Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Unen häiriöihin liittyvien liittyvien epigeneettisten muutosten yhteys hyvinvointiin DILGOM 2007 -aineistossa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-01-26T08:44:52Z
dc.date.available 2022-01-26T08:44:52Z
dc.date.issued 2022-01-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39320
dc.title Unen häiriöihin liittyvien liittyvien epigeneettisten muutosten yhteys hyvinvointiin DILGOM 2007 -aineistossa fi
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Tuovinen, Terhi Marika
dct.issued 2022 und
dct.abstract Tavoitteet: Unen häiriöt ovat yhä yleisempiä ja vaikuttavat laaja-alaisesti terveyteen ja mielenterveyteen. Epigenetiikka tieteenalana tutkii geenien ja ympäristön yhteisvaikutuksia auttaen näin paikantamaan verkostoja liittyen unen häiriöihin. Tässä tutkimuksessa selvitettiin miten vuonna 2019 Terveys 2000- aineistossa paikannetut unen häiriöihin liitetyt epigeneettiset muutokset näkyvät DILGOM-2007-aineiston hyvinvoinnissa. Oletimme niiden tässäkin aineistossa yhdistyvän uni- tai mielialamuuttujiin. Menetelmät: DILGOM 2007-aineisto on osa THL:n FINRISKI 2007- perustutkimusta ja se kerättiin alun perin metabolisen oireyhtymän tutkimusta varten. Tutkimusotoksen koko, josta oli saatavilla metylaatiodataa oli 511, iän vaihdellessa 25–74 vuoden välillä. Tässä tutkimuksessa verrattiin molemmilta metylomialustoilta löytyneitä 203 eriävästi metyloitunutta paikkaa (DMP) hyvinvointimuuttujiin. Aluksi tutkittiin korrelaatioyhteyksiä systeemisen metylaatiotason ja fenotyyppimuuttujien välillä. Toisena tarkasteltiin valkosolupopulaatioiden korrelaatiota psykososiaalisiin muuttujiin. Lisäksi aiemman tutkimuksen perusteella valittiin 5 DMP:tä jatkotarkasteluun, joiden metylaatiota mallinnettiin regressioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset: Tässä aineistossa DMP:t eivät yhdistyneet enää merkittävästi uni- tai mielialamuuttujiin, kuten oletimme. Sen sijaan DMP:t korreloivat voimakkaasti BMI:hin koko aineistossa. Valkosolupopulaatioista CD8T korreloi merkitsevästi psykososiaaliseen kuormitukseen. Lisäksi masennuslääkitys, BMI ja CD8T-solut selittivät jatkotarkasteluun valittujen geenien metylaation varianssia. Aineiston korkea painoindeksi vaikuttaakin välittävän saamiamme tuloksia heijastaen taustalla vaikuttavaa matala-asteista tulehdusta. Unen häiriöihin liitetyt epigeneettiset muutokset voisivat siis alkujaankin heijastella matala-asteista tulehdusta, joka on joko unen häiriöiden aiheuttamaa tai joka ilmenee unihäiriöinä. fi
dct.abstract Objectives: Sleep difficulties are more frequent and have a wide effect on health and mental health. Epigenetics studies the complex interplay of genetics and environmental factors, thus helping to locate networks relating to sleep difficulties. This thesis investigates how epigenetic markers, discovered in 2019 in Health 2000 data, that were associated with sleep difficulties associated with DILGOM 2007 data’s wellbeing factors. We hypothesize that they relate to sleep and mood variables also in this data. Methods: DILGOM 2007 data is a part of THLs FINRISKI 2007 population data and it was originally collected for metabolic syndrome research. The sample size that included methylation data was 511 with ages ranging from 25 to 74. This thesis compares 203 differentially methylated positions (DMP), found in both data sets, to wellbeing variables. At first, correlations were examined between systemic methylation levels and fenotype variables. Then, correlations of white blood cell populations to psychosocial variables were examined. Lastly 5 DMPs were chosen based on previous research for further examination, and regression analyses were conducted to model their methylations. Results and conclusions: In this data DMPs were not significantly related to sleep or mood variables anymore as previously assumed. Instead, DMPs strongly correlated with BMI in the whole data. In white blood cell populations CD8T significantly correlated with psychosocial burden. Additionally antidepressants, BMI and CD8T cells explained the variance of methylation in genes chosen for further examination. High BMI in the data seems to mediate the results reflecting underlying low grade inflammation. Epigenetic markers relating to sleep difficulties could reflect low grade inflammation, which is either caused by sleep difficulties or manifests as sleep difficulties. en
dct.subject Uni
dct.subject unen häiriöt
dct.subject epigenetiikka
dct.subject metylaatio
dct.subject matala-asteinen tulehdus
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Tiina Paunio, Marko Elovainio und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:7e538867-96d0-4a31-bdae-b45928299cad
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-12-21 15:05:34:150
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202201261122
dct.alternative The Association Between Wellbeing and Epigenetic Markers Related to Sleeping Difficulties in the DILGOM-2007 Data en
ethesis.discipline.med Psykologia und
ethesis.facultystudyline Suomenkielinen opintolinja fi
ethesis.facultystudyline Study orientation in Finnish en
ethesis.facultystudyline Finskspråkig studieinriktning sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH30_098
ethesis.mastersdegreeprogram Psykologian maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Psychology en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i psykologi sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH30_004

Files in this item

Files Size Format View
Tuovinen_Terhi_Tutkielma_2021.pdf 766.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record