Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Buyers’ expectations on focal company’s responsibility for sustainability

Show full item record

Title: Buyers’ expectations on focal company’s responsibility for sustainability
Author(s): Blässar, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Food Economy and Consumption
Specialisation: Food Economy and Consumption
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
This thesis does study buyer-supplier dyads in the context of corporate responsibility for sustainability. Companies have recognized the need to act on sustainability when expectations on corporate responsibility increases. The pressure to act more responsibly comes from various stakeholders, however this research focuses on buyers’ expectations on suppliers. The aim of the study is to identify (a) the expectations buyers (B2B customers) have on the focal company (supplier) in terms of the responsibility of its supply and (b) analysing how the focal firms should communicatively respond to these expectations. The thesis was completed using a qualitative research method by executing a semi-structured thematic interview style. Interviews were done to find out, what corporate responsibility expectations buyers really have on their supply and how suppliers should respond to them. Eight thematic interviews with B2B customers were conducted. The theoretical framework of this research is based on previous research concerning the research theme. The study results were analysed through thematic analysis. The theoretical framework got formed based on Carroll’s (1979) pyramid of CSR: economic responsibility, legal responsibility, ethical responsibility, and philanthropic responsibility. Another framework of five CR categories: the defensive, compliance, managerial and risk tackling, opportunity and strategy, and transformative CR category was also formed and used. The theory was used to identify and categorize buyers’ CR expectations. The study results indicated buyers’ expectations on corporate responsibility for sustainability to be mostly related to environmental and social corporate responsibility. Domesticity (Finnish origin)/background of products and processes, quality (long life cycle) and reduced CO2-emissions are specific CR themes that B2B customers have most expectations on in their procurement. Other expectations are product responsibility, responsible procurement, longevity, environmental-labels, environmentally friendly packaging, recyclability, and safety in production/service. The buyers’ expectations are mostly categorized in the economic and legal responsibility as well as the compliance category of CR. The CR expectations are however very little prioritized in procurement of buyers, which challenges the idea of a big and increasing CR pressure on suppliers. The content of suppliers CR reporting and communication should involve the themes that customers raise expectations on. The importance of CR and sustainability reports got challenged due to buyers highlighting a demand for other communication sources. Salespersons and websites are more requested sources to receive suppliers CR information from than specific CR reports. The most important factors of CR communication and reporting for buyers is easy access and uncomplicated comprehension. The CR expectations do also indicate a movement towards CR reporting in shared databases. The B2B customers varying CR expectations should all be acknowledged while suppliers are developing their CR for sustainability as well as the reporting/communication. The identification and categorization of buyers CR expectations is important for suppliers to understand the phenomena profoundly. A consistent result that this study indicates is a prominent need for increased CR related dialogues in buyer-supplier dyads. A better understanding of buyers CR expectations help suppliers respond to their expectations and communicate them according to the demand.
Denna avhandling studerar dyader av köpare och leverantörer i kontexten av företagsansvar för hållbarhet. Företag har insett behovet av att agera för hållbarhet när förväntningarna på företagsansvar ökar. Trycket att agera mer ansvarsfullt kommer från olika intressenter. Denna forskning fokuserar på förväntningar från köpare på leverantörer. Syftet med studien är att identifiera (a) de förväntningar köpare (B2B-kunder) har på fokalföretagets (leverantörens) företagsansvar för hållbarhet och (b) analysera hur fokalföretaget kommunikativt kan besvara dessa förväntningar. I avhandlingen används en kvalitativ forskningsmetod som genomfördes som semistrukturerade tematiska intervjuer. Intervjuerna tillämpas för att ta reda på vilket företagsansvar köparna verkligen har på sina leverntörer och hur leverantörerna bör reagera på dem. Åtta tematiska intervjuer med B2B-kunder genomfördes. Den teoretiska ramen för denna forskning bygger på tidigare forskning inom forskningstemat. Studiens resultat analyserades genom en tematisk analys. Den teoretiska ramen formades utifrån Carrolls (1979) pyramid av företagens samhällsansvar: ekonomiskt ansvar, juridiskt ansvar, etiskt ansvar och filantropiskt ansvar. Ett annat ramverk med fem företagsansvars-kategorier: defensiva, efterlevnad, ledning- och riskhantering, möjlighet och strategi samt transformativa kategorin av företagsansvar bildas och används. Teorin används för att identifiera och kategorisera köparnas förväntningar på fokalföretagets företagsansvar för hållbarhet. Studiens resultat visade att köparnas förväntningar på företagens ansvar för hållbarhet främst var relaterade till socialt- och miljöansvar. Produkters och processers inhemska ursprung (finländskt ursprung)/bakgrund, kvalitet (lång livscykel) och minskade koldioxidutsläpp är de specifika företagsansvars-teman som B2B-kunder har störst förväntningar på i sitt inköp. Andra förväntningar är produktansvar, hållbart inköp, livslängd, miljömärkningar, miljövänliga förpackningar, återvinningsbarhet och säkerhet i produktionen/tjänsten. Köparnas förväntningar kan kategoriseras främst i företagsansvarets ekonomiska och juridiska ansvar samt efterlevnads kategorin av företagsansvar. Resultaten bevisade dock att företagsansvar för hållbarhet prioriteras i en liten skala i köparnas inköp, vilket är motstridigt till idén om ett stort och ökande påtryck på leverantörernas företgasansvar för hållbarhet. Innehållet i fokalföretagets företagsanvsars/hållbarhets-rapportering och kommunikation bör omfatta de teman som kunderna ställer förväntningar på. Betydelsen av företagsansvars- eller hållbarhetsrapporter utmanas på grund av att köparna framhöll att de efterfrågar andra kommunikationskällor över rapporter. Försäljare och webbplatser är mer efterfrågade källor för att få information om leverantörernas ansvarsskyldighet än specifika rapporter om företgasansvar. För köparna är de viktigaste faktorerna för kommunikation och rapportering om hållbarhetsfrågor att de är lättillgängliga och lättförståeliga. Förväntningarna på företagsansvaret tyder också på en utveckling mot företagsanvsras/hållbarhets-rapportering i gemensamma elektroniska databaser. B2B-kundernas varierande förväntningar på företagsansvar bör beaktas när leverantörerna utvecklar sitt företagsansvar för hållbarhet och dess rapportering/kommunikation. Identifiering och kategorisering av köparnas förväntningar på företagsansvar för hållbarhet är viktigt för att leverantörerna ska kunna förstå fenomenet på djupet. Ett genomgående resultat som denna studie bevisar är ett framträdande behov av ökade företagsansvars relaterade dialoger i köpare- och leverantör dyader. En bättre förståelse av köparnas förväntningar på företagsansvaret hjälper leverantörerna att besvara deras förväntningar och kommunicera dem i enlighet med efterfrågan.
Keyword(s): Corporate responsibility for sustainability expectations buyer-suppliers dyad reporting communication


Files in this item

Files Size Format View
Blassar_Anna_Masters_thesis_2021.pdf 570.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record