Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Establishment of representative ex vivo patient-derived ovarian cancer models for personalized therapy

Show full item record

Title: Establishment of representative ex vivo patient-derived ovarian cancer models for personalized therapy
Author(s): Piki, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Genetics and Molecular Biosciences
Specialisation: Cell and Developmental Biology
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Munasarjasyövät ovat pahanlaatuisia gynekologisia sairauksia, jotka aiheuttavat eniten kuolemantapauksia kaikista gynekologisista syövistä. Tämä johtuu usein oireettomasta alkukehityksestä ja myöhäisestä diagnosoinnista. Munasarjasyöpien hoito ei ole kehittynyt merkittävästi viimeisinä vuosikymmeninä, ja hoidon haasteet aiheutuvat usein kemoresistanssista ja syöpäsolupopulaation heterogeenisyydestä. Munasarjassyöpähoitojen ja syövän alatyyppien ominaisuuksiin kohdennettujen lääkeaineiden kehittämiselle on kiireellinen tarve. Yleisin munasarjasyövän tyyppi on epiteliaalinen munasarjasyöpä, joka voidaan edelleen jakaa viiteen alatyyppiin, jotka eroavat toisistaan selväpiirteisien molekulaaristen ja histologisten ominaisuuksien perusteella. Noin 75 % epiteliaalisista munasarjasyövistä on korkea-asteista seroosia alatyyppiä, ja muut alatyypit kuten matala-asteinen seroosi, musinoosi, kirkassolukarsinooma ja endometrioidi munasarjasyöpä ovat harvinaisempia. Merkittävä syöpähoitojen kehitys on saavutettu täsmäonkologian avulla. Siinä yksilöllinen syöpäbiologia ja kasvaimen molekulaariset ominaisuudet tutkitaan ja hyödynnetään hoitopäätösten kehittämiseen. Tähän tarkoitukseen potilassyöpäsolut tarjoavat hyvän mahdollisuuden tutkia syöpäbiologiaa kehon ulkopuolella ja kehittää malleja prekliiniseen molekulaariseen profilointiin ja funktionaaliseen testaukseen. Potilassoluja voidaan käyttää sekä 2D että 3D mallien luomiseen, ja äskettäin laaja kiinnostus on kohdistunut potilassoluorganoideihin. Potilassoluorganoidit tarjoavat paremman mallin kasvaimesta ja sen mikroympäristöstä, samanaikaisesti mahdollistaen pitkäaikaisen viljelyn, kylmäsäilytyksen, muokkauksen ja laaja-alaiset seulonnat. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli luoda potilasorganoidikasvatuksia käyttäen matala-asteisen seroosin alatyypin omaavien potilaiden soluja ja suorittaa molekulaarinen profilointi sekä funktionaalinen lääketestaus. Organoidikasvatukset aloitettiin tuoreista ja pakastetuista kasvain- ja askiittinäytteistä, ja johtivat onnistuneeseen pitkäaikaiseen kasvuun kolmessa kaikkiaan viidestä mallista. Kokeilimme kahta, aiemmin julkaisematonta, kasvatusmediaa rinnakkain löytääksemme optimaaliset kasvatusolot matala-asteisille serooseille munasarjasyöpäorganoideille. Kompleksisempi media osoitti yleisesti hieman parempia kasvutuloksia. Käytimme immunohistokemiallista värjäystä varmistaaksemme solujen munasarjaperäisen ja epiteliaalisen alkuperän. Lisäksi syöpäpaneelisekvensointi suoritettiin mutaatioprofiilien selvittämiseksi. Pienen mittakaavan lääketestaus osoitti näytespesifisiä vasteita. Testatut lääkeaineet sisälsivät tavanomaiset solunsalpaajat sisplatiinin ja paklitakselin sekä kohdennetut lääkkeet gedatolisib ja trametinib. Johtopäätelmänä voidaan todeta, että projektin tulokset osoittavat potilassoluorganoidien tarjoavan hyvän mallin kehonulkoisiin täsmälääketieteen tutkimuksiin. Onnistuimme luomaan organoidikasvatuksia sekä tuoreista että pakastetuista soluista, joka osoittaa, että kasvatuksia voisi olla mahdollista aloittaa myös biopankkien näytteistä. Potilassoluorganoidikasvatusten ja niiden soveltamisen haasteina olivat 2D solumalleihin verrattuna hidas kasvunopeus ja tekniset haasteet liittyen Matrigeliin. Nämä rajoittivat lääketestauksen laajuutta. Näitä tekijöitä täytyy kehittää, jotta potilassoluorganoideista saadaan tehokas 3D malli prekliiniseen käyttöön.
Ovarian cancers (OCs) are gynecological malignancies that cause the most gynecological cancer related deaths due to asymptomatic early-stage development and late diagnosis. The treatment of OC has not improved significantly during the last decades, and challenges are often caused by chemoresistance and the heterogeneity of cancer cell populations. Therefore, there is an urgent need to improve OC treatment outcome and implement new targeted therapies that could address the subtype specific characteristics. The most common type of OC is epithelial ovarian cancer (EOC), that can be further divided into five subtypes with distinct molecular and histological characteristics. High-grade serous subtype represents majority of cases with up to 75% of EOC patients, while other subtypes such as low-grade serous, mucinous, clear cell and endometrioid OC being less common. Considerable progress has been made in cancer treatment via precision oncology, in which individual cancer biology and tumor molecular features are investigated and used to improve treatment decisions. For this purpose, the development of patient-derived cancer cells (PDCs) offers a good opportunity to study cancer biology in vitro and to build models for preclinical molecular profiling and functional testing. PDCs can be used to establish 2D and 3D models, and most recently, wide interest has been focused on patient-derived organoids (PDOs), that offer a better model of tumor and its microenvironment, while allowing long-term culture, cryopreservation, modification and high-throughput opportunities. In this study, the aim was to establish PDO cultures using tumor cells from low-grade serous OC patients for molecular profiling and functional drug testing. PDOs were generated from both fresh and frozen tumor tissue or ascitic samples resulting to successful development of long-term PDOs from three of the five models. In order to identify optimal culturing conditions for low-grade serous OC PDOs, two previously unpublished growth mediums were tested in parallel. The more complex of the mediums showed slightly better PDO growth in general. The immunohistochemistry staining with pan-cytokeratin and PAX8 was used to confirm the epithelial and ovarian origin of PDOs. In addition, cancer panel sequencing was performed to identify mutation profiles. Importantly, the small-scale drug testing, which was performed using conventional chemotherapeutics cisplatin and paclitaxel and targeted drugs gedatolisib and trametinib, showed sample-specific responses. In conclusion, the results from this project show that PDOs are good models for ex vivo precision medicine functional studies. Importantly, we managed to establish PDOs from frozen tumor cells, suggesting that PDOs could be initiated from living biobank samples. However, the challenges related to culturing of PDOs for functional assays included slower growth rate compared to 2D cancer cell cultures and technical challenges related to Matrigel, limiting the possibilities of high-throughput drug testing. By improving these factors, PDOs will offer an efficient 3D model for preclinical use.
Keyword(s): Ovarian cancer Epithelial ovarian cancer Patient-derived cancer cells Organoids


Files in this item

Files Size Format View
Piki_Emilia_thesis_2021.pdf 1.395Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record