Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

What does the Siberian flying squirrel eat? : Analysing the diet of the Siberian flying squirrel (Pteromys volans) by DNA barcoding

Show full item record

Title: What does the Siberian flying squirrel eat? : Analysing the diet of the Siberian flying squirrel (Pteromys volans) by DNA barcoding
Author(s): Carlson, Helmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Ecology and Evolutionary Biology
Specialisation: Ecology and evolutionary biology
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tiivistelmä Referat – Abstract Ekologian peruskysymyksiä on eläinlajien ruokavalion koostumus. Lajin ruokavalio liittyy ratkaisevasti sen ympäristövaatimuksiin, ja tietoa mahdollisista ruokavalion muutoksista tarvitaan, kun tutkitaan ympäristön muuttumisen, esimerkiksi ilmastonmuutoksen, vaikutuksia lajeihin. Liito-orava (Pteromys volans), on Suomessa vaarantuneeksi luokiteltu laji, joka elää havu- ja sekametsissä. Sen ravinnonkäytöstä tarvitaan lisää tietoa lajin suojelun tarpeisiin. Tutkielmani tavoite on selvittää aikuisten liito-oravien ruokavalion koostumusta ja monimuotoisuutta käyttämällä DNA-viivakoodausta niiden ulostepapanoihin. Menetelmällä saadaan tarkkaa tietoa papanoiden lajikoostumuksesta nopeasti ja tehokkaasti. Tutkimuskysymyksiäni olivat: vaihteleeko ruokavalio sukupuolten välillä eri vuodenaikoina, onko ruokavaliolla vaikutusta oravien kuntoon ja naaraiden poikasmenestykseen, ja onko ruokavalion monimuotoisuudella yhteys lajille sopivan metsän määrään pesien ympäristössä. Tutkimusryhmämme keräsi papananäytteitä 51 eri oravayksilöltä kahdella tutkimusalueella Vaasan ja Pietarsaaren lähistössä kesäkuussa 2020. Lisäksi näytteitä kerättiin 8 yksilöltä marraskuussa 2020 Vaasassa. Kerätyt näytteet lähetettiin laboratorioon Turkuun, missä DNA-viivakoodisanalyysi suoritettiin. Aineiston perusteella konstruoin tilastollisia malleja testaamaan tutkimuskysymyksiä käyttäen yleisiä lineaarisia malleja (glm). Vaikka aineisto oli liian pieni taatakseen tilastollisesti merkitseviä tuloksia kaikista tutkimuskysymyksistä, löydökseni viittaavat siihen, että liito-oravan ruokavalio eroaa sukupuolten välillä kuten niiden elintavatkin. Koiraiden ruokavalio on monipuolisempi kuin naaraiden, joilla on kapeampi ja erikoistuneempi ruokalajivalikoima, kuten niillä on myös koiraita pienemmät elinpiirit lisääntymisaikana lähempänä pesää. Naaraiden ruokavalion erikoistuminen pesintäaikana on tärkeä tieto suunniteltaessa suojelua. DNA-viivakooditutkimuksia suuremmilla näytemäärillä tulisi jatkaa ruokavalion monimuotoisuuden ja oravien kunnon suhteen selvittämiseksi tarkemmin ja tässä työssä tehtyjen havaintojen tilastollisen merkitsevyyden varmistamiseksi.
Tiivistelmä Referat – Abstract One of the major fundamental ecological questions is the composition of a species diet. The diet of a species is crucially linked to finding out its environmental requirements, and information about the possible changes in the diet is needed when studying the impact of environmental changes such as climate change on species. Siberian flying squirrel (Pteromys volans), classified as endangered in Finland, is a species living in coniferous and mixed forests. More precise information about the dietary habits of the species is needed to support conservation. The aim of my thesis was to investigate the diet composition and diet diversity of adult flying squirrels using DNA barcoding of their excrement pellets, a technique that provides highly accurate information quickly and effectively. The main research questions were whether the diet varies between sexes and seasons, whether diet has an influence on body condition and breeding success of the females, and whether diet diversity is related to the amount of suitable forest habitat near the nests. We collected faecal samples from 51 different flying squirrel individuals from two different study areas near the cities of Vaasa and Pietarsaari in June of 2020. Another set of samples from 8 individuals was collected in November 2020 in Vaasa. The collected samples were sent to a laboratory in Turku, where the DNA barcoding was conducted. I then made further statistical analyses from the laboratory results using general linear models to test my study questions. Although the sample size was too small to obtain statistically significant results for all the research questions, my results indicated that the diet of the Siberian flying squirrel differs between males and females just like its other living habits. Male flying squirrels have more diverse diet than female flying squirrels which have more specific and narrow diet, as they also have smaller home ranges during the breeding season and are more linked to their nesting forest patch compared to males. The aspect that female flying squirrels are more specialists during breeding time is crucial for the species conservation planning. DNA barcoding studies with bigger sample sizes should be done to further investigate the relationship between diet diversity and individual’s body condition and to ascertain the statistical significance to the results of this study.
Keyword(s): Pteromys volans diet DNA barcoding fundamental ecology conservation biology


Files in this item

Files Size Format View
Carlson_Helmi_maisterintutkielma_2021.pdf 938.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record