Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Unen häiriöihin liittyvien liittyvien epigeneettisten muutosten yhteys hyvinvointiin DILGOM 2007 -aineistossa

Show full item record

Title: Unen häiriöihin liittyvien liittyvien epigeneettisten muutosten yhteys hyvinvointiin DILGOM 2007 -aineistossa
Author(s): Tuovinen, Terhi Marika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Master's Programme in Psychology
Specialisation: Study orientation in Finnish
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tavoitteet: Unen häiriöt ovat yhä yleisempiä ja vaikuttavat laaja-alaisesti terveyteen ja mielenterveyteen. Epigenetiikka tieteenalana tutkii geenien ja ympäristön yhteisvaikutuksia auttaen näin paikantamaan verkostoja liittyen unen häiriöihin. Tässä tutkimuksessa selvitettiin miten vuonna 2019 Terveys 2000- aineistossa paikannetut unen häiriöihin liitetyt epigeneettiset muutokset näkyvät DILGOM-2007-aineiston hyvinvoinnissa. Oletimme niiden tässäkin aineistossa yhdistyvän uni- tai mielialamuuttujiin. Menetelmät: DILGOM 2007-aineisto on osa THL:n FINRISKI 2007- perustutkimusta ja se kerättiin alun perin metabolisen oireyhtymän tutkimusta varten. Tutkimusotoksen koko, josta oli saatavilla metylaatiodataa oli 511, iän vaihdellessa 25–74 vuoden välillä. Tässä tutkimuksessa verrattiin molemmilta metylomialustoilta löytyneitä 203 eriävästi metyloitunutta paikkaa (DMP) hyvinvointimuuttujiin. Aluksi tutkittiin korrelaatioyhteyksiä systeemisen metylaatiotason ja fenotyyppimuuttujien välillä. Toisena tarkasteltiin valkosolupopulaatioiden korrelaatiota psykososiaalisiin muuttujiin. Lisäksi aiemman tutkimuksen perusteella valittiin 5 DMP:tä jatkotarkasteluun, joiden metylaatiota mallinnettiin regressioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset: Tässä aineistossa DMP:t eivät yhdistyneet enää merkittävästi uni- tai mielialamuuttujiin, kuten oletimme. Sen sijaan DMP:t korreloivat voimakkaasti BMI:hin koko aineistossa. Valkosolupopulaatioista CD8T korreloi merkitsevästi psykososiaaliseen kuormitukseen. Lisäksi masennuslääkitys, BMI ja CD8T-solut selittivät jatkotarkasteluun valittujen geenien metylaation varianssia. Aineiston korkea painoindeksi vaikuttaakin välittävän saamiamme tuloksia heijastaen taustalla vaikuttavaa matala-asteista tulehdusta. Unen häiriöihin liitetyt epigeneettiset muutokset voisivat siis alkujaankin heijastella matala-asteista tulehdusta, joka on joko unen häiriöiden aiheuttamaa tai joka ilmenee unihäiriöinä.
Objectives: Sleep difficulties are more frequent and have a wide effect on health and mental health. Epigenetics studies the complex interplay of genetics and environmental factors, thus helping to locate networks relating to sleep difficulties. This thesis investigates how epigenetic markers, discovered in 2019 in Health 2000 data, that were associated with sleep difficulties associated with DILGOM 2007 data’s wellbeing factors. We hypothesize that they relate to sleep and mood variables also in this data. Methods: DILGOM 2007 data is a part of THLs FINRISKI 2007 population data and it was originally collected for metabolic syndrome research. The sample size that included methylation data was 511 with ages ranging from 25 to 74. This thesis compares 203 differentially methylated positions (DMP), found in both data sets, to wellbeing variables. At first, correlations were examined between systemic methylation levels and fenotype variables. Then, correlations of white blood cell populations to psychosocial variables were examined. Lastly 5 DMPs were chosen based on previous research for further examination, and regression analyses were conducted to model their methylations. Results and conclusions: In this data DMPs were not significantly related to sleep or mood variables anymore as previously assumed. Instead, DMPs strongly correlated with BMI in the whole data. In white blood cell populations CD8T significantly correlated with psychosocial burden. Additionally antidepressants, BMI and CD8T cells explained the variance of methylation in genes chosen for further examination. High BMI in the data seems to mediate the results reflecting underlying low grade inflammation. Epigenetic markers relating to sleep difficulties could reflect low grade inflammation, which is either caused by sleep difficulties or manifests as sleep difficulties.
Keyword(s): Uni unen häiriöt epigenetiikka metylaatio matala-asteinen tulehdus


Files in this item

Files Size Format View
Tuovinen_Terhi_Tutkielma_2021.pdf 766.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record