Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Spatial accessibility of swimming facilities in the Greater Helsinki region : a comparison about socioeconomic differences and segregation

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-01-21T10:40:34Z
dc.date.available 2022-01-21T10:40:34Z
dc.date.issued 2022-01-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39259
dc.title Spatial accessibility of swimming facilities in the Greater Helsinki region : a comparison about socioeconomic differences and segregation en
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Keurulainen, Ekku
dct.issued 2022
dct.abstract Liikunnan väheneminen ja ylipainon tuottamat terveysriskit ovat alati kasvava ongelma länsimaissa, joka näkyy erityisesti kohonneina terveydenhuollon kustannuksina. Aiempien tutkimusten perusteella hyvä saavutettavuus liikuntamahdollisuuksien äärelle lisää liikunnan määrää. Julksien sektorin tarjoamat liikuntamahdollisuudet ovat yksi keino ehkäistä alueellista eriytymistä kaupungissa, jotta kaikilla asukkailla olisi yhtäläiset mahdollisuudet liikuntapalveluiden äärelle. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia sosiaalista eriytymistä pääkaupunkiseudulla sekä matka-aikojen eroa kaikista huono-osaisimmilla ja hyväosaisimmilla alueilla lähimpään uimahalliin. Huono-osaisuuden summaindeksi laskettiin Tilastokeskuksen Ruututietokannan pohjalta, jonka avulla väestö jaettiin kvintiileihin, joista matka-ajat lähimpään uimahalliin laskettiin. Tutkimus toteutettiin käyttämällä avoimen lähdekoodin aineistoja ja ohjelmistoja huono-osaisuuden indeksiä lukuunottamatta. Matka-aikojen laskemiseen käytettiin 250m x 250m matka-aikamatriisia, jonka avulla alueellista saavutettavuutta mitattiin LIPAS-tietokannasta poimittuihin uimahalleihin. Matka-aikoja tutkittiin kuudella eri liikkumismuodolla: kävelylle, pyöräilylle, julkiselle liikenteelle (ruuhka-aika ja keskipäivä) sekä yksityisautoilulle (ruuhka-aika ja keskipäivä). Lyhyimpien matka-aikojen tilastollista merkittävyyttä mitattiin hyvä- ja huono-osaisimman kvintiilien välillä SPSS:ssä Studentin t-testillä. Tulosten perusteella uimahallien saavutettavuus pääkaupunkiseudulla on yleisesti ottaen hyvä. Uimahallien saavutettavuus oli parhaimmillaan pyöräillen tai autolla. Matka-ajat lähimpää uimahalliin olivat myös selvästi lyhyemmät huono-osaisimmilla alueilla kuin hyväosaisilla alueilla kaikilla liikkumismuodoilla, jonka perusteella voidaan todeta, että pääkaupunkiseudulla sosioekonomisesti huono-osaisimmilla alueilla asuminen ei ole ongelma uimahallien saavutettavuuden suhteen. fi
dct.abstract Lack of physical activity and obesity are increasing problems that have caused higher healthcare expenses for society. As prior studies have shown, there is a connection between proximity to a sports facility and increased physical activity. Public sports facilities are a way of preventing segregation by providing opportunities for recreational sports for everybody. In my thesis, I studied spatial segregation and accessibility to swimming halls in the Greater Helsinki region. Spatial segregation was studied in terms of travel times to the nearest swimming hall between the most advantaged and the most disadvantaged areas. The disadvantage sum index was used to identify the most advantaged and the most disadvantaged areas which were classified into quintiles by the index. The study was conducted using open source GIS data and applications apart from segregation analysis. Travel times to the nearest swimming facility were calculated using Helsinki Region Travel Time Matrix (250m x 250m grid). Travel times were calculated for six different types of transportation: walking, cycling, public transportation (rush hour and midday) and private cars (rush hour and midday). Statistically significant differences between the most advantaged and the most disadvantaged quintiles were calculated with Student’s t-test in SPSS. The analysis showed that spatial accessibility to swimming halls in the Greater Helsinki region is generally good. Swimming halls have by far the best accessibility by cycling and private car. Travel times to the nearest swimming halls were shorter with all types of transportation for the most disadvantaged than the most advantaged which indicates that living in a more deprived area does not restrict spatial accessibility to swimming halls. en
dct.subject GIS
dct.subject physical exercise
dct.subject segregation
dct.subject spatial accessibility
dct.subject sports facilities
ethesis.isPublicationLicenseAccepted true
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e971f99f-0931-46a8-b838-d6d339b2576a
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202201211072
dct.alternative Uimahallien alueellinen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla: vertailu sosioekonomisista eroista ja segregaatiosta fi
ethesis.facultystudyline USP Plans fi
ethesis.facultystudyline USP Plans en
ethesis.facultystudyline USP Plans sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH50_143
ethesis.mastersdegreeprogram Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Urban Studies and Planning en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i urbana studier och planering sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH50_013

Files in this item

Files Size Format View
Keurulainen_Ekku_Tutkielma_2021.pdf 3.633Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record