Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

MTK:n vastuullisuus metsänomistajajäsenten näkökulmasta

Show full item record

Title: MTK:n vastuullisuus metsänomistajajäsenten näkökulmasta
Author(s): Tiainen, Josefiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Forest Sciences
Specialisation: Forest bioeconomy business and policy
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Vastuullisuus kasvattaa merkitystään yhä enenevissä määrin organisaatioiden ja koko yhteiskunnan keskuudessa. Yritysten lisäksi vastuullisuuden vaade koskee myös järjestöjen toimintaa. Vastuullisuudesta on muodostunut perusvaatimus ja edellytys sille, että organisaation toiminta on kannattavaa, kestävää ja hyväksyttävää. Yhteiskuntavastuullisesti toimiva organisaatio toimii kestävällä tavalla ja huomioi sidosryhmiensä odotukset toiminnassaan. Tänä päivänä vastuullisuuteen liittyy paljon ristiriitaisia odotuksia ja vaatimuksia. Vastuullisuuden toteuttamisessa sidosryhmillä on merkittävä rooli organisaation toiminnan kehittämisessä. Tämä tutkielma selvittää vastuullisuutta Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n toiminnassa. Tutkielman tavoitteena oli kuvata metsänomistajien asenteita ja suhtautumista vastuullisuuteen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten jäsenet näkevät MTK:n vastuullisuuden ja tarkastella miten MTK vastaa jäsentensä odotuksiin. Tutkimuksessa toteutetun kyselyn avulla saatiin arvokasta tietoa järjestön vastuullisuustyön ja edunvalvontatyön kehittämistä varten. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Empiirinen aineisto kerättiin Webropol-kyselynä MTK:n metsänomistajajäseniltä maalis-huhtikuussa 2021. Kysely lähetettiin yhteensä 1000 metsänomistajalle ja vastauksia saatiin 201 kappaletta. Tutkimuksen vastausprosentti oli noin 20 %. Tutkimuksen analyysissä käytettiin SPSS– tilasto-ohjelmaa. Tulosten mukaan metsänomistajat näkivät vastuullisuustavoitteiden toteutuvan hyvin MTK:n toiminnassa. Järjestö nähtiin erityisesti asiantuntevana ja osaavana ja maaseudun elinvoimaisuutta edistävänä toimijana. MTK:n nähtiin erityisesti toimivan vastuullisesti ympäristöasioissa. Saatujen tulosten perusteella on nähtävissä, että metsänomistajajäsenet kokivat vastuullisuutta edistävän toiminnan tärkeäksi. Metsänomistuksen tavoitteissa taloudellisia tavoitteita enemmän korostuivat virkistyskäytön tavoitteet. Vastuullisuuden näkökulmasta erittäin tärkeäksi metsänomistajat kokivat toiminnan, joka edistää metsien kasvua ja terveyttä, metsätuhojen torjuntaa, vesistöjen suojelua sekä metsänomistajien oikeuksia. MTK:n metsänomistajaorganisaation tulisi tulevaisuudessa panostaa erityisesti näkyvyytensä ja tunnettavuutensa kehittämiseen. Tähän viittaa myös se, että ainoastaan reilu kolmasosa vastaajista vastasi tuntevansa MTK:n toiminnan hyvin. Omassa vastuullisuustyössään MTK:n kannattaisi kiinnittää huomiota yhä enemmän sidosryhmävuorovaikutukseensa. Eniten kehittämistä vaativina tavoitteina nähtiin palautteeseen reagoiminen, jäsenistön mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon sekä jäsenten tarpeiden kuunteleminen.
The importance of corporate social responsibility has been increasing among organizations and society. In addition to companies, the requirement of responsibility also applies to the activities of organizations. Responsibility has become a basic requirement and a prerequisite for an organization’s operations to be profitable, sustainable and acceptable. A socially responsible organization operates in a sustainable manner and considers the expectations of its stakeholders in its activities. Today, responsibility involves a great number of conflicting expectations and requirements. The stakeholders are essential in implementing responsibility and further developing organizational activities and operations. The focus of this thesis is to examine responsibility in the activities of the Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK). The target is to observe the attitudes of forest owners regarding MTK’s responsibility. Thus, the purpose of the study is to find out how the members see the responsibility of MTK and to examine how MTK meets the expectations of its members. A survey carried out in the study provided valuable information for the development of the organization’s responsibility work and their lobbying work. The thesis is a quantitative research. The empirical data was collected as a Webropol survey from MTK forest owners in March and April 2021. The survey was sent to a total of 1000 forest owners and 201 answers were received. The response rate of the study was around 20 %. The SPSS statistic software was used in the analysis of the study. According to the results, the forest owners were satisfied with MTK’s objectives of responsibility and sustainability targets. The organization was seen as an expert and as a competent actor contributing to the vitality of rural areas. In particular, MTK was seen as a responsible organization regarding environmental values. According to the results, forest owners felt that activities promoting responsibility are important. In the objectives of forest ownership, the members emphasized the objectives of recreational use more than the economic objectives. Forest owners felt that activities that promote the growth and health of forests, the prevention of forest damage, the protection of water and the rights of forest owners were extremely important. In the future, MTK should focus on developing its visibility. In its responsibility work, MTK should pay increasing attention to its interaction with its stakeholders. This is also indicated by the fact that only one third of the respondents replied that they knew MTK’s activities well. The objectives requiring the most development are responding to feedback, allowing members to influence decision-making and listening to members’ needs.
Keyword(s): Yhteiskuntavastuu Kestävä kehitys Järjestövastuu Sidosryhmävuorovaikutus Social responsibility Sustainable Development Responsibility of the interest organization Stakeholder interaction MTK


Files in this item

Files Size Format View
Tiainen_Josefiina_Pro_Gradu_2021.pdf 3.696Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record