Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Boendeservice under socialvårdslagen : en narrativ litteraturöversikt av boendeservicen under socialvårdslagen ur ett holistiskt hållbarhetsperspektiv

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-01-20T12:49:47Z
dc.date.available 2022-01-20T12:49:47Z
dc.date.issued 2022-01-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39222
dc.title Boendeservice under socialvårdslagen : en narrativ litteraturöversikt av boendeservicen under socialvårdslagen ur ett holistiskt hållbarhetsperspektiv sv
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Riska, Marietta
dct.issued 2022
dct.abstract Tiivistelmä – Referat– Abstract Boendeservice regleras i socialvårdslagen (1301/2014) och baserar sig på en servicebehovsbedömning för klienter. Tjänsten är frivillig och kräver i praktiken en psykiatrisk diagnos samt en begränsad funktionsförmåga hos klienten, som föranleder boende med stöd. Med boendeservicen strävar kommunerna till att minska avdelningsvården inom psykiatrin och samtidigt ge klienterna en vardag som medför delaktighet i samhället. Avhandlingens syfte är att problematisera och förklara boendeservicen under socialvårdslagen genom en narrativ litteraturanalys av servicen i Finland och internationellt. Målsättningen är att genom en narrativ litteraturanalys av tidigare forskning och rapporter identifiera och belysa vissa problemområden med boendeservice som b.la. kortsiktigheten i kontrakten, behovet av en diagnos samt fragmenteringen av servicen bland serviceproducenterna. Dessa bildar sedan tematiska helheter inom analysen. Boendeservicen analyseras även utifrån en strukturell hållbarhetsram. Frågorna gäller boende som en bastrygghet, en problematisering av diagnosen som grund för servicebehovet och boendeservicen som en större tematisk helhet under hållbarheten. Ansatsen är holistisk, baserad på teorier av Lauri Rauhala och Erik Allardt för att se klienten inom boendeservicen som en hel och komplex människa. En holistisk ansats innebär att ord som självbestämmande och återhämning blir extra viktiga. Samtidigt borde avinstitutionaliseringen av psykiatrin främjar en klientbaserad insats med möjligheter till flexibla lösningar. Till det mänskliga varandet och återhämtning från sjukdom hör även materiella saker som en egen bostad eller en inkomst. Dessa behövs för att en individ skall känna sig trygg och klara av att återvända från sjukdom till en så funktionerande vardag som möjligt. Metoden för avhandlingen är narrativ litteraturanalys, en forskning om forskning. Materialet består av främst finländsk forskning men även internationella forskningar är aktuella för att belysa ämnet ytterligare. Den riktade narrativa materialinsamlingen baseras sig på en begränsad tid och ett begränsat urval. Analysen av materialet är tematisk. Sökorden, sökträffar och det funna materialet redovisas i avhandlingen i tabeller. Avhandlingens resultat visar att det uppstår vissa tematiska helheter under forskningsfrågorna. Dessa tematiska helheter återges som underrubriker och problematiseras. Tematiserade helheter är boendeservicen som en service, boendeservicens utgångspunkt i diagnosen och boendeservicen ur ett globalt hållbarhetsperspektiv. Resultaten visar att det uppstår motstridigheter när kommunen både köper och beviljar tjänster samtidigt som kommunerna själv övervakar köptjänsterna. Klienterna inom boendeservicen kan bli stämplade att förbli inom boendeservicen genom att den psykiatriska diagnosen hindrar dem från att erhålla annan service. Det kommer att krävas förändringar inom kommunerna för att boendeservicen skall vara en hållbar lösning på lång sikt. Socialarbetare behöver kunskap om psykisk ohälsa samtidigt som det krävs en förmåga att se en strukturell holistisk helhet i ett fragmenterat system. Flexibla lösningar och förebyggande åtgärder som riktar sig till hjälp i vardagen för klienten är att föredra framom anstaltliknande boenden, visar både nationell som internationell forskning. Anstaltliknande boenden är resultatet till trots den dominerande formen av boendestöd just nu. sv
dct.subject boendeservice
dct.subject socialvårdslagen
dct.subject hållbarhet
dct.subject psykisk hälsa
dct.subject återhämtning
dct.subject holistisk syn
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language Swedish en
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Livholts, Mona
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:cc4cd85d-a7b1-47a9-abcb-f5f7924b568e
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-12-08 14:32:06:444
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202201201048
ethesis.facultystudyline Sosiaalityö fi
ethesis.facultystudyline Social Work en
ethesis.facultystudyline Socialt arbete sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_069
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV) fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Social Science in Swedish (MSV) en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV) sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_007

Files in this item

Files Size Format View
Riska_Marietta_Magistersavhandling_2021.pdf 711.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record