Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Suomalaisen päihdekeskustelun paatos, kairos ja eetos mediakentällä vuonna 2019

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-01-26T08:30:12Z
dc.date.available 2022-01-26T08:30:12Z
dc.date.issued 2022-01-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39316
dc.title Suomalaisen päihdekeskustelun paatos, kairos ja eetos mediakentällä vuonna 2019 fi
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Poutiainen, Tiina
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Tämä laadullinen alue- ja kulttuurintutkimuksen maisterintutkielma tarkastelee päihteiden, erityisesti kannabiksen, kulttuurista käsitteellistämistä ja käsityksiä, sekä päihdekulttuurin konjunktuurin muutoksenalaisuutta kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Tutkielmassa eritellään ja tulkitaan suomalaisessa mediassa käytyä julkista päihdekeskustelua vuonna 2019. Tutkielma selvittää millaisia kannabikseen ja päihteisiin liitettäviä diskursseja ja representaatioita keskustelusta on eriteltävissä ja miten nämä heijastelevat muuttuneita arvoja. Lisäksi tutkielma pyrkii ymmärtämään niin journalistisen kuin sosiaalisen median ja politiikan kenttien vuorovaikutussuhteita, sekä selvittää päihdepoliittisen aktivismin merkityssuhteita kulttuurisen vaikuttamisen ja muutoksen näkökulmasta. Tutkielman aineisto koostuu Ylen, Helsingin Sanomien ja MTV3:n vuoden aikana julkaisemista 360 uutistekstistä, jotka valikoitiin hakusanalla kannabis. Nämä tekstit käsittelivät kannabikseen liittyviä teemoja laajasti, huomioiden monia näkökulmia sekä hyödyntäen erilaisia asiantuntijuuksia ja tutkimustietoa. Tämän lisäksi aineistoa täydentävät otannat päihdepoliittisten ”Kieltolaki kumoon 2020”-aktivistien sosiaalisen median diskursseista sekä kansalaisaloitteesta Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi. Tutkielma rakentuu kolmesta pääteemasta, paatoksesta, kairoksesta ja eetoksesta. Paatoksessa kriittisen diskurssianalyysin keinoin aineistosta eritellään päihteisiin liittyviä teemoja, representaatioita sekä keskusteluun osallistujia mediakentällä. Tästä tulkitaan kentällä käytyä näkymätöntä vuoropuhelua, joka koostaa päihdekeskustelun sisältöä. Aineiston tulkinnassa hyödynnetään kenttäteorian käsitteitä kentistä, niiden vuorovaikutussuhteista sekä nomoksista, doxista ja habituksista. Kairos käsittelee aineistosta eriteltäviä kriittisiä hetkiä, jotka vaikuttivat edellä mainittujen käsitteiden muutoksenalaisuuteen kentillä tapahtuvien prosessien ja vuorovaikutussuhteiden johdosta. Eetos on tarkastellun ilmiön laajempaa kontekstualisointia sekä merkityssuhteiden ja julkisen keskustelun vaikutusten tarkastelua, ja siten päihdekulttuurin konjunktuurin ymmärtämistä. Teksteissä kannabista käsitteellistettiin niin lääke- kuin nautintoaineena huumausaineen rinnalla, jossa päihteiden kuluttajia representoitiin moninaisena joukkona. Analyysin perusteella julkinen päihdekeskustelu sisältää jännitteitä ja heijastelee muuttuneita arvoja, on osittain polarisoitunutta mutta aiempaa laajempaa ja vaihtoehtoisia todellisuuksia sisältävää. Tarkasteltu julkinen päihdekeskustelu linkittyy niin suomalaiseen päihdehistoriaan, päihteiden nykyiseen kulttuuriseen tilaan kuin kansainväliseen kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen päihdetilanteeseen. Tutkimus osoittaa, että myös Suomessa on tarpeellista tarkastella päihteisiin liittyvää käsitteellistämistä ja käsityksiä, joita julkinen keskustelu toi erityisesti esiin vuonna 2019. fi
dct.subject Kannabis
dct.subject päihteet
dct.subject mediakenttä
dct.subject päihdepoliittinen aktivismi
dct.subject kulttuurinen muutos
dct.subject kenttäteoria
dct.subject kriittinen diskurssianalyysi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Korhonen, Anu
ethesis.supervisor Järvinen, Jouni
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:8dd4af52-1049-487a-aec8-a4063777b4a6
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-01-03 22:18:18:643
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202201261119
dct.alternative The Pathos, Kairos and Ethos of a Finnish Drug Discourse in the Media Field during 2019 en
ethesis.facultystudyline Euroopan kulttuurien tutkimus fi
ethesis.facultystudyline European Cultural Studies en
ethesis.facultystudyline Europeiska kulturstudier sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH40_ALKU-E
ethesis.mastersdegreeprogram Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Area and Cultural Studies en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i region- och kulturstudier sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH40_012

Files in this item

Files Size Format View
Poutiainen_Tiina_tutkielma_01_2022.pdf 3.611Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record