi ryhmäkeskustelua. Ryhmäkeskusteluihin osallistui kaksi alakoulunopettajista muodostettua ryhmää keväällä 2019. Molemmat alakoulut valikoituivat Uudenmaan alueelta. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten mukaan kilpailukykyä esiintyy alakoulunopettajien ryhmäkeskusteluissa. Kilpailukyky tulee esille alakoulunopettajien ryhmäkeskusteluissa arviointiin ja mittaamiseen painottuvana puheena. Tulokset osoittavat tämän lisäksi, että peruskoulussa yksilöllistäminen on keskeisessä roolissa. Kilpailukyvylle vastaista puhetta ilmeni kehittämistä koskevissa keskusteluissa. Kilpailukykykäsitteen määrittely peruskoulun koulutuksellisessa kontekstissa vaatii jatkotutkimuksia. fi
dct.abstract Objectives. The purpose of the study is to find out whether the group discussions of primary school teachers features concepts related to competitiveness. I look at the subject by asking teachers what direction comprehensive school is heading towards and how teachers would develop comprehensive school. The discussion on education policy has general features of competitiveness and it is described as neoliberal. In the theoretical framework, I examined the policies and programs of education politics in support of the theory. The concept of competitiveness is described as vague and ambiguous. In the group discussions themes that were mentioned frequently were evaluation, measurement and development. These concepts are related to competitiveness. I looked at my research problem through themes. This research is from the fields of general and adult education research. Methods. The study was carried out using qualitative methods. As a research method, I used thematic analysis. I conducted two group discussion for collecting my data. Two groups of primary school teachers participated in the group discussions in spring 2019. Both primary schools are located in the Uusimaa region. Results and conclusions. The results show that competitiveness emerged in the group discussions of primary school teachers. Competitiveness comes to the fore in the group discussions of primary schools teachers as an emphasis on evaluation and measurement. In addition, the results show that in comprehensive school, individualization plays a key role. The contrary speech of competitiveness emerged in discussions as development. Defining the concept of competitiveness in the educational context of primary school requires further research. en
dct.subject Kilpailukyky
dct.subject peruskoulu
dct.subject uusliberalismi
dct.subject ryhmäkeskustelu
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Pehkonen, Leila
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:91742e91-67d6-4ddb-a7ed-4ead2bc3abce
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-11-09 09:15:47:801
ethesis-internal.abstract.secondary Objectives. The purpose of the study is to find out whether the group discussions of primary school teachers features concepts related to competitiveness. I look at the subject by asking teachers what direction comprehensive school is heading towards and how teachers would develop comprehensive school. The discussion on education policy has general features of competitiveness and it is described as neoliberal. In the theoretical framework, I examined the policies and programs of education politics in support of the theory. The concept of competitiveness is described as vague and ambiguous. In the group discussions themes that were mentioned frequently were evaluation, measurement and development. These concepts are related to competitiveness. I looked at my research problem through themes. This research is from the fields of general and adult education research. Methods. The study was carried out using qualitative methods. As a research method, I used thematic analysis. I conducted two group discussion for collecting my data. Two groups of primary school teachers participated in the group discussions in spring 2019. Both primary schools are located in the Uusimaa region. Results and conclusions. The results show that competitiveness emerged in the group discussions of primary school teachers. Competitiveness comes to the fore in the group discussions of primary schools teachers as an emphasis on evaluation and measurement. In addition, the results show that in comprehensive school, individualization plays a key role. The contrary speech of competitiveness emerged in discussions as development. Defining the concept of competitiveness in the educational context of primary school requires further research. und
ethesis-internal.abstract.primary Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, nouseeko alakoulunopettajien ryhmäkeskusteluissa esille kilpailukykykäsitteeseen liitettäviä piirteitä. Tarkastelen aihetta kysymällä opettajilta, mihin suuntaan peruskoulu on menossa ja miten opettajat kehittäisivät peruskoulua. Koulutuspolitiikkaa koskevassa puheessa on yleisesti nähtävissä kilpailukykyyn liitettäviä piirteitä ja sitä kuvataan uusliberalistissävytteiseksi. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelin koulutuspolitiikan linjauksia ja -ohjelmia teorian tueksi. Kilpailukyvyn käsitettä kuvataan epämääräiseksi ja monitulkintaiseksi. Ryhmäkeskusteluissa esiintyivät teemat arviointi, mittaaminen ja kehittäminen, mitkä liitetään kilpailukykyyn. Tarkastelin teemojen kautta tutkimusongelmaani. Tutkimus asettuu yleisen- ja aikuiskasvatuksen tutkimuksen alueelle. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin menetelmin. Tutkimusmenetelmänä käytin teemoittelua, jonka avulla analysoin aineistoni. Keräsin aineistoni järjestämällä kaksi ryhmäkeskustelua. Ryhmäkeskusteluihin osallistui kaksi alakoulunopettajista muodostettua ryhmää keväällä 2019. Molemmat alakoulut valikoituivat Uudenmaan alueelta. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten mukaan kilpailukykyä esiintyy alakoulunopettajien ryhmäkeskusteluissa. Kilpailukyky tulee esille alakoulunopettajien ryhmäkeskusteluissa arviointiin ja mittaamiseen painottuvana puheena. Tulokset osoittavat tämän lisäksi, että peruskoulussa yksilöllistäminen on keskeisessä roolissa. Kilpailukyvylle vastaista puhetta ilmeni kehittämistä koskevissa keskusteluissa. Kilpailukykykäsitteen määrittely peruskoulun koulutuksellisessa kontekstissa vaatii jatkotutkimuksia. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202112204376
dct.alternative Competitiveness in comprehensive school : focus group discussions of primary school teachers as research method en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master´s Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Penttinen_Anna-Riikka_pro_gradu_2021.pdf 1.079Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record