Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

C-MANF:n farmakokineettiset ominaisuudet ja vaikutukset ALS:n geneettisessä SOD1-G93A-hiirimallissa

Show full item record

Title: C-MANF:n farmakokineettiset ominaisuudet ja vaikutukset ALS:n geneettisessä SOD1-G93A-hiirimallissa
Author(s): Sipola, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Pharmacology
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) on nopeasti etenevä hermorappeumasairaus, jossa aivoissa ja selkäytimessä olevat liikehermosolut eli motoneuronit rappeutuvat. Motoneuronien rappeutuminen johtaa lopulta lihasten surkastumiseen ja halvaantumiseen. ALS:iin ei tällä hetkellä ole parantavaa hoitoa ja markkinoilla olevat lääkkeet pystyvät pidentämään elinaikaa vain muutamilla kuukausilla. ALS:n patofysiologiaan vaikuttaa useita eri tekijöitä, kuten esimerkiksi solulimakalvoston stressi ja neuroinflammaatio. Mesenkefaalinen astrosyyttiperäinen hermokasvutekijä, MANF, on proteiini, jolla on havaittu hermosoluja suojaavia vaikutuksia muun muassa Parkinsonin taudin ja aivoiskemian eläinmalleissa. MANF:n C-terminaalisen fragmentin on havaittu läpäisevän veri-aivoesteen, mikä mahdollistaa sen ihonalaisen annostelun aivoihin injisoimisen sijaan. Tämän pro gradu -tutkielman kokeellinen osa koostui kahdesta osakokeesta. Ensimmäisen osakokeen tarkoituksena oli selvittää uuden sukupolven MANF:n (C-MANF) farmakokineettisiä ominaisuuksia. Toisen osakokeen tavoitteena oli selvittää kaksi kertaa viikossa ihonalaisesti annostellun C-MANF:n vaikutuksia ALS:n geneettisessä SOD1-G93A-hiirimallissa sekä C-MANF:n neuroprotektiivisia ominaisuuksia lannerangan alemmista motoneuroneista. C-MANF:n farmakokineettisiä ominaisuuksia selvitettiin villityypin hiiriltä C-MANF:n ihonalaisen kerta-annoksen jälkeen eri aikapisteissä epäsuoralla ELISA-menetelmällä. C-MANF:n vaikutuksia SOD1-G93A-hiirimallissa arvioitiin injektoimalla hiirille ihonalaisesti joko C-MANF:a tai PBS:ää kaksi kertaa viikossa sekä seuraamalla hiirten kliinistä kuntoa, motorista koordinaatiota ja tarttumislujuutta 10 viikon iästä alkaen päätepisteeseen asti. C-MANF:n mahdollisia hermosoluja suojaavia vaikutuksia arvioitiin lannerangan alemmista motoneuroneista hematoksyliini-eosiinivärjäyksellä. Ihonalaisesti annosteltu C-MANF imeytyy verenkiertoon ja sen pitoisuus on suurimmillaan seerumissa 60 minuutin kuluttua annostelusta. C-MANF läpäisee myös veri-aivoesteen ja kulkeutuu aivoihin 120 minuuttia ihonalaisen injektion jälkeen. C-MANF ei hidastanut motorisen koordinaation heikkenemistä eikä ALS-oireiden pahenemista SOD1-G93A-hiirimallissa. C-MANF:lla ei myöskään havaittu elinaikaa pidentäviä vaikutuksia. C-MANF ei suojannut motoneuroneita rappeutumiselta merkitsevästi, vaikka pieni ero tulosten välillä nähtiin. C-MANF:lla ei havaittu hyödyllisiä vaikutuksia SOD1-G93A-hiirimallissa, joten C-MANF:n annos ja annostelutiheys eivät olleet optimaalisia. Ihonalaisesti annosteltu C-MANF tarjoaa turvallisemman annosteluvaihtoehdon hermorappeumasairauksiin.
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative disorder caused by degeneration of motor neurons in brain and spinal cord. The degeneration of motor neurons leads to muscle atrophy and paralysis. Currently there is no cure for ALS. Available drugs for ALS can lengthen the survival time by a couple of months. Several factors involve the pathophysiology of ALS, such as endoplasmic reticulum stress and neuroinflammation. Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor (MANF) is a protein which has shown neuroprotective effects on animal models of Parkinson disease and brain ischemia. C-terminal fragment of MANF can cross the blood-brain barrier, allowing it to be administered subcutaneously instead of injected directly into the brain. The experimental part consists of two parts. The aim of the first part was to study the pharmacokinetic properties of next generation MANF (C-MANF). The aim of the second part was to elucidate the effect of twice a week administered subcutaneous injection of C-MANF in genetic SOD1-G93A mouse model and its neuroprotective effects by assessing protection of lumbar motor neurons. Pharmacokinetic properties of C-MANF were determined in wild type mice after a single subcutaneous injection of C-MANF at different time points by using indirect ELISA assay. The effects of C-MANF in SOD1-G93A mouse model were assessed by subcutaneous injection of either C-MANF or PBS twice a week and by monitoring clinical score and motor behavior of mice from 10 weeks of age to clinical endpoint. Hematoxylin eosin staining was used to study neuroprotective effects of C-MANF. C-MANF administered subcutaneously is absorbed into the blood circulation and the highest serum concentration of C-MANF is after 60 minutes of dosing. Subcutaneously injected C-MANF also crosses the blood-brain barrier and reach the brain in 120 minutes. C-MANF did not preserve motor function or ameliorated ALS symptoms in SOD1-G93A mouse model. In this study C-MANF did not increase the survival of SOD1-G93A mice. C-MANF did not significantly protect motor neurons from degeneration even though there was a slight trend between the groups. No beneficial effects were observed with C-MANF in SOD1-G93A mouse model and therefore the dose and frequency of administration of C-MANF were not optimal. Subcutaneously injected C-MANF provides a safer dosing option for neurodegenerative disorders.
Keyword(s): C-MANF ALS SOD1 veri-aivoeste farmakokinetiikka


Files in this item

Files Size Format View
Sipola_Kirsi_maisterintutkielma_2021.pdf 1.960Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record