Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Different beddings’ effect on horses’ respiratory health : a comparison of peat and shavings.

Show full item record

Title: Different beddings’ effect on horses’ respiratory health : a comparison of peat and shavings.
Author(s): Oranen-Ben Fatma, Silja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine
Degree program: Degree Programme in Veterinary Medicine
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Hevosen astma on moniulotteinen tautikompleksi, joka koostuu kahdesta eri sairaudesta, lievästä sekä vakavasta astmasta. Kummallakin sairaudella voi olla vaikutusta hevosten suorituskykyyn sekä aiottuun käyttöön. Sairaudet erotetaan toisistaan kliinisten oireiden sekä keuhkohuuhtelunäytteiden sytologian perusteella. Hevonen voi parantua lievästä astmasta, kun vakava astma puolestaan on parantumaton sairaus, jonka on myös osoitettu olevan perinnöllistä. Molempien sairauksien osalta ympäristötekijöillä on suuri vaikutus sairauden esiintymiseen. Hevosen elinolosuhteissa merkittävimmät ympäristötekijät astman kehittymiselle ovat pöly, homeet, endotoksiinit sekä haitalliset kaasut, kuten virtsasta haihtuva ammoniakki. Hevosilla käytetään kuivikkeita karsinoissa sitomaan kosteutta ja ammoniakkia. Suomessa eniten käytetyt kuivikkeet ovat turve ja puru, jotka eroavat toisistaan sekä mikrobiologisilta ominaisuuksiltaan että kosteudensitomiskyvyltään. Turpeella on purua parempi kosteuden – sekä ammoniakin sitomiskyky, kun taas purukuivike on mikrobiologisilta ominaisuuksiltaan turvetta laadukkaampaa. Käyttöhevoset voivat viettää suuren osan ajastaan tallissa, jolloin laadukkaan ja mahdollisimman vähän hengitysteitä ärsyttävän kuivikkeen merkitys korostuu. Tämä tutkimuksen tarkoituksena on vertailla puru- ja turvekuivituksen vaikutuksia hevosten hengitysteihin tutkimalla keuhkohuuhtelu – sekä trakealimanäytteitä 32:lta hevoselta. Hevoset viettivät 35 vuorokautta ensin turpeella (turve 1), sitten purulla (puru) ja viimeiseksi uudestaan turpeella (turve 2). Jokaisen ajanjakson päätteeksi suoritettiin näytteiden keruu ja tulosten analysointi. Tulokset osoittavat merkittävän neutrofiilien osuuden lisääntymisen trakealimanäytteissä purujakson aikana (turve 1: 16.7%, puru: 32.8%, turve 2: 13.4%). Samanlainen neutrofiilien kohonnut määrä on havaittavissa keuhkohuuhtelunäytteissä purujakson aikana. Tämä osuus oli merkittävästi suurempi kuin turve 2 ajanjaksolla havaittu neutrofiilien osuus (puru: 3.4%, turve 2: 1.6%). Keuhkohuuhtelunäytteissä havaittiin merkittävä ero myös kahden eri turvejakson välillä, toisella turvejaksolla neutrofiilien osuus oli huomattavasti alhaisempi kuin ensimmäisellä turvejaksolla (turve 1: 2.7%, turve 2: 1.6%). Yhdelläkään tutkimukseen osallistuvalla hevosella ei todettu lievää tai vakavaa astmaa näytteiden tai kliinisten oireiden perusteella, vaikka purun aikaisten trakealimanäytteiden kohonnut neutrofiilien osuus (32.8%) viittaa vahvasti neutrofiiliseen hengitystietulehdukseen. Tulokset viittaavat suurempaan keuhkoärsytykseen purukuivituksen käytön aikana verrattuna turvekuivitukseen. Keuhkohuuhtelunäytteissä havaittu turpeiden välinen ero voi selittyä hevosten laitumelta sisääntulolla juuri ennen ensimmäistä turveajanjaksoa, ja voi siten olla seurausta ympäristön muutoksesta eikä pelkästään kuivikkeesta. Lisätutkimusta tarvitaan eri kuivikkeilla pidemmällä ajanjaksolla yhdistettynä hevosten rasituksensietokyvyn seurantaan, jotta eri kuivikkeiden vaikutuksia hevosten suorituskykyyn saadaan tutkittua.
Equine asthma is a disease syndrome comprised of two diseases, mild and severe asthma. Both diseases can affect the horses performance and intended use. The diseases can be differentiated from each other based on clinical signs, bronchoalveolar lavage fluid (BALF) and tracheal wash (TW) analyses. A horse can recover from mild asthma where as severe asthma is an irreversible disease. Severe asthma is also inheritable, although the exact genes are not known. Environmental factors play an important role in both diseases, with dust, mold, noxious gases and endotoxins being recognized as influencing factors. These components are present in horses’ stable environments. Bedding material in horse stalls is used to absorb moisture and ammonia, and to provide suitable bedding for horses to lay on. The two main bedding materials used in Finland are shavings and peat. They differ in their capability to absorb moisture and ammonia, as well as in their microbiological quality. Peat has higher moisture and ammonia binding capacity but shavings has higher microbiological quality. Horses can spend a big part of their day in the stalls, which increases the importance of using high quality bedding material, which has minimum effect on the respiratory system. The purpose of this study is to compare the effects of peat and shavings on the horses’ respiratory health. 32 horses participated in the study and they were kept 35 days on each bedding material, during three time periods. Peat was used before (peat 1) and after (peat 2) the shavings period. After each 35 day period the horses were examined, BALF and TW samples were collected and analyzed. The results show a significant increase in the TW neutrophil percentage during the shavings period (peat 1: 16.7%, shavings: 32.8%, peat 2: 13.4%). Similar results were noticed in the BALF results, with a significant difference in the neutrophil percentage when comparing shavings and peat 2, but also between the two peat periods (peat 1: 2.7%, shavings: 3.4%, peat 2: 1.6%). None of the horses participating in the study were diagnosed with mild or severe asthma based on the results and clinical signs, even though the high TW neutrophil percentage during the shavings period strongly suggest towards neutrophilic airway inflammation. The results indicate a higher irritation level in the equine respiratory system when shavings was used as bedding material. The difference in the BALF neutrophil percentages during the peat periods may be caused by the horses being taken in from pasture before the peat 1 period. The higher peat 1 results can there fore represent a reaction to the change in environment rather then the actual bedding itself. More research is needed with longer time spent on different bedding materials, combined with exercise tolerance tests, to give insight on the bedding’s effect on physical performance.


Files in this item

Files Size Format View
Oranen-Ben Fatm ... peat and shavings_2021.pdf 561.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record