Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kohti työelämää : Puhetta yliopiston tuesta autismikirjoon kuuluville opiskelijoille

Show full item record

Title: Kohti työelämää : Puhetta yliopiston tuesta autismikirjoon kuuluville opiskelijoille
Author(s): Porvari, Jaakko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Elämän tärkeät siirtymät vaativat erityistä kykyä suunnistaa muuttuvassa ympäristössä. Nämä siirtymät asettavat haasteita kaikille, mutta vielä erityisesti autismikirjolla oleville henkilöille. Tutkimusten mukaan sekä siirtyminen korkeakoulutukseen että korkeakoulusta työelämään asettavat heille tiettyjä vaikeuksia. Samanaikaisesti korkeakoulutuksen kentällä tavoitellaan diversiteetin edistämistä ja korkeakoulutettujen sujuvampaa työhön siirtymistä. Yliopistojen tuen on havaittu edistävän sekä opintojen etenemistä että opinnoissa tärkeitä taitoja. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus oli tarkastella autismikirjolla olevien opiskelijoiden tukeen liittyvää puhetta yliopistoissa. Tutkimusaineistona oli kuusi haastattelua, joissa haastateltiin kahta urapalveluiden työntekijää, kahta yliopiston opettajaa sekä nykyistä että valmistunutta autismikirjoon kuuluvaa opiskelijaa. Haastattelut olivat osa Improving Employability of Autistic Graduates in Europe (IMAGE) -hanketta. Kuusi haastattelua valittiin tämän tutkielman käyttöön yhdessä hankkeessa mukana olleen tutkijan kanssa. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysin keinoin. Analyysin tuloksena hahmotettiin kolme diskurssia, jotka nimettiin samanlaistamisdiskurssiksi, yksilöllistämisdiskurssiksi sekä individualistiseksi diskurssiksi. Diskurssien asettamat subjektipositiot työhön siirtyvillä autismikirjolla olevilla opiskelijoilla ilmenivät substanssi- ja erityisosaamisen kautta sekä ilman individualistista toimijuutta. Nämä subjektipositiot eivät täysin kohdanneet työnantajien individualistisia odotuksia tai näiden odotusten varaan muotoutunutta tukea.
Important transitions in life require a special ability to navigate in a changing environment. These transitions pose challenges for all people, but especially for people on the autism spectrum. Studies show that both the transition to higher education and from higher education to work pose certain difficulties for them. At the same time, the aim is to promote the diversity of higher education and a smoother work transition. The support of the universities has been found to promote both the progress of studies and skills important in studies. The purpose of this Master’s thesis was to look at speech related to support for students on the autism spectrum at universities. The research material consisted of six interviews in which two career services employees, two university teachers, and both current and graduate students on the autism spectrum were interviewed. The interviews were originally part of the Improving Employability of Autistic Graduates in Europe (IMAGE) project. The six interviews were selected for use in this thesis together with the researcher involved in the project. The research material was analyzed by discourse analysis. As a result of the analysis, three discourses were outlined, which were named similarization discourse, individualization discourse, and individualistic discourse. The subject positions of students on the autism spectrum transitioning to work, were outlined through substance- and special skills and without individualistic agency. These subject positions did not fully meet the individualistic expectations of employers, or the support formed based on these expectations.
Keyword(s): Autismikirjo tuki korkeakoulutus työelämäsiirtymä diskurssianalyysi subjektipositio


Files in this item

Files Size Format View
Porvari_Jaakko_progradu_2021.pdf 517.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record